Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

 • Tekst nie był dotąd nigdzie opublikowany ani nie jest przedmiotem postępowania w innym czasopiśmie.
 • Tekst zapisany w formacie OpenOffice, Microsoft Word, RTF lub WordPerfect.
 • Jeżeli jest dostępny należy dostarczyć URL dla pozycji bibliograficznych.
 • Tekst zawiera pojedyncze spacje; używa 12-punktowej czcionki; stosuje kursywę zamiast podkreślenia (z wyjątkiem adresów URL); a wszystkie ilustracje, ryciny i tabele są umieszczane w tekście w odpowiednich punktach, a nie na końcu.
 • Tekst jest zgodny z wymogami stylistycznymi i bibliograficznymi określonymi w Wytycznych dla autorów.
Wytyczne dla autorów
Polityka prywatności
 

Wytyczne dla autorów

Redakcja „Studia Teologiczne Białystok Drohiczyn Łomża” prosi Autorów o zapoznanie się z regułami procesu kwalifikacyjnego i wydawniczego (przed wysłaniem materiałów do Redakcji). Przekazanie do Redakcji samego tekstu nie wystarcza, aby można było rozpocząć procedurę wydawniczą. Autor powinien złożyć (nadesłać drogą pocztową) papierowy oryginał podpisanego przez siebie „Oświadczenia Autora tekstu” (sygnowanego własnoręcznym podpisem). Prosimy o nadsyłanie tekstów według poniżej podanych specyfikacji (elementów składowych tekstu naukowego).

ZASADY OGÓLNE

Na adres Redakcji (Redakcja Studia Teologiczne Białystok Drohiczyn Łomża, Pl. Jana Pawła II 1, 18-400 Łomża, studiateologiczne@onet.eu) wysyłamy do 30 czerwca tekst na nośniku elektronicznym oraz wysyłamy tożsamy treściowo podpisany własnoręcznie dokument papierowy o nazwie „Oświadczenie Autora tekstu” a w tym Oświadczeniu informacja o Autorze zawierać powinna:

 1. pełne imię /imiona,
 2. pełne nazwisko (jeśli autor posiada nazwisko wieloczłonowe, podać je w pełnym brzmieniu),
 3. tytuł naukowy, stopień naukowy, zajmowane stanowisko oraz miejsce pracy (kolejno pełna nazwa: Uniwersytetu, Wydziału, Instytutu, Katedry, Zakładu, Pracowni, Gabinetu),
 4. pełny adres do korespondencji (ulica, nr domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, stan / województwo / okręg, państwo); ponadto (stały) telefon, (stały) e-mail.
 5. Oświadczenie Autora tekstu” dotyczące oryginalności tekstu, nieuczestniczenia tekstu w aktualnym postępowaniu wydawniczym u innego wydawcy. Poniżej umieszczono link skąd należy pobrać wzór „ Oświadczenia Autora tekstu”, należy sobie wydrukować, wypełnić ręcznie lub maszynowo na papierze i wysłać listem tradycyjnym na adres podany pocztowy redakcji (w kopercie). Redakcja czasopisma NIE rozpocznie postępowania wydawniczego (kwalifikacji tekstu autorskiego do publikacji), dopóki nie otrzyma tradycyjną drogą pocztową (w formie papierowej) – ww. „ Oświadczenia Autora tekstu”.
 6. Materiałów niezamówionych Redakcja nie zwraca. Na anonimy Redakcja nie odpowiada. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania materiałów i redagowania ich zgodnie z przyjętymi zasadami. Proces redagowania nie wpływa na merytoryczność tekstu Autora, lecz zmierza do ulepszenia jakości tekstu. Tekst zaakceptowany przez recenzentów i Redakcję jest publikowany i odtąd nie ma już możliwości jego zmian.
 7. Teksty złożone do „Studia Teologiczne Białystok Drohiczyn Łomża” nie mogą być wcześniej opublikowane (w języku polskim, angielskim lub innym), ponadto nie mogą być w tym samym czasie złożone w innych redakcjach do druku.
 8. Odpowiedzialność wynikającą z praw autorskich i praw wydawniczych (przedruk ilustracji, tabel, wykresów, cytowanie z innych źródeł) ponosi Autor tekstu.
 9. Przed przystąpieniem do pisania tekstu (artykułu) należy zapoznać się z wymaganiami Redakcji czasopisma. Należy pisać swój tekst (artykuł itd.), aby jego temat i treść były bezpośrednio zgodne z zakresem tematycznym i profilem „Studia Teologiczne Białystok Drohiczyn Łomża. Pisząc tekst, trzeba starannie dopracować go merytorycznie, metodologicznie, logicznie, formalnie i językowo tak, aby mógł być przyjęty przez Redakcję i był zgodny z wytycznymi polskiego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Autor powinien dokonać tematycznego podziału rozprawy/artykułu na części (podrozdziały), nadając im podtytuły (śródtytuły) i numerując je kolejno.
 10. Opis bibliograficzny pozycji cytowanych przez Autora w przypisach i zamieszczonych w bibliografii (wykazie literatury) powinien być kompletny, natomiast wszystkie przytaczane cytaty rzetelnie sprawdzone przez Autora w źródle cytowania (bez pomyłek).
 11. Każdy Autor tekstu zobowiązany jest (dla bezpieczeństwa) do przechowywania u siebie wydruku papierowego oraz na komputerze elektronicznej kopii własnego tekstu (o niezmienionej treści) nadesłanego do naszej redakcji, przynajmniej aż do momentu publikacji tekstu w danym numerze czasopisma.
 12. Redakcja nie przyjmuje do rozpatrzenia tekstów w maszynopisie, rękopisie lub samym tylko wydruku komputerowym (komputeropisie), ani na dyskietce lub CD; właściwą, jedyną formą przyjmowania tekstów jest postać elektroniczna (MS Word) przysłana do redakcji jako załącznik do e-maila.
 13. Jeśli tekst Autora zawiera nietypowe fonty (np. w cytatach znaki hebrajskie, greckie, cyrylickie, fonetyczne itd.), gdy te fonty nie występują w standardowej instalacji edytora MS Word, to wtedy na prośbę redakcji (gdyby wystąpiły trudności ze składem) Autor jest zobowiązany dosłać w osobnym pliku te nietypowe fonty.
 14. Autor jest zobowiązany napisać swój artykuł w taki sposób, aby recenzent zewnętrzny, który będzie czytał ten tekst i recenzował anonimowo (double-blind-review process), nie mógł rozpoznać imienia i nazwiska osoby Autora tekstu na podstawie informacji zawartych np. w tekście właściwym (głównym) lub w przypisach.
 15. Jeśli Autor nie odeśle w terminie korekty autorskiej, nie ustosunkuje się do przeredagowanego tekstu, oznacza to, że Autor zgadza się na publikację tekstu w dotychczasowej, zaproponowanej w korekcie przez redakcję postaci. Autor ponosi koszty zawinionych przez siebie (Autora) zmian dokonanych w tekście już po rozpoczęciu procesu składania danego numeru czasopisma.
 16. Autorzy opublikowanych prac naukowych otrzymują bezpłatnie 1 egzemplarz autorski czasopisma w wersji papierowej. Każdy autor e-mailowo potwierdza fakt otrzymania egzemplarza autorskiego z Redakcji.
 17. Informacje edytorskie dla autorów przygotowujących teksty są zgodnie z ministerialną „Kartą oceny czasopism” oraz wymogami Redakcji.

