MOTYWY BIBLIJNO-RELIGIJNE W PIEŚNIACH POGRZEBOWYCH Z ZESZYTÓW ŚPIEWACZYCH1 MIESZKAŃCÓW PARAFII SOKOŁY W POWIECIE WYSOKOMAZOWIECKIM (CZĘŚĆ 1)

Karolina MAKOWSKA, Małgorzata FRĄCKIEWICZ

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/snr.2015.37.2.07

Abstrakt


W niniejszym opracowaniu podjęto się opisu pieśni pogrzebowych z zeszy- tów śpiewaczych mieszkańców gminy Sokoły – jako reprezentacji społeczno- ści tradycyjnej, oraz ich analizy językowej, która dotyczy: semantyki, nawiązań intertekstualnych (motywów, symboli, postaci oraz cytatów, aluzji, parafraz), występujących środków stylistycznych. Badania nad językiem pieśni pogrzebowych prowadzą do różnych wniosków. Nieodłącznym elementem pieśni pogrzebowych o proweniencji katolickiej jest symbolika biblijna i słownictwo religijne, odnoszące się do postaci świętych czy biblijnych, ale także pojęć kojarzonych ze sferą sacrum, takich jak: dusza, niebo, grzesznik, baranek itp.

Słowa kluczowe


pieśń pogrzebowa; tradycja pogrzebowa; gmina Sokoły na Podlasiu; przekaz kulturowy; obraz śmierci

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Głowiński M. i in., Słownik terminów literackich, red. J. Sławiński, wydanie 3 poszerzone i poprawione, Wrocław-Warszawa-Kraków 1998.

Jezus, Maryja, Józef. Modlitewnik i śpiewnik dla dzieci, oprac. o. W. Stępień, Częstochowa 1994.

Kolbuszewski J., Pieśń pogrzebowa. Prolegomena, „Polska Sztuka Ludowa” 1986, nr 1-2, s. 49-56.

Kolbuszewski J., Z dziejów polskiej pieśni pogrzebowej. Uwagi o pieśniach ka- tolickich, „Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i kultura popularna” 1996, nr 5 (1756), s. 23-39.

Kopaliński Wł., Słownik symboli, Warszawa 1990.

Lurker M., Słownik obrazów i symboli biblijnych, Poznań 1989.

Markowski A., Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne, Warszawa 2006.

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, wydanie piąte, Poznań 2008. Popularny słownik języka polskiego, red. naukowa B. Dunaj, Warszawa 2001.

Ryken L., Wilhoit J. C., Longman III T., Słownik symboliki biblijnej. Obrazy, symbole, motywy, metafory, figury stylistyczne i gatunki literackie w Piśmie Świętym, Warszawa 2003.

Sinka T., Zarys liturgiki, Kraków 1994.

Słownik języka polskiego, red. W. Doroszewski, Warszawa 1958-1968.

Słownik staropolski, red. S. Urbańczyk, tom VII, zeszyt 5 (45), Wrocław-Warszawa- Kraków-Gdańsk 1975.

Słownik symboli literackich, oprac. R. Kuleszewicz, Białystok 2000.

Stary cmentarz łomżyński. Śladami przeszłości i przyszłości… Ku pamięci, oprac. M. K. Frąckiewicz, Łomża 2012.

Stoff A., Tezy o aluzji literackiej, w: Aluzja literacka. Teoria, interpretacje, kon- teksty, red. A. Stoff i A. Skubaczewska-Pniewska, Toruń 2007, s. 19-21.

Synowiec J. St., Pieśni, w: Gatunki literackie w Starym Testamencie, Kraków 2003, s. 29-30, 51, 104-111.

Szamryk K., „Na cmentarzu mieszkać będę” – przestrzeń śmierci w ludowych pieśniach gminy Sokoły na Podlasiu, w: Kultowe obrazy śmierci. Od przełomu romantycznego do dziś. Materiały studenckiej konferencji naukowej. Łódź 25-27 października 2006 roku, red. I. Grzelak i T. Jermalonka, Łódź 2007, s. 305-314.

Szymańska J., Podlasie cz.1. Teksty pieśni obrzędowych =Podlasie region, tu: Pieśni pogrzebowe (1162-1215), Warszawa 2012, s. 631-686.

Zdunkiewicz- Jedynak D., Wykłady ze stylistyki, Warszawa 2008.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.