Data publikacji : 2016-11-13

Problemy społeczno-psychologicznego wspomagania procesu uczenia się studentów z wadami wzroku na Ukrainie

Евгений Анатольевич КлопотаDział: Colloquia

Abstrakt

W artykule przeanalizowano sytuację niewidomych i niedowidzących studentów pod kątem ich możliwości adaptacji i integracji społecznej. Ogólnie można stwierdzić, że na Ukrainie brakuje instytucji edukacyjnych o charakterze włączającym. Dlatego absolwenci państwowych szkół specjalnych i ośrodków rehabilitacyjnych napotykają na rozliczne bariery, które utrudniają im kontynuowanie nauki na wyższym poziomie. Bariery te mają z jednej strony charakter ogólno-psychologiczny, z drugiej natomiast konkretno-osobisty i społeczny.
Wsparcie psychologiczne studentów niewidomych i niedowidzących obejmuje m.in. diagnozę psychologiczną, poradnictwo indywidualne i zajęcia warsztatatowe, które są zorientowane m.in. na: wyrabianie kompetencji komunikacjnych, budowanie udanych relacji interpersonalnych, kształtowanie pozytywnego obrazu siebie samego, motywowanie do pracy nad własnym stylem i celem życia. Niezbędnym dopełnieniem tej działalności jest zagwarantowanie pozytywnego postrzegania osób niewidomych i niedowidzących w społeczeństwie.

Słowa kluczowe

niewidomy ; student ; adaptacja ; integracja ; wsparcie psychologiczne i pedagogiczne


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF (Russian)

Клопота, Е. А. (2016). Problemy społeczno-psychologicznego wspomagania procesu uczenia się studentów z wadami wzroku na Ukrainie. Forum Pedagogiczne, 3(2), 113-126. https://doi.org/10.21697/fp.2013.2.06

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Czasopismo „Forum Pedagogiczne” zapewnia bezpłatny dostęp do wszystkich opublikowanych tekstów zgodnie z zasadą, że badania swobodnie dostępne zwiększają i przyśpieszają globalny rozwój nauki i wymianę wiedzy.

Wszystkie teksty opublikowane na stronie czasopisma od tomu 10 numeru 1 z 2020 roku są udostępniane w ramach sublicencji Creative Commons. UZNANIE AUTORSTWA – NA TYCH SAMYCH WARUNKACH (BY-SA) 4.0: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Każdy użytkownik internetu może dzielić się utworem – kopiować i rozpowszechniać go na wszelkie sposoby w dowolnym celu, a także rozpowszechniać utwory zależne (opracowania powstałe w oparciu o utwór) jednak tylko na licencji identycznej do tej, na jakiej udostępniono utwór oryginalny.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2020 rokiem prawa autorskie są zastrzeżone.

Redakcja zachęca autorów do udostępniania opublikowanych artykułów w otwartych repozytoriach oraz portalach naukowych z podaniem źródła oraz identyfikatora DOI.

Autorzy, których teksty zostały przyjęte do publikacji, podpisują umowę o nieodpłatne przeniesienie praw autorskich do dzieła.

Czasopismo nie pobiera od autorów żadnych opłat związanych z procedurą przesyłania i redagowania tekstów.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie