Artifex Novus

ISSN: 2544-5014
e-ISSN: 2719-3659

ARTIFEX NOVUS jest czasopismem naukowym wydawanym przez Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ukazuje się od roku 2017. Publikowane są w nim: artykuły naukowe, recenzje, sprawozdania i komunikaty z zakresu sztuki dawnej i współczesnej, zarówno polskiej, jak i zagranicznej. Każdy numer ma temat przewodni (np. sztuka na Mazowszu, sztuka portretu), któremu poświęcona jest część rozpraw. W pozostałych działach zamieszczane są artykuły i opracowania dotyczące innych zagadnień, omówienia, recenzje, sprawozdania i relacje. Czasopismo dostępne jest w wersji papierowej oraz elektronicznej. (więcej)

Czytaj więcej

BIBLIOTEKA TEOLOGII STOSOWANEJ Prawda, wolność, religia

Biblioteka Teologii Stosowanej jest recenzowanym rocznikiem naukowym, redagowanym i wydawanym przez Uniwersyteckie Centrum Badań Wolności Religijnej UKSW w Warszawie. W czasopiśmie publikuje się artykuły, recenzje, sprawozdania i raporty poświęcone aktualnym tematom i wydarzeniom związanym z problematyką wolności religijnej w ujęciu teologii stosowanej. Prawo do wolności religijnej wynika z godności osoby ludzkiej, dlatego podstawowe tematy artykułów skupione są wokół antropologii chrześcijańskiej. Z racji praktycznego charakteru wolności religijnej poruszane również będą zagadnienia z zakresu prakseologii pastoralnej. W teologii stosowanej prowadzi się badania interdyscyplinarne, dlatego w opublikowanych materiałach prezentowane będą wyniki badań na temat wolności religijnej prowadzonych przez nauki humanistyczne i społeczne. Wszystkie artykuły publikowane w czasopiśmie są dostępne bezpłatnie. W czasopiśmie ukazują się również sprawozdania z ważnych wydarzeń organizowanych przez Centrum Badań Wolności Religijnej UKSW w Warszawie.

Czytaj więcej

Chrześcijaństwo-Świat-Polityka

ISSN: 1896-9038
e-ISSN: 2719-8405

Czasopismo "Chrześcijaństwo-Świat-Polityka" stanowi unikalne w dyscyplinie nauk o polityce i dość szeroko rozpoznawane w środowisku naukowym pismo naukowe wydawane w formie papierowej i on-line. Jego unikalność wynika tak z podejmowanej w nim problematyki, koncentrującej się wokół tzw. „miękkiej politologii” (filozofii i teorii polityki, aksjologii i antropologii polityki, etyki politycznej, relacji polityki i religii, w tym katolickiej nauki społecznej), jakości publikowanych tekstów, które w istotnym stopniu wychodzą spod pióra powszechnie rozpoznawanych, wybitnych autorów polskich i zagranicznych, a wreszcie odmiennego od istotnej części periodyków paradygmatu naukowego. Jako że celem czasopisma jest spojrzenie na szeroko rozumiane sprawy polityczne w perspektywie dynamicznie rozumianej tradycji chrześcijańskiej, w miejsce dominującego w politologii ateistycznego paradygmatu, czasopismo opiera się o paradygmat transcendentalny, pozostając otwartym na badaczy przyjmujących paradygmat agnostyczny. Czasopismo "Chrześcijaństwo-Świat-Polityka" redagowane jest przez Instytut Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. (więcej)


                   

Czytaj więcej

Collectanea Theologica

ISSN: 0137-6985
e-ISSN: 2720-1481

Collectanea Theologica jest naukowym kwartalnikiem teologów polskich, indeksowanym w bazie Scopus. Na jego łamach są publikowane prace naukowe z zakresu teologii pozytywnej i teologii spekulatywnej. Ważną część stanowią biuletyny (biblijny, teologicznomoralny, misjologiczno-religioznawczy, socjologii religii i polonijny) poświęcone aktualnym tematom i wydarzeniom ze wskazanych dziedzin teologii. Na łamach czasopisma ukazują się również sprawozdania z ważnych wydarzeń naukowych oraz recenzje.

Czytaj więcej

Colloquia Litteraria

ISSN: 1896-3455

Czasopismo „Colloquia Litteraria” przypisane jest dyscyplinie naukowej: literaturoznawstwo, ma więc profil literaturoznawczy. Głównym obszarem tematycznym są szeroko rozumiane studia z literatury polskiej i powszechnej, krytyki artystycznej i kultury literackiej w rozmaitych kontekstach: historycznym, teoretycznoliterackim, komparatystycznym, kulturowym, antropologicznym. „Colloquia Litteraria” są półrocznikiem. Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna, a wtórną – drukowana (papierowa). Podstawowym językiem jest język polski. Istnieje również możliwość publikowania w innych językach, zwłaszcza angielskim i włoskim. „Colloquia Litteraria” ukazują się w formie numerów tematycznych, a każdy numer ma następujący układ: artykuły naukowe, recenzje, rozmowy, varia. „Colloquia Litteraria” są publikowane przez Wydawnictwo Naukowe UKSW, umieszczane na platformie czasopism UKSW: www.czasopisma.uksw.edu.pl. 

Czytaj więcej

Człowiek w cyberprzestrzeni

Kwartalnik Człowiek w Cyberprzestrzeni jest ogólnopolskim czasopismem naukowym o charakterze interdyscyplinarnym, wydawanym w postaci elektronicznej i druku zwartego, którego celem jest rozwijanie refleksji naukowej nad istotą i funkcjonowaniem społeczeństwa informacyjnego, w tym jego prawnych, socjologicznych, technologicznych i biznesowych aspektów.

Czytaj więcej

European Journal of Health Policy, Humanization of Care and Medical Ethics

Powołanie czasopisma w formie open-access jest niezbędne do stworzenia naukowej platformy zarówno wymiany doświadczeń kadry akademickiej w Polsce i Europie jak i propagowania idei humanistycznej w medycynie w powiązaniu z polityką zdrowotną.
Czasopismo w sposób szczególny ma zaznaczać aspekty humanizacji medycyny, co jest niezwykle potrzebną i oczekiwaną zmianą w funkcjonowaniu obecnych systemów opieki zdrowotnej, ponieważ skupienie się na empatii oraz trosce o pacjenta zapewnia lepszą jakość opieki oraz lepsze wyniki leczenia. Dzięki temu pacjenci czują się słuchani i zrozumiani, co pozytywnie wpływa na ich doświadczenie związane z chorobą i leczeniem. Humanizacja medycyny umożliwia również lepszą komunikację i współpracę między pacjentami a lekarzami, co prowadzi do bardziej zrównoważonego i efektywniejszego leczenia. Wymiar humanistycznej medycyny oraz bioetyki jest szczególnie ważny w związku z rozwojem technologii medycznych, sztucznej inteligencji i telemedycyny.

Czytaj więcej

Forum Pedagogiczne

ISSN: 2083-6325
e-ISSN: 2449-7142

„Forum Pedagogiczne” ukazuje się dwa razy do roku (półrocznik). Problemy poruszane w czasopiśmie pochodzą ze wszystkich subdyscyplin współczesnych nauk o wychowaniu (pedagogiki). "Forum Pedagogiczne" tworzy platformę dialogu i wymiany myśli na aktualne tematy związane z teorią i praktyka edukacyjną. Wersją pierwotną jest wersja papierowa. Publikowane są teksty w języku polskim i angielskim. Obowiązują standardy edytorskie oparte na regułach APA. Artykuły są poddawane podwójnemu anonimowemu recezowaniu (double blind review process). 


Autor nie jest zobowiązany do ponoszenia kosztów związanych z publikacją artykułu, nie otrzymuje też z tego powodu gratyfikacji finansowej. Przysługuje mu natomiast bezpłatny egzemplarz autorski tomu czasopisma, w którym opublikowano jego tekst.

Czytaj więcej

Ius Matrimoniale

ISSN: 1429-3803
e-ISSN: 2353-8120

Półrocznik „Ius Matrimoniale” to periodyk naukowy Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW, który ukazuje się od 1990 roku. Swą formułą obejmuje przede wszystkim zakres problematyki dotyczący kościelnego prawa małżeńskiego i rodzinnego. Półrocznik „Ius Matrimoniale” to czasopismo ogólnopolskie, wydawane w języku polskim oraz w językach kongresowych. Można je prenumerować zarówno w Polsce, jak i za granicą w ramach międzynarodowej wymiany naukowej.


Harmonogram publikacji


Czasopismo ukazuje się jako półrocznik. W każdym roku kalendarzowym ukazują się więc dwa numery. Jeden, pod koniec  pierwszego półrocza i drugi, pod koniec roku kalendarzowego. Wersją pierwotną jest wersja drukowana. Pliki elektroniczne z poszczególnymi artykułami są dostępne w zakładce "Aktualny numer, bądź "Archiwum"

Czytaj więcej

Kultura-Media-Teologia

e-ISSN: 2081-8971

Kwartalnik internetowy „Kultura-Media-Teologia” jest recenzowanym pismem naukowym wydawanym przez Wydział Teologiczny UKSW w Warszawie, znajdującym się na liście czasopism MNiSW. W najnowszym wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych ogłoszonym przez Ministra Nauki w dniu 5.01.2024 r. periodykowi przyznano 40 pkt. (więcej)

Czytaj więcej

Kwartalnik Prawa Publicznego

ISSN: 1642-9591

Kwartalnik Prawa Publicznego jest ogólnopolskim czasopismem naukowym, którego celem jest rozwijanie refleksji naukowej nad istotą i funkcjami prawa publicznego rozumianego jako prawo służące dobru ogólnemu ludzi (wspólnoty międzynarodowej, państwowej i lokalnej), oraz jego relacjami z prawem prywatnym, a także pogłębienie analizy różnych instytucji prawnych z poszczególnych dziedzin prawa publicznego.

Czytaj więcej

LIBERTAS RELIGIOSA Studium interdyscyplinarne wolności religijnej

e-ISSN: 2956-6207

LIBERTAS RELIGIOSA. Studium interdyscyplinarne wolności religijnej jest recenzowanym rocznikiem naukowym, redagowanym i wydawanym przez Uniwersyteckie Centrum Badań Wolności Religijnej UKSW w Warszawie. W czasopiśmie publikuje się artykuły, recenzje, sprawozdania i raporty poświęcone aktualnym tematom i wydarzeniom związanym z problematyką wolności religijnej. Wszystkie artykuły publikowane w czasopiśmie są dostępne bezpłatnie. W czasopiśmie ukazują się również sprawozdania z ważnych wydarzeń organizowanych przez Centrum Badań Wolności Religijnej UKSW w Warszawie. Na łamach czasopisma prezentuje się wyniki badań teoretycznych, analizy wyników badań empirycznych i propozycje rozwiązań praktycznych dotyczących wolności religijnej.

Czytaj więcej

"Młody Jurysta" Czasopismo Studentów i Doktorantów Wydziału Prawa i Administracji UKSW

e-ISSN: 2353-1185

Czasopismo Studentów i Doktorantów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie "Młody Jurysta" jest ogólnopolskim recenzowanym pismem naukowym wydawanym w formie elektronicznej od 2013 r. Jest dedykowany studentom, absolwentom i doktorantom WPiA UKSW oraz wydziałów prawa i administracji innych uniwersytetów. Umożliwia młodym naukowcom publikację artykułów naukowych, glos, przeglądów orzecznictwa i recenzji pod opieką merytoryczną uznanych autorytetów w różnych dziedzinach prawa.

Czytaj więcej

Polish Review of International and European Law

ISSN: 2299-2170
e-ISSN: 2544-7432

Polish Review of International and European Law ukazuje się regularnie od 2011 roku, a od 2021 roku znajduje się na ministerialnej liście czasopism punktowanych (aktualnie 40 pkt.).


Polish Review of International and European Law ma na celu przede wszystkim prezentację i promocję wyników badań polskiej nauki w zakresie prawa międzynarodowego i europejskiego. Czasopismo jest także otwarte na przedstawicieli doktryny z innych państw, a jego celem jest włączenie obcej doktryny prawa międzynarodowego i europejskiego w dyskurs naukowy oraz promowanie zagranicznych ośrodków naukowych.


Polish Review of International and European Law obejmuje różne dziedziny prawa międzynarodowego, zarówno publicznego, jak i prywatnego, oraz prawa Unii Europejskiej. Jesteśmy świadomi współzależności różnych poziomów regulacji prawnych we współczesnym świecie, co wskazuje na elastyczność granic umiędzynarodowienia współczesnego prawa.


W Polish Review of International and European Law publikowane są studia i artykuły, komentarze orzecznictwa, praktykę prawa polskiego oraz recenzje książek.


Polish Review of International and European Law jest indeksowany w European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH PLUS), Index Copernicus International i BazHum.


Wersją pierwotną jest wersja papierowa.


Artykuły publikowane w kwartalniku są dostępne w otwartym dostępie (OA).


 


 

Czytaj więcej

Politologia

ISSN: 2545-1618

"Politologia" jest czasopismem naukowym (rocznikiem) publikującym wyniki badań empirycznych nad zjawiskami politycznymi. Stosujemy przyjęte w publikacjach naukowych zasady etyki, publikacje są anonimowo recenzowane.

Czytaj więcej

Polski Przegląd Stosunków Międzynarodowych

ISSN: 2300-1437

Polski Przegląd Stosunków Międzynarodowych jest rocznikiem poświęconym zagadnieniom dotyczącym szeroko pojętych stosunków międzynarodowych i dziedzin pokrewnych. Czasopismo powstało w 2011 roku. Na jego łamach publikowane są artykuły w języku polskim (do każdego z nich dołączone jest streszczenie w języku angielskim) i w językach obcych (wraz ze streszczeniem w języku polskim).

Czytaj więcej

Prawo Kanoniczne

ISSN: 0551-911X
e-ISSN: 2353-8104

"Prawo Kanoniczne" to specjalistyczne czasopismo prawno - historyczne Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW, ukazujące się od 1958 roku. Zamieszczane są w nim publikacje z różnych dyscyplin prawa kanonicznego, prawa rzymskiego i prawa międzynarodowego i polskiego prawa cywilnego. Kwartalnik wydawany jest w języku polskim. Często zamieszczane są w nim rozprawy autorów zagranicznych w ich ojczystych językach. Podstawowe działy czasopisma to: rozprawy i artykuły, komunikaty, materiały do historii nauki i literatury prawa kanonicznego w Polsce, recenzje, sprawozdania z różnych konferencji i sesji naukowych oraz bieżące informacje z działalności Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW.


Czasopismo dofinansowane w latach 2019-2020 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu "Wsparcie dla czasopism naukowych". Umowa nr 298/WCN/2019/1 z dnia 15 lipca 2019 r.


Czasopismo dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę. Umowa nr 851/P-DUN/2018 z dnia 11 maja 2018 r.

Czytaj więcej

Saeculum Christianum

ISSN: 1232-1575
e-ISSN: 2720-0515

Saeculum Christianum jest pismem związanym z Instytutem Nauk Historycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Jest czasopismem naukowym, publikującym materiały z zakresu historii. Jego struktura obejmuje: rozprawy i artykuły, materiały źródłowe, sprawozdania i komunikaty, recenzje i wspomnienia pośmiertne. Przyjmowane są teksty w następujących językach: polskim, angielskim, niemieckim, francuskim i włoskim. Redakcja przyjmuje do druku teksty dotychczas nie publikowane. Nadesłane teksty są dopuszczane do druku na podstawie dwóch pozytywnych recenzji. Nad właściwym poziomem merytorycznym i edytorskim czuwa redakcja a także rada naukowa oraz zespół recenzencki. Przed skierowaniem do druku materiały poddawane są korekcie edytorskiej oraz językowej. Redakcja zastrzega sobie prawo do nieprzyjmowania do druku artykułu, również w przypadku jego pozytywnej recenzji.

Czytaj więcej

Seminare. Poszukiwania naukowe

ISSN: 1232-8766
e-ISSN: 2450-1328

Czasopismo „Seminare. Poszukiwania naukowe” jest wydawane przez Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego – środowisko podejmujące działalność naukowo-badawczą i wychowawczo-edukacyjną inspirowaną humanizmem Franciszka Salezego oraz personalizmem chrześcijańskim. Profil i zakres tematyczny czasopisma obejmują szeroko rozumiany „świat młodzieży” badany z perspektywy różnych dyscyplin naukowych. Czasopismo publikuje opracowania szczególnie z zakresu pedagogiki, edukacji, psychologii, socjologii, studiów nad rodziną, prawa, filozofii, antropologii, teologii i historii wychowania. Ponadto „Seminare” dąży do stworzenia szerokiej platformy wymiany idei i doświadczeń związanych ze „światem młodzieży” i ze współczesnym sporem o człowieka.

Czytaj więcej

Studia Ecologiae et Bioethicae

ISSN: 1733-1218
e-ISSN: 2719-826X

Czasopismo Studia Ecologiae et Bioethicae od 2003 roku dokumentuje specyfikę, zasięg i rozwój prac badawczych Instytutu Ekologii i Bioetyki, przekształconego w roku 2020 w Centrum Ekologii i Ekofilozofii na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Celem tego czasopisma jest tworzenie platformy wymiany idei, postulatów i doświadczeń związanych z różnymi przejawami kryzysu środowiskowego. Czasopismo odwołuje się do głównej przesłanki metodologicznej badań prowadzonych w Centrum Ekologii i Ekofilozofii, wskazującej na konieczność równoległego, a nawet komplementarnego, tzn. empirycznego i humanistycznego, ujmowania współczesnej problematyki ekologicznej. 


Szczególnym przykładem wskazanej tu komplementarności są publikowane w czasopiśmie wyniki badań z zakresu nauk biologicznych i filozoficznych. Wyrażają one bowiem nie tylko samą komplementarność biologii i filozofii, ale także perspektywy możliwego zaangażowania w tę kwestię specjalistów z zakresu wielu innych gałęzi nauki, np. środowiskowych politologów, socjologów, psychologów, pedagogów, prawników, ekonomistów i teologów. Tak sprofilowane czasopismo umożliwia twórczą wymianę myśli i doświadczeń przedstawicieli różnych instytucji i ośrodków naukowych z Polski i zagranicy.

Czytaj więcej

Studia Gdańskie

ISSN: 0137-4338
e-ISSN: 2720-7102

„Studia Gdańskie” są naukowym półrocznikiem w dostępie open acces, w którym są publikowane teksty odzwierciedlające naukową refleksję i badania nad zagadnieniami religijnymi i społeczno-kulturowymi. Prezentowane na łamach czasopisma studia wpisują się we współczesną dyskusję o problemach z zakresu historii religii i Kościoła, egzegezy biblijnej, teologii systematycznej i praktycznej oraz filozofii i socjologii.

