EMANACJE AKSJOLOGICZNE W ETOSIE ZAWODOWYM WEDŁUG PARADYGMATU CLIFFORDA GEERTZA

Sławomir H. Zaręba, Marcin Choczyński

Abstrakt


Tematem niniejszego artykułu są specyficzne oddziaływania wartości uznawanych za społecznie doniosłe (w szczególności religijne) w kontekście pracy zawodowej i związanego z nią kodeksu moralnego postępowania. Tematyka ta zostanie omówiona w odniesieniu do ustaleń badawczych amerykańskiego antropologa i klasyka myśli społecznej, a zarazem wielkiego humanisty, Clifforda Geertza. Warto zaznaczyć, że wieloraka tematyka zagadnień moralności w pracy zawodowej szczególnie w dobie dzisiejszej domaga się socjologicznych oraz antropologicznych analiz. Dzieje się tak dlatego, ponieważ wciąż można zaobserwować nieustanny proces zmiany samej pracy zawodowej, stąd też towarzyszy jej permanentnie stan anomijny, co dla badaczy nauk społecznych oznacza wielkie pole do interpretacji i nowych ustaleń zarówno teoretycznych, jak i empirycznych.

Słowa kluczowe


Clifford Geertz, symbolizacja, interpretatywna teoria antropologiczna, opis gęsty

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Adamkiewicz M. (2015), Wprowadzenie do etyki zawodowej. Warszawa: Redakcja Wydawnictw Wojskowej Akademii Technicznej.

Bielecka-Prus J. (2011), Metodologiczne implikacje założeń antropologii interpretacyjnej. [w:] A.A. Szafrański (red.), Geertz a hybrydowa wersja antropologii interpretatywnej. Lublin: Wydawnictwo KUL, s. 25–40.

Filutowska K. (2009), Etyka zawodowa (podręcznik). Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Cła i Logistyki.

Geertz C. (2003), Wędrówka i przypadek: żywot uczonego. [w:] tenże, Zastane światło. Antropologiczne refleksje na tematy filozoficzne (tł. Z. Pucek). Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, s. 11–32.

Geertz C. (2005a), Interpretacja kultur. Wybrane eseje (tł. M.M. Piechaczek). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Geertz C. (2005b), Wiedza lokalna. Dalsze eseje z zakresu antropologii interpretatywnej (tł. D. Wolska). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Lazari-Pawłowska I. (1971), Etyki zawodowe jako role społeczne. [w:] A. Sarapata (red.), Etyka zawodowa. Warszawa: Wydawnictwo Książka i Wiedza, s. 33–73.

Lubaś M. (2012), W świecie niestabilnych całości. Clifford Geertz o współczesnej heterogenizacji kulturowej. [w:] A.A. Szafrański (red.), Geertz. Dziedzictwo – Interpretacje – Dylematy. Lublin: Wydawnictwo KUL, s. 31–45.

Matejko A. (1964), Moralność pracownicza na tle jej społecznych uwarunkowań. „Kultura i Społeczeństwo” 2: 115–131.

Michalik M. (1971), Społeczne przesłanki, swoistość i funkcje etyki zawodowej. [w:] A. Sarapata (red.) Etyka zawodowa. Warszawa: Wydawnictwo Książka i Wiedza, s. 11–32.

Mysłek W. (2010), Etyka zawodowa. Uwarunkowania. Konteksty. Zastosowania. Olsztyn: Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP.

Nahirny R. (2011), Losy naukowej łamigłówki. Clifford Geertz, mikrohistorie i podmiotowość. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Sarapata A. (1971), Moralność pracownicza. [w:] tenże (red.), Etyka zawodowa. Warszawa: Wydawnictwo Książka i Wiedza, s. 91–118.

Sennett R. (2010), Etyka dobrej roboty (tł. J. Dzierzgowski). Warszawa: Wydawnictwo Spectrum.

Skorowski H. (1997), Etyka zawodowa. Seminarium. Warszawa: Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji.

Szafrański A.A. (2006), Geertz a antropologiczne dyskusje wokół religii. „Roczniki Nauk Społecznych” 36/1: 5–17.

Szafrański A.A. (2007), Geertz a antropologiczne dyskusje wokół religii. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Szawiel T. (1998), Etos. [w:] W. Kwaśniewicz (red.), Encyklopedia socjologii, t. 1. Warszawa: Oficyna Naukowa, s. 202–203.

Szewczyk-Kowalczyk J. (2011), Indywidualne doświadczenie, wspólnotowy sens i zdroworozsądkowa myśl potoczna w kontekście koncepcji common sense. [w:] A.A. Szafrański (red.), Geertz a hybrydowa wersja antropologii interpretatywnej. Lublin: Wydawnictwo KUL, s. 81–89.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.