Data publikacji : 2020-11-30

Rola funduszy unijnych we wsparciu działalności społeczno-kulturalnej. Studium przypadku gminy Czosnów

Joanna BudnikDział: Próby i debiuty

Abstrakt

Celem artykułu jest empiryczne wykazanie, że fundusze unijne pozwoliły jednostkom samorządu terytorialnego na rozwój wielu nowych inwestycji, które byłyby niemożliwe do zrealizowania bez źródeł zewnętrznych i finansowania pozabudżetowego. Oprócz oczywistych inwestycji infrastrukturalnych wpływ środków unijnych zaznaczył się również na polu aktywności społecznej i kulturalnej, co wpłynęło na aktywizację członków lokalnych społeczności oraz polepszenie ofert kulturalnych w takich miejscach. Te ogólne stwierdzenia będą poddane weryfikacji w odniesieniu do rzeczywistych działań w wiejskiej gminie Czosnów (woj. mazowieckie). Ukazany zostanie rozwój tej gminy w kontekście dostępu do kultury, możliwości partycypacji obywatelskiej w stowarzyszeniach oraz wsparcia w dziedzinie oświaty i edukacji. Przedmiotem analizy będą inwestycje i programy, które gmina zrealizowała lub realizuje z całościowym lub częściowym wykorzystaniem funduszy unijnych. Opracowanie powstało w oparciu o kwerendę literatury przedmiotu oraz dane zastane gminy Czosnów, uzyskane w trybie dostępu do informacji publicznej, ale również w formie bezpośrednich informacji przekazywanych przez pracowników urzędu gminy, niestanowiących jednocześnie informacji niejawnych.

Słowa kluczowe

fundusze unijne ; samorząd ; gmina wiejska Czosnów


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Budnik, J. (2020). Rola funduszy unijnych we wsparciu działalności społeczno-kulturalnej. Studium przypadku gminy Czosnów. Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne, 23(2), 49-59. Pobrano z https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/ucs/article/view/7323

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Autor artykułu nieopłatnie przenosi na UKSW autorskie prawo majątkowe do publikacji (na podstawie umowy wydawniczej z Wydawnictwem Naukowym UKSW), nieograniczone w czasie i przestrzeni, na następujących polach eksploatacji:
1. Wydania i rozpowszechniania artykułu w formie papierowej i elektronicznej;
2. Utrwalenia na maszynowych nośnikach informacji;
3. Wprowadzenia do pamięci komputera;
4. Wprowadzenia do czytelni on-line;
5. Wprowadzenia do obrotu;
6. Wprowadzania do internetowych baz czasopism, w tym pełnotekstowych.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie