Open Access Dostęp otwarty  Restricted Access Dostęp przez subskrypcję

Badania ewaluacyjne w edukacji jako źródło wiedzy pedagogicznej

Monika Maciejewska

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/fp.2018.2.11

Abstrakt


W debatach podejmowanych w obszarze pedagogiki ogólnej istotne miejsce zajmują kwestie metodologiczne, związane z poszukiwaniem nowych możliwości wytwarzania wiedzy pedagogicznej. Wynika to z kilku przesłanek. Przede wszystkim jest odpowiedzią na zmiany zachodzące w szeroko rozumianej edukacji i stawianych na nowo pytań o użyteczność wiedzy pedagogicznej. Stanowi też istotny fragment budowania tożsamości dyscypliny, wpisujący się w dynamiczny proces jej wewnętrznych zmian i rozwoju. Pojawiają się nowe pytania w obszarze konceptualizacji przedmiotu badań, zarysowywane są również nowe sposoby formułowania problemów badawczych, a to wymaga nowych rozwiązań metodologicznych. Prezentowane opracowanie pomyślane zostało jako głos w dyskusji nad usytuowaniem badań określanych jako praktyczne/stosowane w odniesieniu do pojawiających się potrzeb praktyki i teorii pedagogicznej. Szczególną uwagę zwrócono na badania ewaluacyjne w edukacji, które zdaniem autorki generują wiele możliwości rozpoznawania ważkich kwestii pedagogicznych.


Słowa kluczowe


badania stosowane, ewaluacja w edukacji, pedagogika ogólna, metodologia nauk pedagogicznych

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Alkin M. C., Christi C. A. (2004). An Evaluation Theory Tree, dostępny na: http://sagepub.com/upm-data/5074_Alkin_Chapter_2.pdf (otwarto: 1.07.2014).

Arystoteles (1983). Metafizyka, tłum. Leśniak K. Warszawa: PWN.

Bauman T. (2017). Badanie empiryczne jako źródło i tworzywo wiedzy pedagogicznej. W: Kubinowski D., Chutorański M. (red.). Pedagogika jako humanistyczno-społeczna nauka stosowana: konsekwencje metodologiczne. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Brezinka W. (2005). Wychowanie i pedagogika w dobie przemian kulturowych. Podręcznik akademicki, tłum. Kochanowicz J. Kraków: Wydawnictwo WAM.

Czerepaniak-Walczak M. (1997). Rola krytycznej refleksji w procesie poznania pedagogicznego. Aksjologiczne aspekty przedmiotu poznania. W: Kukołowicz T., Nowak M. (red.). Pedagogika ogólna. Problemy aksjologiczne. Lublin: KUL.

Guba E. G., Lincoln Y. S. (1989). ourth Generation Evaluation. London: Sage.

Hejnicka-Bezwińska T. (2017). Kontrowersje teoretyczno-metodologiczne zmian w pojmowaniu praxis. W: Kubinowski D., Chutorański M. (red.). Pedagogika jako Humanistyczno-społeczna nauka stosowana: konsekwencje metodologiczne. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Hogan L.R. (2009). The Historical Development of Programme Evaluation. Exploring the Past and Present. „Online Journal of Workforce Education and Development”, t. 2, nr 4, s. 1-10.

House E. R. (1997). Ewaluacja i jej uprawomocnianie. Główne podejścia. W: Korporowicz L. (red.). Ewaluacja w edukacji. Warszawa: Oficyna Naukowa.

Konarzewski K. (2000). Jak uprawiać badania oświatowe. Metodologia praktyczna. Warszawa: WSiP.

Korporowicz L. (2011). Zmienne losy polskiej ewaluacji. Pomiędzy nadzieją, animacją i konfuzją. W: Niemierko B., Szmigiel M. K. (red.). Ewaluacja w edukacji: koncepcje, metody, perspektywy. Kraków: GRUPA TOMAMI.

Korporowicz L. (red.). (1997). Ewaluacja w edukacji. Warszawa: Oficyna Naukowa.

Krzychała S., Zamorska B. (2008). Dokumentarna ewaluacja szkolnej codzienności. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.

Kwieciński Z. (2000). Tropy–ślady–próby. Studia i szkice z pedagogiki pogranicza. Poznań–Olsztyn: Wydawnictwo Edytor.

