INTERDYSCYPLINARNE ASPEKTY TEOLOGICZNEJ OBRONY RODZINY

IRENEUSZ MROCZKOWSKI

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/stv.2015.53.2.04

Abstrakt


Zwracając uwagę na interdyscyplinarne aspekty w dyskursie o współczesnym kryzysie rodziny, autor artykułu odwołuje się zarówno do świadomości współ- czesnych rodziców, jak i dorobku naukowego S. Olejnika, najwybitniejszego te- ologa moralisty w Polsce w drugiej połowie XX w. Profesor od początku swojej działalności naukowej miał świadomość konieczności dialogu teologii moralnej nie tylko z innymi naukami teologicznymi, ale także z wynikami współczesnych nauk o człowieku.

W artykule akcentuje się zbieżność potrójnej perspektywy badawczej w teologii i psychologii Ph. Zimbardo. W teologii mówi się o statusie ontologicznym pod- miotów życia rodzinnego, współczesnych uwarunkowaniach relacji małżeńskiej oraz kościelnej strategii obrony rodziny. Ph. Zimbardo, opisując kryzys ojcostwa, bada behawioralny kontekst jednostki i jej cechy, analizuje sytuację związaną z konkretnym społecznym i fizycznym środowiskiem oraz odsłania układ sił, który tworzy, podtrzymuje i modyfikuje sytuację.

Taki kontekst badawczy pozwala autorowi artykułu uwzględnić osobową naturę kobiet i mężczyzn jako podmiotów życia rodzinnego, krytycznie podejść do redukcjonistycznego opisu sytuacji rodziny przez współczesne nauki oraz uwypuklić eklezjalny charakter układu sił, tworzących strategię obrony rodziny.


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Chudy W, Obszary filozoficzne Jana Pawła II teologii ciała, w: T. Styczeń (red.),

Jan Paweł II, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Chrystus odwołuje się do „początku”. O Jana Pawła II teologii ciała, Lublin 1981, s. 217 – 238.

Franciszek, Adhortacja apostolska Evangelii gaudium, Watykan 2013.

Gehlen A., Der Mensch. Seine Natur und seine Stellung in der Welt, Wiesbaden 1986.

Gorgi A., Psychologia jako nauka empiryczna uprawiana z ludzkiej perspektywy. Podejście fenomenologiczne, Białystok 2002.

Imieliński K. (red.) Seksuologia. Zarys encyklopedyczny, Warszawa 1985. Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Familiaris consortio, Watykan 1981.

Jan Paweł II, Ojcostwo i macierzyństwo w zamyśle Bożym, „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 1999, nr 11, s. 11-13.

Jan Paweł II, Encyklika Veritatis splendor, Watykan 1993.

Krasnodębski Z., Ekscentryczność człowieka. O idei antropologii filozoficznej, w: H. Plessner, Pytanie o conditio humana. Wybór pism, Warszawa 1988, s. 3 – 15.

Mroczkowski I., Ocena dorobku naukowego i działalności na rzecz nauki i kultury chrześcijańskiej Księdza Profesora Stanisława Olejnika w związku z nadaniem doktoratu honoris causa, w: Ks. abp prof. Alfons Nossol, ks. prof. Stanisław Olejnik. Doktorzy honoris causa i Papieskiego Wydziału Teologicznego we

Wrocławiu, Wrocław 2007, s. 47-49.

Mroczkowski I., Osoba i cielesność. Moralne aspekty teologii ciała, Warszawa 2008.

Mroczkowski I., Natura osoby ludzkiej. Podstawy tożsamości człowieka, Płock 2012.

Mroczkowski I., Rodzina, gender i nowy feminizm. Podstawy chrześcijańskiej obrony i promocji rodziny, Płock 2014.

Obuchowski K., W poszukiwaniu właściwości człowieka, Warszawa 1989.

Olejnik S., Eudajmonizm. Studium nad podstawami etyki, Warszawa 1954.

Scheller M., Pisma z antropologii filozoficznej i teorii wiedzy, Przełożyli, wstępem i przypisami opatrzyli S. Czerniak i A. Węgrzecki, Warszawa 1977.

Stachowski R, Psychologia w ludzkiej perspektywie i personalizm Karola Wojtyły, „Nauka”, 2005 nr 3, s. 105-138.

Wojtyła K, Osoba i czyn, Kraków 1969.

Wilski T, „Tajemnica osoby” – klucz do zrozumienia siebie i Boga, „Communio. Międzynarodowy Przegląd Teologiczny”, 1982 nr 2(8), s. 24-44.

Zimbardo Ph.G,. Coulombe N.S, Gdzie ci mężczyźni, (tłum.) M. Guzowska, Warszawa 2015.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.