Data publikacji : 2015-09-20

MOTYWY BIBLIJNO-RELIGIJNE W PIEŚNIACH POGRZEBOWYCH Z ZESZYTÓW ŚPIEWACZYCH1 MIESZKAŃCÓW PARAFII SOKOŁY W POWIECIE WYSOKOMAZOWIECKIM (CZĘŚĆ 1)

Karolina MAKOWSKAMałgorzata FRĄCKIEWICZDział: Artykuły

Abstrakt

W niniejszym opracowaniu podjęto się opisu pieśni pogrzebowych z zeszy- tów śpiewaczych mieszkańców gminy Sokoły – jako reprezentacji społeczno- ści tradycyjnej, oraz ich analizy językowej, która dotyczy: semantyki, nawiązań intertekstualnych (motywów, symboli, postaci oraz cytatów, aluzji, parafraz), występujących środków stylistycznych. Badania nad językiem pieśni pogrzebowych prowadzą do różnych wniosków. Nieodłącznym elementem pieśni pogrzebowych o proweniencji katolickiej jest symbolika biblijna i słownictwo religijne, odnoszące się do postaci świętych czy biblijnych, ale także pojęć kojarzonych ze sferą sacrum, takich jak: dusza, niebo, grzesznik, baranek itp.

Słowa kluczowe

pieśń pogrzebowa ; tradycja pogrzebowa ; gmina Sokoły na Podlasiu ; przekaz kulturowy ; obraz śmierci


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

MAKOWSKA, K., & FRĄCKIEWICZ, M. (2015). MOTYWY BIBLIJNO-RELIGIJNE W PIEŚNIACH POGRZEBOWYCH Z ZESZYTÓW ŚPIEWACZYCH1 MIESZKAŃCÓW PARAFII SOKOŁY W POWIECIE WYSOKOMAZOWIECKIM (CZĘŚĆ 1). Studia Nad Rodziną, 19(2(37), 141-163. https://doi.org/10.21697/snr.2015.37.2.07

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Autorzy artykułów składają pisemne oświadczenie:
- tekst jest całkowicie oryginalny i nie narusza żadnych praw osób trzecich;
- pełna i rzetelna informacja o autorstwie publikacji, źródłach jej finansowania, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów jest w odpowiedni sposób ujawniona w artykule;
- artykuł nie był nigdzie wcześniej publikowany, ani nie jest aktualnie przedmiotem żadnego innego postępowania wydawniczego.

W §4 Umowy pomiędzy Wydawnictwem UKSW a Autorem znajduje się zapis, że Autor artykułu nieopłatnie przenosi na UKSW autorskie prawo majątkowe do publikacji, nieograniczone w czasie i przestrzenie, na następujących polach eksploatacji:
1. Wydania i rozpowszechniania artykułu w formie papierowej i elektronicznej
2. Utrwalenia na maszynowych nośnikach informacji
3. Wprowadzenia do pamięci komputera
4. Wprowadzenia do czytelni on-line
5. Wprowadzenia do obrotu
6. Wprowadzania do internetowych baz czasopism, w tym pełnotekstowych.

Autorzy ponoszą także odpowiedzialność za uzgodnienie wszystkich potrzebnych praw (wydawniczych i autorskich) do zgłoszenia publikacji (cytowanie, przedruk ilustracji, tabel i wykresów z innych źródeł).


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie