METODA TUTORINGU JAKO INNOWACJA W PRACY REHABILITACYJNEJ

ANNA FIDELUS

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/fp.2015.2.22

Abstrakt


Metodyka pracy z osobami nieprzystosowanymi społecznie to dział pedagogiki resocjalizacyjnej nieustannie ewoluujący. W jego obszarze pojawiają się nowe propozycje oddziaływań, bądź udoskonalane są sprawdzone i utrwalone metody pracy. Należy zauważyć, że praktyczne rozwiązania w pracy resocjalizacyj- nej głównie uzależnione są od dominujących w danym czasie teorii podejmujących próbę interpretacji zachowań człowieka. Swoje znaczące wpływy na praktykę resocjalizacyjną wywarły głównie koncepcje psychologiczne począwszy od beha- wioryzmu, poprzez psychoanalizę, egzystencjalizm, psychologię humanistyczną, kognitywną i pozytywną. W niniejszym artykule zaprezentowano propozycję wykorzystania w pracy z osobami nieprzystosowanymi społecznie metody tu- toringu. Metoda ta jest wypadkową wielu podejść teoretycznych. W zależności od potrzeb i sytuacji podopiecznego wykorzystywane są różne rozwiązania. Jej najistotniejszym elementem jest osobliwa, niepowtarzalna praca wychowawcy, której podstawą jest zaufanie i akceptacja.

Słowa kluczowe


Metoda pracy resocjalizacyjnej; zaufanie; akceptacja; odpowiedzialność; dialog

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Fidelus A. (2008). Przestępczość nieletnich w ujęciu prawnym i społecznym. Piotrków: Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie.

Kopaliński W. (2007). Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych. Warszawa: PWN.

Maslow A. (2009). Motywacja i Osobowość. Warszawa: PWN.

Nowosielska G. (2011). Tutoring. Available: http://dodn.wroclaw.pl/projekt912/ Tutoring.pdf (opened 31.08.2015).

Pytka L. (2000). Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Pytka L. (2008). Różne ujęcia definicji resocjalizacji. In: Urban B., Stanik J. (ed.). Resocjalizacja. Warszawa: PWN.

Wysocka M. (2004). Superwizor wycisza emocje. Available: http://pulsmedycyny.pl/2578430,66085,superwizor-wycisza-emocje (opened 31.08.2015).

Wysocka E. (2009). Diagnoza w resocjalizacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.


ISSN (Print): 2083-6325 

ISSN (Online): 2449-7142