„DOING THE FAMILY”. ANALIZA PROBLEMÓW NIEEFEKTYWNYCH STRATEGII AKULTURACYJNYCH, ZWIĄZANYCH Z WZORCAMI SAMOORGANIZACJI RODZINY EMIGRACYJNEJ

Wioletta TUSZYŃSKA-BOGUCKA

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/snr.2015.37.2.16

Abstrakt


Wobec zwiększającej się liczby ruchów ludnościowych zasadne wydaje się podejmowanie badań nad różnorakimi skutkami migracji, zarówno w sensie jed- nostkowym, jak i społecznym. Celem pracy jest wgląd w mechanizmy samoorga- nizacji polskiej rodziny emigracyjnej, z wykorzystaniem systemowej perspektywy rozumienia rodziny migracyjnej, inspirowaną podejściem S. Minuchina i takich ram teoretycznych, jak koncepcja „dzieci trzeciej kultury” R. H. Ussem oraz problemów akulturacji, roli sieci społecznego wsparcia a także psychologii miej- sca – nie-miejsca M. Augé.
Dzięki zebranym metodą wywiadu zogniskowanego oraz rozmów indywidual- nych, jakościowo przeanalizowanym w grupie 48 rodziców (przy uwzględnieniu zmiennych: bliskości międzypokoleniowej, wzorców relacji zewnętrznych oraz unikatowej dla rodziny emigracyjnej zmiennej relacji z miejscem pobytu) informa- cjom przyporządkowano trzy modele funkcjonowania rodziny emigracyjnej, wyjaś- niające problemy nieefektywnych strategii akulturacyjnych na emigracji. Modele te odpowiadają rodzinom spójnym – uwikłanym – splątanym wg S. Minuchina:
„rodzina-magnes” (o dużej bliskości międzypokoleniowej, wysokim poziomie lęku grupowego i spójnych wzorcach kontaktów zewnętrznych, wytwarzająca w efekcie relatywizm miejsca), „rodzina-kotwica (o niskiej bliskości międzypoko- leniowej, niespójnych wzorcach kontaktów zewnętrznych, wytwarzająca problem nieumiejscowienia oraz fatamorganę kotwicy u dzieci i separacji u rodziców) oraz „rodzina-repelent” (o niskiej bliskości międzypokoleniowej, niespójnych wzorcach kontaktów zewnętrznych, wytwarzająca alienację u matki i asymilację u córki).


Słowa kluczowe


rodzina emigracyjna; rodzinne strategie akulturacyjne; rodzina trzeciej kultury

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Anthias F., Ethnic ties: Social capital and the question of mobilization, „The Sociological Review” 2007, nr 55(4), s. 788-805.

Belchem J., Irish and Polish migration, w: Irish and Polish migration in comparative perspective, red. J. Belchem, K. Tenfelde, Essen 2003, s. 11-25.

Boski P., Kulturowe ramy zachowań społecznych, Warszawa 2009.

Boyd M., Family and personal networks in international migration, „International Migration Review” 1989, nr 23(3), s. 638-670.

Chiswick B., Miller P., Language in the labor market: The immigrant experience in Canada and the United States, w: Immigration, language and ethnic issues: Canada and the United States, red. B. Chiswick, Washington 1992, s. 229-296.

Clement R., K. Noels A., Deneault B., Interethnic Contact, Identity, and Psychological Adjustment: The Mediating and Moderating Roles of Communication, „Journal of Social Issues” 2001, nr 53 (3), s. 559-577.

Corcoran C., Perrin M., Harlap S. i in., Incidence of schizophrenia among second-generation immigrants in the Jerusalem perinatal cohort, „Schizophrenia Bulletin” 2008, nr 35(30), s. 596-602.

Czubkowska S., Klinger S., Mówią ponglishem, chcą indyka na Wigilię. Co dalej z dziećmi Polaków na migracji?, 11.08.2013, http://m.dziennik.pl/wiadomosci/ swiat/mowia-ponglishem-chca-indyka-na-wigilie-co-dalej-z-dziecm-polakow-na-migracji [dostęp: 20.02.2014]

Darvishpour M., Immigrant Women Challenge the Role of Men: How the Changing Power Relationship within Iranian Families in Sweden Intensifies Family Conflicts after Migration, „Journal of Comparative Family Studies” 2002, nr 33 (2), s. 271-296.

De Haan A., Imigration as family strategy: Rural-Urban Labor Migration in India during the Twentieth Century, „The History of The Family” 1997, nr 2(4), s. 481-505.

Funkhouser E., Migration from Nicaragua: Some recent evidence, „World Development” 1992, nr 20(8), s. 1209-1218.

Gąsior-Niemiec A., Europa wobec problemu imigracji, „Polityka i Społeczeństwo” 2007, nr 4, s. 66-75.

Georges J., Christakopoulou S., Poortinga Y. H. i in., The relationship of family bonds to family structure and functiona across cultures, red. T. Rostowska, Journal of Cross-Cultural Psychology” 1997, nr 28, s. 303-320.

Greenholtz J., Kim J., The cultural hybridity of Lena: A multi-method case study of a third culture kid, „International Journal of Intercultural Relations” 2009, nr 33, s. 391-398.

Grigorian D. A., Melkonyan T. A., Destined to receive: The impact of emittances on household decisions in Armenia, „Review of Development Economics” 2011, nr 15 (1), s. 139-153.

Grim B., Harmon A. H., Gromis J. C., Focused Group Interviews as an Innovative QuantiQualitative Methodology (QQM ): Integrating Quantitative Elements into a Qualitative Methodology, „The Qualitative Report” 2006, nr 3, s. 516-537.

