Sposoby przygotowania tekstów

Wytyczne dla autorów

 1. Materiał do publikacji należy przygotować zgodnie z zasadami określonymi przez Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
 2. Artykuły przekazane do publikacji w „Studiach nad Rodziną” nie mogą być wcześniej publikowane w formie papierowej lub elektronicznej ani nie mogą być w tym samym czasie złożone w redakcjach innych czasopism.
 3. Do publikacji przyjmowane są teksty (artykuły, sprawozdania, recenzje i komunikaty) w języku polskim oraz w językach kongresowych, mające wysoki poziom merytoryczny, językowy, zgodny z problematyką czasopisma, z poprawnym warsztatem metodologicznym, właściwie stosowanymi przypisami, bibliografią i uwzględnionymi innymi wymogami, obowiązującymi w „Studiach nad Rodziną”. Dostosowanie zapisu przypisów i zachowanie właściwej struktury manuskryptu są warunkiem przyjęcia tekstu przez redakcję do publikacji w „Studiach nad Rodziną”.
 4. Artykuł należy przesłać poprzez system zgłaszania tekstów na platformie czasopism Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie: https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/snr/index. Autor powinien tam utworzyć indywidualne konto, następnie wprowadzić plik z tekstem i wszystkie metadane (abstrakt, słowa kluczowe, bibliografię załącznikową). W przypadku problemów technicznych należy kontaktować się z redakcją.
 5. Preferowana objętość tekstu nie powinna przekraczać 1 arkusza wydawniczego, czyli około 40 tysięcy znaków ze spacjami; objętość recenzji i sprawozdań zaś to 0,5 arkusza wydawniczego, czyli około 20 tysięcy znaków ze spacjami.
 6. Tekst należy przygotować w formacie OpenOffice, Microsoft Word lub RTF w pliku .doc lub .docx według następujących wytycznych:
 • marginesy 2,5 cm;
 • czcionka Times New Roman 12 pkt;
 • interlinia 1,5 pkt;
 • strony numerowane w stopce;
 • ewentualne obce czcionki dołączone do pliku.
 1. Cytaty należy zamieszczać w tekście w cudzysłowie. W celu wyróżnienia słowa lub wyrażenia należy stosować jedynie kursywę. Fragmenty opuszczone w cytatach należy oznaczyć trzema kropkami w nawiasach kwadratowych: […].
 2. Tytuły czasopism należy pisać czcionką prostą i w cudzysłowie, terminy obce i tytuły kursywą, numer przypisu na końcu zdania zawsze przed kropką (kropka kończy zdanie).
 3. Zdjęcia, rysunki, tabele lub inne formy graficzne należy umieszczać w tekście w odpowiednich miejscach i z podpisem, pamiętając o zachowaniu praw autorskich. Jeśli wykorzystywane są materiały innych autorów, należy dodać oświadczenia autora o zgodzie na publikację zdjęcia, reprodukcji dzieła sztuki etc.
 4. W celu zapewnienia procesu anonimowej recenzji (double blind review) w nagłówku manuskryptu nie należy zamieszczać imienia i nazwiska autora, zaś w tekście nie można używać jakichkolwiek skrótów lub wzmianek, które mogłyby pomóc w zidentyfikowaniu autora / autorów artykułu.
 5. Manuskrypt powinien mieć następującą strukturę:
 • Tytuł artykułu w języku polskim.
 • Tytuł artykułu w języku angielskim.
 • Abstrakt w języku polskim (w przypadku recenzji lub sprawozdań nie zamieszczamy streszczenia).
 • Słowa kluczowe w języku polskim (4-5 słów).
 • Abstrakt w języku angielskim.
 • Słowa kluczowe w języku angielskim (4-5 słów).
 • Tekst zasadniczy.
 • Bibliografia (zawierająca jedynie publikacje cytowane w artykule).
 1. Autorzy artykułów oraz recenzji otrzymują 1 egzemplarz autorski czasopisma. Nie przewiduje się honorariów za publikację tekstu.
 2. Redakcja nie pobiera od autorów opłat za publikację tekstu na łamach czasopisma „Studia nad Rodziną”. Dostęp do treści czasopisma online jest bezpłatny.
Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.