Data publikacji : 2015-09-20

„DOING THE FAMILY”. ANALIZA PROBLEMÓW NIEEFEKTYWNYCH STRATEGII AKULTURACYJNYCH, ZWIĄZANYCH Z WZORCAMI SAMOORGANIZACJI RODZINY EMIGRACYJNEJ

Wioletta TUSZYŃSKA-BOGUCKADział: Artykuły

Abstrakt

Wobec zwiększającej się liczby ruchów ludnościowych zasadne wydaje się podejmowanie badań nad różnorakimi skutkami migracji, zarówno w sensie jed- nostkowym, jak i społecznym. Celem pracy jest wgląd w mechanizmy samoorga- nizacji polskiej rodziny emigracyjnej, z wykorzystaniem systemowej perspektywy rozumienia rodziny migracyjnej, inspirowaną podejściem S. Minuchina i takich ram teoretycznych, jak koncepcja „dzieci trzeciej kultury” R. H. Ussem oraz problemów akulturacji, roli sieci społecznego wsparcia a także psychologii miej- sca – nie-miejsca M. Augé.
Dzięki zebranym metodą wywiadu zogniskowanego oraz rozmów indywidual- nych, jakościowo przeanalizowanym w grupie 48 rodziców (przy uwzględnieniu zmiennych: bliskości międzypokoleniowej, wzorców relacji zewnętrznych oraz unikatowej dla rodziny emigracyjnej zmiennej relacji z miejscem pobytu) informa- cjom przyporządkowano trzy modele funkcjonowania rodziny emigracyjnej, wyjaś- niające problemy nieefektywnych strategii akulturacyjnych na emigracji. Modele te odpowiadają rodzinom spójnym – uwikłanym – splątanym wg S. Minuchina:
„rodzina-magnes” (o dużej bliskości międzypokoleniowej, wysokim poziomie lęku grupowego i spójnych wzorcach kontaktów zewnętrznych, wytwarzająca w efekcie relatywizm miejsca), „rodzina-kotwica (o niskiej bliskości międzypoko- leniowej, niespójnych wzorcach kontaktów zewnętrznych, wytwarzająca problem nieumiejscowienia oraz fatamorganę kotwicy u dzieci i separacji u rodziców) oraz „rodzina-repelent” (o niskiej bliskości międzypokoleniowej, niespójnych wzorcach kontaktów zewnętrznych, wytwarzająca alienację u matki i asymilację u córki).

Słowa kluczowe

rodzina emigracyjna ; rodzinne strategie akulturacyjne ; rodzina trzeciej kultury


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

TUSZYŃSKA-BOGUCKA, W. (2015). „DOING THE FAMILY”. ANALIZA PROBLEMÓW NIEEFEKTYWNYCH STRATEGII AKULTURACYJNYCH, ZWIĄZANYCH Z WZORCAMI SAMOORGANIZACJI RODZINY EMIGRACYJNEJ. Studia Nad Rodziną, 19(2(37), 289-310. https://doi.org/10.21697/snr.2015.37.2.16

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Autorzy artykułów składają pisemne oświadczenie:
- tekst jest całkowicie oryginalny i nie narusza żadnych praw osób trzecich;
- pełna i rzetelna informacja o autorstwie publikacji, źródłach jej finansowania, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów jest w odpowiedni sposób ujawniona w artykule;
- artykuł nie był nigdzie wcześniej publikowany, ani nie jest aktualnie przedmiotem żadnego innego postępowania wydawniczego.

W §4 Umowy pomiędzy Wydawnictwem UKSW a Autorem znajduje się zapis, że Autor artykułu nieopłatnie przenosi na UKSW autorskie prawo majątkowe do publikacji, nieograniczone w czasie i przestrzenie, na następujących polach eksploatacji:
1. Wydania i rozpowszechniania artykułu w formie papierowej i elektronicznej
2. Utrwalenia na maszynowych nośnikach informacji
3. Wprowadzenia do pamięci komputera
4. Wprowadzenia do czytelni on-line
5. Wprowadzenia do obrotu
6. Wprowadzania do internetowych baz czasopism, w tym pełnotekstowych.

Autorzy ponoszą także odpowiedzialność za uzgodnienie wszystkich potrzebnych praw (wydawniczych i autorskich) do zgłoszenia publikacji (cytowanie, przedruk ilustracji, tabel i wykresów z innych źródeł).


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie