Procedura recenzowania

  1. Recenzenci dokonują oceny publikacji przy zachowaniu standardów rzetelności i obiektywności.
  2. Recenzenci, formułując zarzuty wobec ocenianego tekstu, zobowiązani są je uzasadnić.
  3. Recenzje w czasopiśmie „Załącznik Kulturoznawczy” mają charakter anonimowy i realizowane są przy zachowaniu zasady double-blind review.
  4. Recenzenci nie mogą oceniać prac, w przypadku których występuje konflikt interesów wynikający z konkurencji, współpracy lub innych związków z autorami, firmami lub instytucjami związanymi z artykułem.
  5. Każdy artykuł zakwalifikowany przez redakcję do etapu recenzyjnego otrzymuje dwie niezależne recenzje. Redakcja dba o to, by dobierać Recenzentów zgodnie z ich kompetencjami w zakresie tematyki opiniowanego artykułu.
  6. Recenzję sporządza się na zestandaryzowanym formularzu umieszczonym na stronie internetowej czasopisma i przesyła w wersji elektronicznej (podpisany skan formularza recenzyjnego wraz wersją edytowalną) na adres redakcji. Formularz recenzencki zawiera trzy możliwe konkluzje: pozytywną (przyjęcie do druku), pozytywną warunkową (przyjęcie do druku po wprowadzeniu zasugerowanych poprawek) oraz negatywną (nieprzyjęcie do druku).
  7. W przypadku dwóch niezgodnych konkluzji (jednej pozytywnej lub pozytywnej warunkowej i jednej negatywnej) Redakcja może podjąć decyzję o przyjęciu bądź nieprzyjęciu tekstu do druku, którą to decyzje zobowiązana jest pisemnie uzasadnić, ewentualnie o powołaniu trzeciego superrecenzenta, któremu udostępni tekst artykułu oraz wcześniejszych recenzji.
Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.