Leppert R. (2001). Potoczne pojmowanie praktyczności pedagogiki. W: „Teraźniejszość–Człowiek–Edukacja”, nr specjalny: Normatywizm–Etyczność–Zaangażowanie. Współczesne dyskusje o praktyczności pedagogiki.

Maciejewska M. (2014). Badania ewaluacyjne w edukacji i ich konteksty w akademickim kształceniu nauczycieli i pedagogów. „Opuscula Sociologica”, nr 4, s. 31–43.

Maciejewska M. (2018). Ewaluacja w polskich szkołach – od przymusu do dialogu. „Zarządzanie Publiczne”, nr 1 (41).

Mertens D. M. (2010). Research and Evaluation in Education and Psychology. London: Sage Publications.

Mizerek H. (2010). Koloryt współczesnych badań ewaluacyjnych. W: Kędzierska H. (red.). Jakościowe inspiracje w badaniach edukacyjnych. Olsztyn: Wydawnictwo UWM.

Mizerek H. (2011). Tam, gdzie kończą się zaklęcia, a zaczyna ewaluacja. W: Niemierko B., Szmigiel M. K. (red.). Ewaluacja w edukacji: koncepcje, metody, perspektywy. Kraków: GRUPA TOMAMI.

Mizerek H. (2016). Ewaluacja edukacyjna w Polsce. Trajektorie, perspektywy i dylematy rozwoju. „Zarzadzanie Publiczne”, 1 (33).

Mizerek H. (2017). Ewaluacja edukacyjna. Interdyskursywne dialogi i konfrontacje. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Neuman W. L. (2014). Social Research Methods: Qualitative and Qantitative Approaches. London.

Nowak-Dziemianowicz M. (2013). W poszukiwaniu nowej pedagogiki, nowej edukacji, nowej szkoły – reminiscencje. W: Cervinkova H., Gołębniak B. D. (red.). Edukacyjne badania w działaniu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Nowotniak J. (2012). Etnografia wizualna w badaniach i praktyce pedagogicznej. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Nowotniak J. (2017). Miejsce, swoistość, metodologiczna różnorodność badań ewaluacyjnych w pedagogice – konsekwencje dla pedagogii. W: Kubinowski D., Chutorański M. (red.). Pedagogika jako humanistyczno-społeczna nauka stosowana: konsekwencje metodologiczne. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Palka S. (2006). Metodologia. Badania. Praktyka pedagogiczna. Gdańsk: Wydawnictwo GWP.

Palka S. (red.). (2010). Podstawy metodologii badań w pedagogice. Gdańsk: Wydawnictwo GWP.

Piekarski J. (2010). Kryteria waloryzacji krytyki badawczej – między inhibicją metodologiczną a permisywnym tolerantyzmem. W: Piekarski J., Urbaniak-Zając D., Szmidt K. J. (red.). Metodologiczne problemy tworzenia wiedzy w pedagogice. Oblicza akademickiej praktyki. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Piekarski J., Urbaniak-Zając D., Szmidt K. J. (red.). (2010). Metodologiczne problemy tworzenia wiedzy w pedagogice. Oblicza akademickiej praktyki. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Rubacha K. (2003). Edukacja jako przedmiot pedagogiki i jej subdyscyplin. W: Kwieciński Z., Śliwerski B. (red.). Pedagogika. Podręcznik akademicki. t. 1. Warszawa: PWN.

Rubacha K. (2008). Metodologiczna struktura przedmiotu badań pedagogiki. W: Rubacha K. (red.). Konceptualizacje przedmiotu badań pedagogiki. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Rubacha K. (2008). Metodologia badań nad edukacją. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Rutkowiak J. (2001). Społeczne funkcjonowanie pedagogiki; czasowy wymiar etyczności. W: „Teraźniejszość–Człowiek–Edukacja”, nr specjalny: Normatywizm–Etyczność–Zaangażowanie. Współczesne dyskusje o praktyczności pedagogiki.

Tuohy D. (2002). Dusza szkoły. O tym, co sprzyja zmianie i rozwojowi. Warszawa: PWN.

Urbaniak-Zając D. (2008). Rzeczywistość pedagogiczna a sposoby jej poznawania – perspektywa interpretacyjna. W: Rubacha K. (red.). Konceptualizacje przedmiotu badań pedagogiki. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Vedung E. (2010). Four Waves of Evaluation Diffusion. „Evaluation”, nr 16 (3), s. 263–270.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.


ISSN (Print): 2083-6325 

ISSN (Online): 2449-7142