DOBRE PRAKTYKI JAKO INNOWACJE SPOŁECZNE. ANIMACJA AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ MATEK - NAUKOWCÓ

Klaudia Śledzińska

Abstrakt


W poniższym artykule przedstawiony został Zespół ds. Dobrych Praktyk funkcjonujący na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych UKSW. Został on powołany celu realizacji wsparcia dla kobiet godzących role matki i pracownika naukowo-dydaktycznego oraz promocji dobrych praktyk w zakresie zespołowej pracy projektowo-badawczej. Truizmem jest już bowiem stwierdzenie, że na drodze naukowego rozwoju matek istnieje wiele barier. Można tu wymienić: uwarunkowania formalne i prawne, struktury organizacyjne, praktyki i schematy interakcji, wzorce kulturowe, stereotypy i uprzedzenia. Nie jest to jednak sytuacja nieodwracalna, bowiem istnieje wiele możliwości realizowania pomocy w zakresie godzenia ról, awansu naukowego czy warunków pracy naukowo-dydaktycznej. Animacja i aktywizacja prac badawczych  i organizacyjnych może być dobrą praktyką w tym zakresie i stanowić punkt wyjścia do tworzenia wsparcia instytucjonalnego matek-naukowców. W szerszej perspektywie wprowadzanie innowacji społecznych wywodzących się z dobrych praktyk pozwala na odwoływanie się do sprawdzonych doświadczeń uwzględniających różne konteksty: społeczne, kulturowe, instytucjonalne.

Słowa kluczowe


dobre praktyki, innowacje społeczne, awans naukowy, macierzyństwo, aktywizacja zawodowa

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


EKES (2014), Opinia. Kobiety w nauce, Bruksela: Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.