Halik T., Migrancka społeczność Wietnamczyków w Polsce w świetle polityki państwa i ocen społecznych, Poznań 2006.

Hoersting R. C., Jenkins S. R., No place to call home: Cultural homelessness, self-esteem and cross-cultural identities, „International Journal of Intercultural Relations” 2011, nr 35, s. 17-30.

Kawczyńska-Butrym Z., Migracja: Perspektywa mikrospołeczna – indywidualne i rodzinne zyski, koszty i straty, w: Migracja – wyzwanie XXI wieku, red. M. S. Zięba, Lublin 2008, s. 27.

Kim N., The impact of remittances on labor supply: The case of Jamaica, Washington 2007.

Kim Y. Y., Intercultural personhood: Globalization and a way of being, „International Journal of Intercultural Relations” 2008, nr 32(4), s. 359-368.

Kozak S., Patologia eurosieroctwa w Polsce. Skutki migracji zarobkowej dla dzieci i ich rodzin, Warszawa 2010.

Kretchmar M. D., Jacobvitz D. B., Observing mother-child relationships across generations: Boundary patterns, attachment, and the transmission of caregiving, „Family Process” 2002, nr 41, s. 351-374. Lewicka M., Psychologia miejsca, Warszawa 2012.

Mendel M., Społeczeństwo i rytuał. Heterotopia bezdomności, Toruń 2007. Miller A. M., Chandler P. J., Acculturation, Resilience, and Depression in Midlife

Women From the Former Soviet Union, „Nursing Research” 2002, nr 51(1), s. 26-32.

Miłkowska G., Wychowawcze i społeczne skutki emigracji zarobkowej dla rozwoju dzieci (na przykładzie regionu częstochowskiego), w: Smak emigracji. Dramaty dzieci, red. M. Janukowycz, Kraków 2009, s. 104.

Minuchin S., Families and family therapy. Cambridge 1974, s. 9-13.

Moore A. M., Barker G. G., Confused or multicultural: Third culture individuals’ cultural identity, „International Journal of Intercultural Relations” 2012, nr 36, s. 553-162.

Muszel M., Tradycyjna rola w nietradycyjnej rodzinie. Transnarodowa migracja polskich żon i matek – studium przypadku, „InterAlia. A journal of Queer Studies” 2013, nr 8, s. 2.

Navas M., Rojasb A. J., Garcíac M., Pumaresd P., Acculturation strategies and attitudes according to the Relative Acculturation Extended Model (RAEM): The perspectives of natives versus immigrants, „International Journal of Intercultural Relations” 2007, nr 31(1), s. 67-86.

Nowakowska A., Wpływ migracji zarobkowej na jakość życia rodzinnego, w: Małżeństwo i rodzina wobec współczesnych wyzwań, red. T. Rostowska, Warszawa 2009, s. 101-116.

Pessar P., A Visa for a Dream: Dominicans in the United States, Boston 1995. Rodriguez E. R., Tiongson E. R., Temporary migration overseas and household labors upply: Evidence from urban Philippines, „International Migration Review” 2001, nr 35(3), s. 709-725.

Ryan L., Sales R., Tilki M., Siara B., Social networks, social support and social capital: The experiences of recent Polish migrants in London, „Sociology” 2008, nr 42(4), s. 672-690.

Smith C. D., World Citizens and ‘Rubber-band nationality, w: Strangers at home: Essays on the effects of living overseas and cominghome to a strange land, red.

C. D. Smith, Bayside 1996, s. 189-201.

Sprzedawać, budować, gotować. Plany i strategie Chińczyków i Wietnamczyków w Polsce, red. K. Wysieńska, Warszawa 2012.

Stark O., The Migration of Labour, Oxford 1991.

Stevenson-Hinde J., Attachment within family systems: An overview, „Infant Mental Health Journal”, 1990, nr 11, s. 18-227.

Strasser E., Kraler A., Bonjour S., Bilger V., Doing family Responses to the con- structions of ‘the migrant family’ across Europe, „History of the Family” 2009, nr 14, s. 165-176.

Surzykiewicz J., Współczesne dziewczyny nie mają problemów? Obraz współczes- nych nastolatek i jego znaczenie w pracy edukacyjno-wychowawczej z dziew- czętami, Warszawa 2012.

Szopski M., Komunikowanie międzykulturowe, Warszawa 2005.

Twigger-Ross C. L., Uzzell D. L., Place and identity processes, „Journal of Environmental Psychology” 1996, nr 16, s. 205-220.

Useem J., Donoghue J. D., Useem R. H., Men in the middle of the third culture, „Human Organization” 1963, nr 22(3), s. 169-179.

Veling V., H. Hoek W., Wiersma D., Mackenbach J. P., Ethnic identity and the risk of schizophrenia in ethnic inorities: A case-control study, „Schizophrenia Bulletin” 2009, nr 36 (6), s. 1149-1156.

Vivero V. N., Jenkins S. R., Existential hazards of the multicultural individual: Defining and understanding „cultural homelessness”, „Cultural Diversity & Ethnic Minority Psychology” 1999, nr 5, s. 6-26.

Wallas M., Dialog międzykulturowy – szanse i ograniczenia, w: Drogi i bezdroża komunikacji, red. P. Bering, G. Łukomski, Gniezno 2008, s. 260-261.

Wallas M., Lęk akulturacyjny cudzoziemców w aspekcie tożsamości i procesów in- tegracyjnych w nowym kraju pobytu, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” 2010, t. 4, s. 85-86.

Zaleski Z., Emigracja i adaptacja – Komu korzyści, a komu straty kulturowe?, w: Migracja – wyzwanie XXI wieku, red. M. S. Zięba, Lublin 2008, s. 118-121.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.