„NASZ DOM JUŻ NIE JEST TAKI SAM” – POCZUCIE OSAMOTNIENIA W RODZINIE OSIEROCONEJ

Joanna SZYMANOWSKA

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/snr.2015.37.2.15

Abstrakt


Przedmiotem podjętych badań było osamotnienie w rodzinie spowodowane śmiercią rodzica/małżonka wskutek długotrwałej choroby. Badaniami jakościowymi objęto 10 rodzin (6 matek, 4 ojców, 15 dzieci) za- mieszkujących w mieście Białystok, będących w okresie żałoby od dwóch lat. Wykorzystano metodę indywidualnego przypadku oraz techniki badawcze: wywiad skategoryzowany i wywiad narracyjny.

Słowa kluczowe


samotność i osamotnienie; dom rodzinny; funkcjonowanie rodzin pogrążonych w żałobie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Boćwińska-Kiluk B., Trudności w przeżywaniu żałoby przez osoby uzależnione od alkoholu, „Nowiny Psychologiczne” 2002, nr 3, s. 63-68.

Braun-Gałkowska M., Psychologia domowa. Małżeństwo – dzieci – rodzina, Olsztyn 1990.

Dyczewski L., Kultura dnia codziennego i świątecznego w rodzinie, w: Więź między pokoleniami w rodzinie, red. L. Dyczewski, Lublin 2002.

Dymara B., Dom rodzinny w literaturze i w życiu dziecka, w: Dziecko w świecie rodziny, red. B. Dymara, Kraków 1998.

Gajda J., Samotność i kultura, IWZW, Warszawa 1987.

Gross-Wiezmann S., Kamm P., About Mourning – Support and Guidance for the Bereaved, Human Sciences Press Inc., New York 1987.

Herbert M., Żałoba w rodzinie. Jak pomóc cierpiącym dzieciom i ich rodzinom, tłum. Monika Gajdzińska, GWP, Gdańsk 2005.

Hołyst B., Na granicy życia i śmierci, PWN, Warszawa 1997.

Izdebska J., Dom rodzinny postrzegany przez dzieci w kontekście społeczno-kulturowych zróżnicowań współczesnej rodziny, Białystok 2006.

Izdebska J., Dziecko osamotnione w rodzinie. Kontekst pedagogiczny, Trans Humana, Białystok 2004.

James R. K., Gilliland B. E., Strategie interwencji kryzysowej. Pomoc psychologiczna poprzedzająca terapię, tłum. A. Bidziński, K. Mazurek, Parpamedia, Warszawa 2005.

Janecki M., Pyszkowska J., Janecka J., Potrzeby rodziny chorego w okresie terminalnym, w: Rodzina: opieka nad chorym, red. L. Niebrój, M. Kosińska, ŚAM, Katowice 2003, s. 147-152.

Kaplan H. I., Sadock B. J., Psychiatria kliniczna, tłum. Grzegorz Bagiński, Urban&Partner, Wrocław 1995.

Kmiecik-Baran K., Poczucie osamotnienia – charakterystyka zjawiska, „Przegląd Psychologiczny” 1988, t. XXXI, nr 4, s. 1086.

Krupa K., Gdy umiera jedno z rodziców, w: Samotne matki, samotni ojcowie. O rodzinach niepełnych w Polsce, red. D. Graniewska, K. Krupa, J. Balcerzak- Paradowska, IWZZ, Warszawa 1986.

Kubinowski D., Jakościowe badania pedagogiczne. Filozofia-Metodyka-Ewaluacja, Wyd. UMCS, Lublin 2011.

Łopatkowa M., Samotność dziecka, Czytelnik, Warszawa 1983.

Łuczak E., Szewetowska K., Rozmiary sieroctwa społecznego, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 1997, nr 2.

Mellody P., Facing codependence. What it is, Where it comes from, how it sabo- tages our lives, Published by Harper, San Francisco 1993.

Nowak-Dziemianowicz M., Doświadczenia rodzinne w narracjach. Interpretacja sensów i znaczeń, Wyd. Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP, Wrocław 2006.

O’Connor N., Pożegnanie miłości. Jak przetrwać stratę ukochanej osoby, tłum. Małgorzata Duchińska, Jacek Santorski & CO Agencja Wydawnicza, Warszawa 1994.

Ogryzko-Wiewiórowska M., Rodzina i śmierć, Wyd. UMCS, Lublin 1994, s. 67-68. Olearczyk T. E., Sieroctwo i osamotnienie. Pedagogiczne problemy kryzysu współczesnej rodziny, Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum”, Kraków 2007.

Parkes C. M., Bereavement: Studies of Grief in Adult Life, Tavistock Publications, London 1972.

Pawłowska E., Jundziłł E., Pedagogika człowieka samotnego, Wyd. GWSH, Gdańsk 2003.

Perlman D., Peplan L. A., Toward a social psychology of loneliness, w: Personal relationships in disorder, red. S.W. Duck, R. Gilmour, Academic Press, London 1981.

Rembowski J., Rodzina w świetle psychologii, Warszawa 1986. Rembowski J., Samotność, Wyd. UG, Gdańsk 1992.

Scheler M., Cierpienie, śmierć, dalsze życie: pisma wybrane, tłum. Adam Węgrzecki, PWN, Warszawa 1994.

Sulak K., Przyczyny oskarżeń o przemoc wobec osób chorych i zaburzonych psychicznie, „Psychiatria w Praktyce Ogólnolekarskiej” 2002, nr 4, s. 273-276.

Szczepański J., Sprawy ludzkie, Czytelnik, Warszawa 1978.

Szymanowska J., A child in the face of a parent’s death: Aspects of children’s loneliness, „Progress in Health Sciences” 2014, nr 4(1).

Szymborska A., Sieroctwo społeczne, Wiedza Powszechna, Warszawa 1969.

Szyszkowska M., Ucieczki w samotność i osamotnienia, w: Samotność i osamotnienie, red. M. Szyszkowska, IWZW, Warszawa 1988.

Tyszka Z., Socjologia rodziny, Warszawa 1978.

Tyszka Z., Wachowicz A., Podstawowe pojęcia i zagadnienia socjologii rodziny, Wyd. Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego, Poznań 1997.

Walden-Gałuszko K. de, U kresu. Opieka psychopaliatywna, czyli jak pomóc choremu, rodzinie i personelowi medycznemu środkami psychologicznymi, Wyd. MAKmed, Gdańsk 1996.

Young J. E., Loneliness, depression and cognitive therapy: Theory and application, w: Loneliness: A sourcebook of current theory, research and therapy, red. L. A. Peplan, D. Perlman, New York 1982.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.