PODSTAWOWE ZASADY TECHNICZNE PRZY SKŁADANIU TEKSTU DO PUBLIKACJI W „STUDIA TEOLOGICZNE BIAŁYSTOK DROHICZYN ŁOMŻA”

 1. Należy przestrzegać objętości tekstu. Artykuł powinien zawierać przynajmniej 21 tysięcy znaków (bez bibliografii), ale nie więcej niż 45 tysięcy znaków, łącznie ze spacjami, wraz z przypisami i bibliografią. Tekst poniżej 20 tysięcy znaków nie jest traktowany jako artykuł naukowy według wymagań formalnej punktacji polskiego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dlatego dla bezpieczeństwa zalecamy dla artykułów minimalną objętość ok. 21-25 tysięcy znaków;
 2. Akceptowalny format tekstu tylko w MS Word: *.docx, *.rtf;
 3. Należy koniecznie podać: tytuł, streszczenie i słowa klucze zawsze w polski i angielski oraz w języku, w którym jest napisany artykuł (włoski, niemiecki, francuski).
 4. Pod tytułem umieszczamy „Treść”, na którą składają się punkty i podpunkty naukowego materiału;
 5. Przed pierwszym przypisem Autor umieszcza zwięzły, własny, biogram.
 6. Słowa klucze (do pięciu haseł) należy wpisywać każde osobno, a nie wklejać wszystkie blokiem kopiując z tekstu publikacji;
 7. W bibliografii wstawianej na stronie prosimy o nie stosowanie odstępów pomiędzy poszczególnymi pozycjami (dodatkowy wiersz pusty), ani też spacji pomiędzy literami nazwiska autora.

III. ZASADY SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE ZASADNICZEGO TEKSTU NAUKOWEGO

 1. Artykuły w „Studia Teologiczne Białystok Drohiczyn Łomża” mogą być publikowane w języku polskim i w językach kongresowych.
 2. W przypisach i bibliografii do zapisu cytowanych publikacji stosujemy tylko alfabet łaciński. Wszelkie publikacje w alfabecie rosyjskim, białoruskim itp. zapisujemy w transkrypcji na alfabet łaciński.
 3. Do każdego artykułu zawsze należy dołączyć streszczenie (nie więcej niż połowa strony A4)w języku, w którym został napisany artykuł, następnie w języku polskim oraz języku angielskie wraz z tytułem i słowami klucze w tych językach.
 4. Formatowanie tekstu: Czcionka – Times New Roman, rozmiar: tekst właściwy - 12pkt, tytuł -16pkt, przypisy – 10pkt, bibliografia – 10pkt; akapit – 1,25 cm (nigdy nie wstawiać go tabulatorem!); interlinia – 1,5.
 5. Układ poszczególnych tekstów:

Artykuły

Na stronie tytułowej artykułu należy umieścić z lewej strony u góry imię i nazwisko autora, a poniżej jego stopień naukowy, zajmowane stanowisko na uczelni lub w innej instytucji naukowej (asystent, adiunkt, profesor nadzwyczajny lub zwyczajny; doktorant, kierownik katedry, etc.), dokładną afiliację (nazwa katedry lub zakładu – instytut – wydział – uczelnia), adres e-mail do korespondencji oraz poniżej pogrubioną czcionką tytuł artykułu.