Czytaj więcej

Studia Katechetyczne

ISSN: 0138-0672
e-ISSN: 2720-4758

„Studia Katechetyczne" to pismo naukowe poświęcone upowszechnianiu wyników badań i dokonań katechetycznych oraz pogłębianiu systematycznej wiedzy z różnych działów katechetyki. Jest wydawane na Wydziale Teologicznym UKSW, we współpracy ze Stowarzyszeniem Katechetyków Polskich. Czasopismo zawiera artykuły naukowe i wyniki przeprowadzonych badań z zakresu katechetyki, służąc rozwojowi i upowszechnianiu tej dziedziny. „Studia Katechetyczne” wydawane są w języku polskim. W czasopiśmie publikowane są artykuły w języku polskim, zawierające streszczenie oraz słowa kluczowe w językach angielskim i włoskim. Możliwe jest również zamieszczanie w pełnej wersji artykułów w językach obcych. Podstawową wersją czasopisma jest wersja drukowana. „Studia Katechetyczne" znajdują się w wykazie MEiN i mają w roku 2024 20 pkt. (LINK)

Czytaj więcej

Studia nad Rodziną

ISSN: 1429-2416
e-ISSN: 2720-5665

„Studia nad Rodziną” wydawane są od 1997 roku jako półrocznik Wydziału Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Od 2016 r. czasopismo stało się kwartalnikiem. Od 2020 r. jest ponownie półrocznikiem, wydawanym w formie elektronicznej.


Na platformie czasopism UKSW udostępniamy zawartość numerów, w tym pełne teksty publikacji, począwszy od 2014 r. Pełne dane bibliograficzne od początku istnienia czasopisma (1997 r.) można znaleźć na stronie BazHum, natomiast pełne teksty wszystkich numerów archiwalnych w BazHum pełnotekstowej. Od 2021 r. czasopismo ukazuje się jedynie w formie online.


W punktacji czasopism naukowych, ogłoszonej 23 grudnia 2015 r., czasopismo uzyskało 8 punktów – część B wykazu czasopism naukowych, pozycja 1777.

Czytaj więcej

Studia Philosophiae Christianae

ISSN: 0585-5470
e-ISSN: 2720-0531

Studia Philosophiae Christianae jest półrocznikiem (do 2010 roku był to półrocznik, w latach 2011-2020 kwartalnik) ukazującym się nieprzerwanie od 1965 roku, redagowanym przez Wydział Filozofii Chrześcijańskiej Akademii Teologii Katolickiej, a od 2000 roku przez Instytut Filozofii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Publikuje oryginalne artykuły z zakresu filozofii, a także recenzje książek i sprawozdania z wydarzeń o tematyce filozoficznej. Artykuły obecnie publikowane są w języku polskim i angielskim.


Więcej o czasopiśmie: https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/spch/about.


Czasopismo znajduje się na liście czasopism punktowanych MNiSW RP (aktualnie: 70 pkt).


Czytaj więcej

Studia Prymasowskie

ISSN: 1899-2587

„Studia Prymasowskie” są rocznikiem wydawanym od 2007 roku przez Wydawnictwo Naukowe UKSW działającym przy Ośrodku Dokumentacji i Studiów nad Osobą i Nauczaniem Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Założycielem pisma i pierwszym redakoterm był bp prof. dr hab. Andrzej Dziuba (2007-2021). Obecnie pismo to kierowane jest przez ks. dr. hab. Rafała Bednarczyka, prof. ucz. i pozostaje związane z powołanym w 2023 r. przez ks. prof. dr. hab. Ryszarda Czekalskiego, rektora UKSW Centrum Myśli Bł. Stefana Wyszyńskiego.

Czytaj więcej

Studia Psychologica: Theoria et praxis

ISSN: 1642-2473
e-ISSN: 2449-5360

Studia Psychologica: Theoria et praxis publikuje oryginalne prace przeglądowe – teoretyczne i empiryczne. Celem Czasopisma jest prezentowanie najnowszych osiągnięć naukowych w sposób zrozumiały zarówno dla psychologów naukowców, jak i psychologów praktyków. Czasopismo nie publikuje wąskich przyczynków empirycznych, a jedynie prace prezentujące dane zjawisko w szeroki, kompleksowy sposób.

Czytaj więcej

Studia Teologiczne Białystok Drohiczyn Łomża

ISSN: 0239-801X
e-ISSN: 2956-3666

„Studia Teologiczne Białystok Drohiczyn Łomża” są czasopismem naukowym podejmującym refleksję teologiczną. Powstały w 1983 roku z inicjatywy bpa Edwarda Ozorowskiego i ks. prof. Józefa M. Dołęgi w celu publikowania dorobku naukowego teologów Metropolii Białostockiej. Czasopismo, będąc rocznikiem, ukazuje się nieprzerwanie od roku 1983.


Obecnie „Studia Teologiczne Białystok Drohiczyn Łomża” pozostają otwarte na wymianę myśli naukowej i współpracę z ośrodkami uniwersyteckimi krajowymi i zagranicznymi. O wysokim poziomie merytorycznym czasopisma świadczy obecność w radzie naukowej wybitnych specjalistów, uniwersyteckich naukowców z krajów Europy i Ameryki Północnej. Roczniki jako czasopismo naukowe pragnie spełniać wysokie standardy punktacji krajowej i międzynarodowej.

Czytaj więcej

Studia Theologica Varsaviensia

e-ISSN: 2956-5197

Studia Theologica Varsaviensia (40 punktów), jest półrocznikiem naukowym, ukazującym sie od 1963 roku. Czasopismo jest przypisane do następujących dyscyplin: filozofia, polonistyka, literaturoznawstwo, nauki socjologiczne, prawo kanoniczne, nauki biblijne, nauki teologiczne. Pismo składa się z następujących zasadniczych części: rozprawy i artykuły (prezentowanych tematycznie) oraz dział "Varia" zawierający inne artykuły naukowe.

Czytaj więcej

Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne

ISSN: 2544-3062
e-ISSN: 2299-2367

Nasze czasopismo jest zamieszczone w wykazie czasopism naukowych Ministerstwa Edukacji i Nauki (MEiN - poz. 32563), za publikację artykułu naukowego autorzy otrzymują 20 pkt.


„Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne/Academic Journal of Sociology” (UCS) jest półrocznikiem wydawanym przez Wydawnictwo Naukowe UKSW. Zespół redakcyjny tworzą pracownicy Instytutu Nauk Socjologicznych UKSW. W periodyku ukazują się ważne teksty dotyczące zagadnień teoretycznych (oryginalne artykuły naukowe), jak również ogniskujące się wokół problematyki badawczej (sprawozdania oraz raporty). Ponadto publikowane są recenzje oraz szczególny dział „Próby i debiuty”, przeznaczony dla doktorantów i autorów początkujących. Celem czasopisma jest poszerzanie wiedzy socjologicznej na temat aktualnych obszarów społecznych praktyk, odwołujących się do wielu obszarów i znaczeń. Zakres tematyczny dotyczy przede wszystkim socjologii jako takiej, ale także nauk pokrewnych: antropologii kulturowej, ogólnej wiedzy o człowieku i kulturze, a także metodologii badań socjologicznych, demografii, historii i filozofii. 


Czasopismo ukazuje się nieprzerwanie od 2007 r. Początkowo funkcjonowało tylko w postaci elektronicznej (rocznik), natomiast od 2014 r. wydawane są równocześnie wersje elektroniczne oraz tradycyjne – papierowe (początkowo w formacie kwartalnika, a obecnie półrocznika). Redakcja zapewnia kolportaż egzemplarzy autorskich. Wersje elektroniczne są dostępne na stronie internetowej czasopisma. W UCS stosowana jest polityka Open Access - wolny dostęp do zbiorów publikacyjnych oparty na stosowaniu licencji niewyłącznej, zakładający wydawanie artykułów na podstawie licencji creative commons CC-BY-ND 4.0.


Redakcja UCS zezwala autorom tekstów na zamieszczanie (deponowanie) ich wersji ostatecznych (przesłanych, zaakceptowanych - zrecenzowanych oraz finalnie opublikowanych) w wybranym przez siebie repozytorium (np. ResearchGate, Academia, itp.), pod warunkiem podania pierwotnego źródła publikacji, jakim są łamy UCS. Polityka deponowania jest zarejestrowana na stronie "Most Wiedzy" (kliknij tutaj).


 

Czytaj więcej

Warszawskie Studia Pastoralne

ISSN: 1895-3204
e-ISSN: 2353-8147

Warszawskie Studia Pastoralne są indeksowanym periodykiem naukowym wydawanym przez Wydział Teologiczny UKSW. Zamieszczane publikacje są recenzowane i dotyczą tematyki teologicznej ze szczególnym wskazaniem na teologie pastoralną. Redakcja przyjmuje także artykuły z zakresu nauk społecznych oraz humanistycznych.

Czytaj więcej

Załącznik Kulturoznawczy

e-ISSN: 2392-2338

Czasopismo „Załącznik Kulturoznawczy” (zalacznik.uksw.edu.pl) jest rocznikiem naukowym wydawanym w Instytucie Nauk o Kulturze i Religii na Wydziale Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Publikuje artykuły o szeroko pojętym profilu kulturoznawczym (socjologia, antropologia kulturowa, etnografia, medioznawstwo, literaturoznawstwo, filmoznawstwo itd.), umożliwiając interdyscyplinarną wymianę wyników badań naukowych oraz zapewniając platformę dialogu i polemiki kulturoznawczej. W czasopiśmie zamieszczane są różnojęzyczne teksty samodzielnych i młodszych pracowników naukowych, co stanowi podstawę inkluzywnego charakteru pisma, promującego polifonię spojrzeń badawczych (do tej pory ukazały się drukiem teksty w języku polskim, angielskim, włoskim oraz bułgarskim). Pismo publikuje artykuły naukowe o szerokim przekroju kulturoznawczym, co – poza wszystkim innym – wyróżnia je na tle periodyków o podobnym profilu naukowym. Wszystkie teksty poddawane są podwójnie ślepym recenzjom (double blind peer review process). Każdy numer posiada jeden lub dwa działy tematyczne, za których zawartość merytoryczną współodpowiadają specjalnie powołani redaktorzy, z różnych jednostek naukowych, będący ekspertami w danej dziedzinie. Umożliwia to skondensowaną prezentację najnowszych prac i jest ważnym elementem integracji środowiska naukowego.

Czytaj więcej

Zeszyty Prawnicze

ISSN: 1643-8183
e-ISSN: 2353-8139

Zeszyty Prawnicze są recenzowanym czasopismem naukowym, zarejestrowanym pod numerem ISSN: 1643-8183 oraz eISSN: 2353-8139. Powstały w 2001 r. z inicjatywy Pana prof. dr hab. Jana Zabłockiego, który od założenia czasopisma do roku 2021 był jego Redaktorem Naczelnym. W 2021 r. funkcję tę przejęła Pani prof. dr hab. Anna Tarwacka. Zeszyty Prawnicze afiliowane są przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, a wydawcą jest Wydawnictwo UKSW.


Wartość punktowa artykułu, zgodnie z decyzją Ministra Nauki  wynosi 70 pkt. (Komunikat Ministra Nauki z dnia 05 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych).


Czasopismo jest dofinansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki na podstawie umowy nr RCN/SP/0301/2021/1 z dnia 29 września 2021r.; kwota środków finansowych stanowiących pomoc przyznaną w ramach programu „Rozwój czasopism naukowych” 60 400zł.

Czytaj więcej

Systemy opisów bibliograficznych w czasopismach naukowych

 


Systems of bibliographic description in scholarly journals

Czytaj więcej
Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.