POSTAWY SPOŁECZNE JAKO ELEMENT KAPITAŁU SPOŁECZNEGO A PROCES READAPTACJI SPOŁECZNEJ SKAZANYCH

Anna Halina Fidelus

Abstrakt


Poziom kapitału społecznego może wywierać znaczący wpływ na efektywność procesu ponownego przystosowania się do funkcjonowania w warunkach wolnościowych osób mających za sobą pobyt w więzieniu. Środowisko lokalne, w którym żyje każdy człowiek, przez oddolnie powstające stowarzyszenia i obywatelskie inicjatywy, jest miejscem alokacji zasobów kapitału społecznego, który sprzyja generowaniu nowych typów więzi oraz inicjowaniu działań również o charakterze integracyjnym i inkluzyjnym. W artykule przeanalizowano kwestie uwarunkowań, towarzyszących kształtowaniu się kapitału społecznego. Zwrócono uwagę na ogólne prawidłowości tworzenia się postaw społecznych. Wnikliwie ukazano rolę postaw społecznych w procesie readaptacji społecznej skazanych.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Ceranek-Dadas A., Neumann-Schmidtke E., [w:] T.Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2005.

Aronson E., Człowiek istota społeczna, PWN, Warszawa 1995.

Aronson E., Wilson T. D., Alert R.M., Psychologia społeczna. Serce i umysł, Zysk i S-ka, Poznań 1997.

Bielecki J., Wybrane zagadnienia psychologii, ATK, Warszawa 1990.

Biernat M., Dovidio J.N., Piętno i stereotypy, [w:] T.F. Heatherton, R.E. Kleck, M.R. Hebl, J.G. Hull, Społeczna psychologia piętna, PWN, Warszawa 2008.

Boner G., Wanke M., Postawy i zmiana postaw, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004.

Bourdieu P., The Forms of Capital. In: Richardson J.G., ed.: Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education. New York – Westport-Connecticut-London, 1986.

Bourdieu P., Wacquant L. J.D., Zaproszenie do socjologii refleksyjnej, tłum. Anna Sawisz, Oficyna Naukowa, Warszawa 2001.

Cialdini R.B., Kenrick D.T., Neuberg S. L., Psychologia społeczna, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2006.

Coleman J.S. The American Journal of Sociology, Vol. 94, Supplement: Organizations and Institutions: Sociological and Economic Approaches to the Analysis of Social Structure 1988.

Domachowski W., Przewodnik po psychologii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.

Fukuyama F., Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu. Warszawa-Wrocław, 1997.

Fukuyama F., (2003), Kapitał społeczny. W: Harrisom L.E., Huntington S.P., (red.): Kultura ma znaczenie. Jak wartości wpływają na rozwój społeczeństw. Poznań 2003.

Gołdyna L., Markowska D., Stankiewicz J., Socjologia. Pojęcia, teorie, problemy, Wydawnictwo Politechniki Zielonogórskiej, Zielona Góra 2000.

Hanifan L.J., The Rural School Community Center. “Annals of The American Academy of Political and Social Science”67.

Hołyst B., Kryminologia, LexisNexis, Warszawa 2004.

Kofta M., Percepcja społecznego konsensusu, myślenie stereotypowe, a skłonność do uprzedzeń, [w:] Lewicka M., Grzelak J. (red.), Jednostka i społeczeństwo, Podejście psychologiczne, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2002.

Mądrzycki T., Psychologiczne prawidłowości kształtowania się postaw, WSiP, Warszawa 1997.

Malewska H., Mechanizmy socjalizacji a postawy, [w:] S. Nowak (red.), Teorie postaw, PWN, Warszawa 1973.

Marody M., [w:] Domański H. i in. (red.), Encyklopedia socjologii, t. 3, Oficyna Naukowa, Warszawa 2000.

Mika S., Psychologia społeczna, PWN, Warszawa 1981.

Monteith M.J., Sherman J.W., Devon P.G., Suppression as a stereotype control strategy. Personality and Social Psychology Review, 2. 1998.

Myers D.G., Psychologia społeczna, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2003.

Nelson T.D., Psychologia uprzedzeń, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003.

Nowak S. (red.), Teorie postaw, PWN, Warszawa 1973.

Pospiszyl I., Patologie społeczne, PWN, Warszawa 2008.

Rathus S.A., Psychologia współczesna, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004.

Reber A.S., Reber E.S., Słownik psychologii, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2005.

Skarżyńska K., Wpływ telewizji na postawy i decyzje wyborcze oraz jej percepcje, [w:] M. Lewicka, J. Grzelak (red.) Jednostka i społeczeństwo, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2002.

Sztumski J., Czy możemy mówić o patologii społecznej? w: (red.) Sołtysiak T., Zjawiska patologii społecznej. Uwarunkowania, rozmiary, profilaktyka, prognozy. Wyd. WSP, Bydgoszcz, 1995.

Thomas Holland Eriksen, Tyrania chwili, PIW, Warszawa 2007.

Wojciszke B., Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej, Wydawnictwo Naukowe Scholar Warszawa 2009.

Zimbardo P.G., Leippe M.R., Psychologia zmian postaw i wpływu społecznego, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2004.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.


ISSN (Print): 2083-6325 

ISSN (Online): 2449-7142