Problemy społeczno-psychologicznego wspomagania procesu uczenia się studentów z wadami wzroku na Ukrainie

Евгений Анатольевич Клопота

Abstrakt


W artykule przeanalizowano sytuację niewidomych i niedowidzących studentów pod kątem ich możliwości adaptacji i integracji społecznej. Ogólnie można stwierdzić, że na Ukrainie brakuje instytucji edukacyjnych o charakterze włączającym. Dlatego absolwenci państwowych szkół specjalnych i ośrodków rehabilitacyjnych napotykają na rozliczne bariery, które utrudniają im kontynuowanie nauki na wyższym poziomie. Bariery te mają z jednej strony charakter ogólno-psychologiczny, z drugiej natomiast konkretno-osobisty i społeczny.
Wsparcie psychologiczne studentów niewidomych i niedowidzących obejmuje m.in. diagnozę psychologiczną, poradnictwo indywidualne i zajęcia warsztatatowe, które są zorientowane m.in. na: wyrabianie kompetencji komunikacjnych, budowanie udanych relacji interpersonalnych, kształtowanie pozytywnego obrazu siebie samego, motywowanie do pracy nad własnym stylem i celem życia. Niezbędnym dopełnieniem tej działalności jest zagwarantowanie pozytywnego postrzegania osób niewidomych i niedowidzących w społeczeństwie.


Słowa kluczowe


niewidomy, student, adaptacja, integracja, wsparcie psychologiczne i pedagogiczne

Pełny tekst:

PDF (Русский)

Bibliografia


Дікова-Фаворська О., Специфічні групи осіб з обмеженими можливостями здоров'я у фокусі соціології, Полісся, Житомир 2009, с. 367. А. Колупаева, Інклюзивна освіта: реалії та перспективи. Монографія, Самміт-Книга, Киев 2009.

Гудонис В., Основы и перспективы социальной адаптации лиц с нарушенным зрением, НПО «МОДЭК», Москва 1998.

Упоров Д., Организационно-педагогические условия формирования готовности слепых и слабовидящих школьников к получению профессионального образования: дис. на соиск. уч. степени канд. пед. наук: 13.00.01, Красноярск 2005.

Мурашко В., Социально-психологические факторы адаптации студентов с нарушениями зрения к условиям обучения в ВУЗе: дис. на соиск. уч. степени канд. психол. наук: 19.00.10, Коррекционная психология, Санкт-Петербург 2007.

Гребенюк Т., Соціально-психологічна адаптація інвалідів з вадами зору до навчання у вищих навчальних закладах: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук: спец. 19.00.08, Київ 2008.

Синьова Є., Взаємостосунки в колективах осіб з глибокими порушеннями зору, НПУ ім. М.П.Драгоманова, Київ 2005.

Зарубина И., Современное состояние высшего образования лиц с нарушениями зрения в России, «Соціально-психологічні проблеми тифлопедагогіки» 6(2006)1.

Raver Sh., The emergence of inclusion for students with disabilities in Ukraine, «International journal of special education» 22(2007)1.

Kwapisz M., J. Kuczyńska-Kwapisz, Education and Rehabilitation System for Visually Impaired People Aged 6 to 24 - Special, Integrated and General Education [on:] Good Practices in Rehabilitation of People with Disabilities Italy - Poland – Greece, ’ed.’ D. Apostolos, K. Czerwińska, J. Kuczyńska-Kwapisz, Academy of Special Education Press, Warszawa 2007.

Majewski T., Tyflopsychologia rozwojowa: psychologia dzieci niewidomych i słabowidzących, Redakcja Wydawnictw Tyflologicznych PZN, Warszawa 2002.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.


ISSN (Print): 2083-6325 

ISSN (Online): 2449-7142