Stygmatyzacja byłych więźniów jako skutek procesu społecznej readaptacji

Anna Halina Fidelus

Abstrakt


Społeczna readaptacja byłych więźniów to bardzo skomplikowany proces, na który wpływ ma wiele różnych czynników. Artykuł ten prezentuje koncepcję społecznej stygmatyzacji zarówno jako zjawisko, jak i proces. Osoby z kryminalną przeszłością od zawsze są piętnowane bez względu na zmiany w swoim zachowaniu po wyjściu z więzienia. To zaś ma wielki wpływ na kształtowanie nowej tożsamości, w której nadal pozostają przestępcze rysy, a nawet są w pewien sposób wzmacniane. W tekście prezentowane są możliwe rozwiązania problemu stygmatyzacji byłych więźniów, który ma wiele negatywnych skutków społecznych.

Słowa kluczowe


readaptacja, stygmatyzacja, byli więźniowie

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Allport G. W., The nature of prejudice, Addison-Wesley, Oxford 1954, p. 9.

Assmann J., Das kulturelle Gedächtnis. Schrift, Erinnerung und politische Identität in frühen Hochkulturen, C. H. Beck, München 1992, p. 130.

Bauman Z., Tożsamość. Rozmowy z Benedetto Vecchim, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2007, p. 18.

Biernat M., Dovidio J. N., Piętno i stereotypy, W: T.F. Heatherton, R.E. Kleck, M.R. Hebl, J.G. Hull [in:], Społeczna psychologia piętna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, p. 115.

Boski P., Kulturowe ramy zachowań społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, p. 491.

Brigham J. C., Ethnic stereotypes, “Psychological Bulletin” 76(1971), p. 15-38.

Campbell D. T., Stereotypes and the perception of group differences, “American Psychologist” 22(1967), p. 817-829.

Crocker J., Major B., Steele C., Social stigma, [in:] The handbook of social psychology, ed. by D.T. Gilbert, S.T. Fiske, et al., vol. 2, McGraw-Hill, Boston 1998, p. 504.

Demoulin S., Rodiguez R., Rodrigues A., Kaes J., Paladino M., Gaunt R., Cortes B., Leyens J. P., Emotional prejudice can lead to infra-humanisation “Europen Review of Social Psychology” 15(2004), p. 134-145.

Fiske S. T., People's reactions to nuclear war: Implications for psychologists, “American Psychologist” 42(1987), p. 114-115.

Freud Z., Wstęp do psychoanalizy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1984.

Fromm E., Niech się stanie człowiek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, p. 185.

Giddens A., Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.

Goffman E., Piętno. Rozważania o zranionej tożsamości, trans. by A. Dzierżyński, J. Tokarska-Bakir, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005, p. 35.

Goffman E., Stigma: Notes on the management of spoiled identity, Englewood Cliffs, NJ, Prentice-Hall 1963, p. 137-138.

Hamilton D. L., Sherman S. J., Perceiving persons and groups, “Psychological Review” 103(1996), p. 342.

Hamilton D., Trolier T., Stereotypes and stereotyping: An overview of the cognitive approach, [in:] Prejudice, discrimination, and racism, ed. by S.L. Gaertner, J.F. Dovidio, Academic Press, New York 1986, p. 128.

Jones E. E., Interpreting interpersonal behavior: The effects of expectancies, “Science” 234 (1986), p. 288.

Jones E. E., Farina A., Hastorf A., Markus H., Miller D., Scott R., Social stigma: The psychology of marked relationships, Freeman, New York 1984, p. 4.

Konopczyński M., Metody twórczej resocjalizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

Makropoulos M., Kontingenz und Selbstungewiβheit. Bemerkungen zu zwei Charakteristika moderner Gesellschaften, [in:] Anschlüsse. Versuche nach Michael Foucault, ed. by G. Dane et al., edition diskord, Tübingen 1985.

Macrae C. N., Stangor Ch., Hewstone M., Stereotypy i uprzedzenie. Najnowsze ujęcie, trans. by M. Majchrzak, M. Kacmajor, A. Nowak, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 1999, p. 228.

Mietzel G., Wprowadzenie do psychologii, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003, p. 361-362.

Smith E. R., Social identity and social emotions: Toward New conceptualizations of prejudice. [in:] Affect, cognition, and stereotyping, ed. by D. M. Mackie, D.L. Hamilton,CA: Academic Press, San Diego 1993, p.297-316.

The Executive Penal Code, Chapter X, Section 1, Art. 67 §3.

Turner J. H., Stets J. E., Socjologia emocji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, p. 136.

Urban B., Wzmacnianie procesu destygmatyzacji ex-dewianta jako warunek readaptacji społecznej, „Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych” 57(2004), p. 148.

Wojciszke B., Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2009, p. 68.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.


ISSN (Print): 2083-6325 

ISSN (Online): 2449-7142