Zasady redakcyjne

ZASADY OPRACOWANIA TEKSTU DO CZASOPISMA „ZAŁĄCZNIK KULTUROZNAWCZY”

1. Wersję elektroniczną tekstu (plik tekstowy w formacie .doc lub .docx) prosimy

przesłać na adres: zalacznikkulturoznawczy@gmail.com

2. Stosujemy czcionkę Times New Roman, rozmiar 12, odstęp między wierszami 1,5,

wszystkie marginesy – 2,5.

3. Na początku tekstu podajemy:

imię i nazwisko autora/ki artykułu;

afiliację w języku polskim i angielskim;

adres email;

numer ORCID;

tytuł artykułu.

4. Tytuły książek, artykułów, filmów, spektakli teatralnych itp. zapisujemy kursywą.

Tytuły czasopism zapisujemy w cudzysłowie, prostą czcionką.

5. W tekście głównym, gdy mowa po raz pierwszy o danej osobie, rozwijamy inicjały.

6. Liczebniki zapisujemy słownie, z zachowaniem zasady ekonomii (np. „dwunastu

ludzi”, ale „1865 ludzi”).

7. Niedługie cytaty zamieszczamy bezpośrednio w tekście, w cudzysłowie; dłuższe

(ponad cztery wiersze) lub szczególnie istotne – w osobnych akapitach, czcionką

rozmiar 10. Dajemy światło między cytatem a tekstem głównym (na górze i na dole

cytatu), w tym przypadku nie stosujemy już cudzysłowu.

8. Pamiętamy o stosowaniu właściwego cudzysłowu (tzn. „abc”, nie "abc"); w przypadku

cytatów wewnętrznych stosujemy „»niemieckie« cudzysłowy”; pominięcia

zaznaczamy wielokropkiem w nawiasie kwadratowym […]; wtrącenia zapisujemy w

nawiasie kwadratowym [z adnotacją – przyp. I.N.]

9. Wyrazy oraz zwroty obcojęzyczne zapisujemy kursywą.

10.Wyróżnienia w cytatach stosujemy z umiarem. Nanosimy je poprzez zastosowanie

automatycznej funkcji r o z s t r z e l e n i a druku (2,5 p.).

11. Stosujemy przypisy dolne/oksfordzkie (czcionka 10 p.) zgodnie z następującym

wzorem:

publikacja zwarta: inicjał, nazwisko, tytuł, tłumacz, miejsce + data wydania, numer strony.

U. Eco, Wyznania młodego pisarza, tłum. J. Korpanty, Warszawa 2011, s. 33.

rozdział w pracy zbiorowej: inicjał, nazwisko, tytuł rozdziału, tłumacz, [w:] tytuł pracy

zbiorowej, redaktor, miejsce + data wydania, numer strony.

A. Konopacki, Ikonografia malarstwa prerafaelitów. Wybrane aspekty, [w:] Tematy, tradycje i teorie w sztuce

doby romantyzmu, red. J. Białostocki, Warszawa 1981, s. 124.

artykuł w czasopiśmie: inicjał, nazwisko, tytuł artykułu, tłumacz, „tytuł czasopisma”, rok

wydania, tom, numer, numer strony.

A. Morstin-Popławska, Historia pewnego złudzenia. Teorie kiczu i „Podwójne życie Weroniki”, „Kwartalnik

Filmowy” 2009, nr 66, s. 79.

W przypadku źródeł internetowych podajemy dodatkowo adres strony (z usuniętym

hiperłączem) oraz datę dostępu:

http//www.gazetawyborcza.pl/wydawnictwa_naukowe (dostęp: 12.07.2018).

W przypisach stosujemy następujące skróty: ibidem, op. cit., zob.

12. Do artykułu dołączamy bibliografię uporządkowaną alfabetycznie (zgodnie z nazwiskami

autorów/ek), w której zapisujemy pełną formę imienia autora oraz skróconą nazwę

wydawnictwa (jeśli taka jest stosowana). W bibliografii powinny się znaleźć wszystkie

pozycje z przypisów.

Oto przykłady:

Umberto Eco, Wyznania młodego pisarza, tłum. J. Korpanty, Świat Książki, Warszawa 2011.

Adam Konopacki, Ikonografia malarstwa prerafaelitów. Wybrane aspekty, [w:] Tematy, tradycje i

teorie w sztuce doby romantyzmu, red. J. Białostocki, PWN, Warszawa 1981

13. Materiały ilustracyjne przesyłamy w osobnych plikach, odpowiednio ponumerowanych

(zgodnie z kolejnością występowania w artykule), o możliwie wysokiej rozdzielczości.

Dodatkowo w osobnym pliku tekstowym przesyłamy spis ilustracji z podanymi

tytułami oraz źródłami (w przypadku obrazów z Internetu podajemy także datę

dostępu; autorzy mają obowiązek poinformować redakcję o prawnej możliwości

wykorzystania przesłanych ilustracji).

W tekście głównym sygnalizujemy preferowane miejsce ulokowania ilustracji za

pomocą podświetlonej adnotacji (ilustracja 1), (ilustracja 2) itd.

14. Do artykułu należy dołączyć (na końcu lub w osobnym pliku):

tłumaczenie tytułu tekstu na język angielski;

streszczenie w języku angielskim (ok. 3000 znaków; streszczenie powinno być

utrzymane w formie bezosobowej, dotyczyć ogólnej problematyki rozprawy, przyjętej

metodologii badań oraz syntetycznie prezentować najważniejsze tezy pracy).

słowa kluczowe (4-7) w języku angielskim.

Artykuł zostanie dopuszczony do druku, jeśli uzyska akceptację Redakcji i

Recenzentów. Osoby te ewentualnie mogą wskazać na konieczność dokonania skrótu

danego tekstu lub wprowadzenia poprawek. Zalecana długość tekstu to około 30 tys. znaków ze spacjami.

Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.