Tytuł pracy należy formułować jak najkrócej, w taki sposób, aby wynikała z niego myśl przewodnia pracy lub najistotniejsze jej osiągnięcie. Jeżeli skrótowa forma tytułu będzie w stosunku do rzeczywistej treści zawartej w artykule zbyt ogólna, lub ogólnikowa, ewentualne uściślenie problematyki pracy można zawrzeć w podtytule lub we wstępie do niej. Podobnie należy postępować, formułując tytuły rozdziałów i podrozdziałów. W tytułach i podtytułach nie należy stosować skrótów. Tytuł artykułu podajemy w języku jakim jest opracowany artykuł, jak również w języku polskim i angielskim.

Treść artykuł ma wyraźny podział na punkty, ewentualnie podpunkty. Tekst należy dzielić na akapity w ten sposób, aby każdy z nich dotyczył określonej myśli, którą autor chce przekazać. Każdą nową myśl należy zaczynać od nowego akapitu; wskazane jest przy tym stosowanie tzw. wcięć akapitowych (tabulator), w celu zwiększenia przejrzystości tekstu.

Przypisy należy sporządzić z szczególną starannością, winny być zwięzłe, z umiarem, bez nadmiernych komentarzy tekstowych. Przypis powinien zawierać rzetelne informacje o pochodzeniu cytowanego lub parafrazowanego materiału. W przypadku zbiegnięcia się w tekście odsyłacza do przypisu z przecinkiem, średnikiem lub kropką kończącą zdanie odsyłacz umieszczamy przed tymi znakami (z wyjątkiem skrótów). W przypisach stosujemy skróty: tenże, tamże, por., zob. Skrót „por.” używamy tylko wtedy, gdy parafrazujemy, a nie przytaczamy dokładnie jakiegoś cytatu. Gdy w danym przypisie, istnieje konieczność kilkakrotnego użycia skrótu „por.”, wtedy stosujemy go zamiennie ze skrótem „zob.”.

Do każdego artykułu należy dodać na końcu bibliografię w porządku alfabetycznym (tylko prace, które są przywoływane w artykule). Źródła należy przygotować według schematu: Nazwisko, pierwsze litery imienia/imion autora, tytuł kursywą, wydanie tekstu, numery stron (jeśli jest to cześć zbiorowej pracy), na których znajduje się tekst oryginalny. Przykład:

Janeczek A., Osadnictwo pogranicza polsko-ruskiego województwa bełskiego od schyłku XIV do początku XVII w., Wrocław 1991.

Sławiński H., Problem języka w nauczaniu religii wśród młodzieży, w: „Ateneum Kapłańskie” 2013 nr 626, s. 109-128.

Szewczyk L., Homilia w liturgii, w: Umiłować Chrystusa. Program duszpasterski na rok 2002/2003, (red.) P. Kurzela, A. Liskowacka, Katowice 2002, s. 252-269.

Tytko M. M., Elementy wychowania chrześcijańskiego w koncepcji ks. Franciszka Karola Blachnickiego, w: „Pedagogika Katolicka”, (red.) J. Zimny, 5/2011, nr 1 (8), s. 65-77, http://www.pedkat.pl/images/czasopisma/pk8/art06.pdf (odczytano: 31.07.2012).

Każdy artykuł powinien być opatrzony zwięzłym streszczeniem informującym o celach, osiągnięciach i postulatach Autora. Powinno być nie dłuższe niż konieczne, objaśniające tytuł artykułu. Powinien być ciekawy, zachęcający do przeczytania przedłożonej pracy. Streszczenie przygotowujemy w języku, w którym został napisany artykuł oraz w języku polskim i angielskim z podaniem słów kluczy.

Sprawozdania

Nad tekstem sprawozdania umieszcza się, w górnym lewym rogu, imię i nazwisko sprawozdawcy. Następnie podaje się tytuł spotkania naukowego, a po, miejsce i czas. Dopiero treść sprawozdania.

Recenzje

W recenzji nad tekstem zamieszczamy: imię (pełne) i nazwisko autora recenzowanej pracy, pełny tytuł (wytłuszczoną kursywą) według strony tytułowej (gdy recenzja dotyczy pracy zbiorowej lub edycji źródłowej, po tytule podajemy pełne imiona i nazwiska redaktorów lub wydawców; jeśli praca jest wielotomowa – liczbę tomów lub części cyframi arabskimi, np. t. 1–2), ewentualnie nazwę serii wydawniczej, miejsce i rok wydania, liczbę stron. Na końcu recenzji podajemy imię i nazwisko (wytłuszczoną kursywą) autora recenzji.

Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP