Data publikacji : 2015-09-20

PRZYWIĄZANIE A SATYSFAKCJA MAŁŻEŃSKA WSPÓŁMAŁŻONKÓW OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ

Stanisława BYRAMonika PARCHOMIUKDział: Artykuły

Abstrakt

W artykule zaprezentowano wyniki badań własnych poświęconych związkom stylów przywiązania z małżeńską satysfakcją u partnerów osób z niepełnospraw- nością ruchową. Analizy zmierzały do ustalenia, jakie jest nasilenie stylów przy- wiązania (bezpiecznego, unikowego oraz lękowo-ambiwalentnego) oraz określenia poziomu satysfakcji ze związku w jej wymiarze ogólnym i szczegółowych (intym- ności, rozczarowania, samorealizacji i podobieństwa), ponadto relacji między obiema zmiennymi. Dokonano również weryfikacji znaczenia dla analizowanej relacji zmiennych, takich jak przyczyna niepełnosprawności małżonka oraz per- cepcja niepełnosprawności przez pełnosprawnego małżonka. Materiał badawczy uzyskano od 85 małżonków osób niepełnosprawnych na skutek urazu rdzenia, stwardnienia rozsianego, udaru mózgu i amputacji kończyny dolnej. W bada- niach Zastosowano Kwestionariusz Dobranego Małżeństwa (KDM-2) w opra- cowaniu M. Plopy i J. Rostowskiego; Kwestionariusz Stylów Przywiązaniowych (KSP) M. Plopy; Kwestionariusz Oceny Trwałej Niepełnosprawności/Choroby Przewlekłej i Ograniczeń Towarzyszących S. Byry oraz kwestionariusz własnej konstrukcji.

Słowa kluczowe

style przywiązania ; satysfakcja małżeńska ; małżeństwo ; niepełnosprawność ruchowa


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

BYRA, S., & PARCHOMIUK, M. (2015). PRZYWIĄZANIE A SATYSFAKCJA MAŁŻEŃSKA WSPÓŁMAŁŻONKÓW OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ. Studia Nad Rodziną, 19(2(37), 199-220. https://doi.org/10.21697/snr.2015.37.2.10

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Autorzy artykułów składają pisemne oświadczenie:
- tekst jest całkowicie oryginalny i nie narusza żadnych praw osób trzecich;
- pełna i rzetelna informacja o autorstwie publikacji, źródłach jej finansowania, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów jest w odpowiedni sposób ujawniona w artykule;
- artykuł nie był nigdzie wcześniej publikowany, ani nie jest aktualnie przedmiotem żadnego innego postępowania wydawniczego.

W §4 Umowy pomiędzy Wydawnictwem UKSW a Autorem znajduje się zapis, że Autor artykułu nieopłatnie przenosi na UKSW autorskie prawo majątkowe do publikacji, nieograniczone w czasie i przestrzenie, na następujących polach eksploatacji:
1. Wydania i rozpowszechniania artykułu w formie papierowej i elektronicznej
2. Utrwalenia na maszynowych nośnikach informacji
3. Wprowadzenia do pamięci komputera
4. Wprowadzenia do czytelni on-line
5. Wprowadzenia do obrotu
6. Wprowadzania do internetowych baz czasopism, w tym pełnotekstowych.

Autorzy ponoszą także odpowiedzialność za uzgodnienie wszystkich potrzebnych praw (wydawniczych i autorskich) do zgłoszenia publikacji (cytowanie, przedruk ilustracji, tabel i wykresów z innych źródeł).


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie