Data publikacji : 2016-09-20

INTERDYSCYPLINARNE ASPEKTY TEOLOGICZNEJ OBRONY RODZINY

IRENEUSZ MROCZKOWSKIDział: Artykuły

Abstrakt

Zwracając uwagę na interdyscyplinarne aspekty w dyskursie o współczesnym kryzysie rodziny, autor artykułu odwołuje się zarówno do świadomości współ- czesnych rodziców, jak i dorobku naukowego S. Olejnika, najwybitniejszego te- ologa moralisty w Polsce w drugiej połowie XX w. Profesor od początku swojej działalności naukowej miał świadomość konieczności dialogu teologii moralnej nie tylko z innymi naukami teologicznymi, ale także z wynikami współczesnych nauk o człowieku.

W artykule akcentuje się zbieżność potrójnej perspektywy badawczej w teologii i psychologii Ph. Zimbardo. W teologii mówi się o statusie ontologicznym pod- miotów życia rodzinnego, współczesnych uwarunkowaniach relacji małżeńskiej oraz kościelnej strategii obrony rodziny. Ph. Zimbardo, opisując kryzys ojcostwa, bada behawioralny kontekst jednostki i jej cechy, analizuje sytuację związaną z konkretnym społecznym i fizycznym środowiskiem oraz odsłania układ sił, który tworzy, podtrzymuje i modyfikuje sytuację.

Taki kontekst badawczy pozwala autorowi artykułu uwzględnić osobową naturę kobiet i mężczyzn jako podmiotów życia rodzinnego, krytycznie podejść do redukcjonistycznego opisu sytuacji rodziny przez współczesne nauki oraz uwypuklić eklezjalny charakter układu sił, tworzących strategię obrony rodziny.


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

1. Autor podpisuje umowę o publikację artykułu naukowego i przeniesienie praw autorskich.
2. Ponadto podpisuje oświadczenie potwierdzające, że złożony do publikacji w czasopiśmie tekst jest całkowicie oryginalny i nie narusza żadnych praw osób trzecich.
3. Ponadto oświadcza, że pełna i rzetelna informacja o autorstwie publikacji, źródłach jej finansowania, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów jest w odpowiedni sposób ujawniona w artykule.
4. Autor oświadcza również, że złożony do druku artykuł nie był nigdzie wcześniej publikowany, ani nie jest aktualnie przedmiotem żadnego innego postępowania wydawniczego.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie