PAŁAC W PODHORCACH W LATACH 1865 –1939. STAN BADAŃ I POSTULATY BADAWCZE

Katarzyna Paduch

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/sc.2016.23.17

Abstrakt


The palace in Podhorce has been, and remains, the subject of many studies and articles, but not all aspects of the history of this residence have been studied. This paper presents the state of research on the history of the Podhorce palace in the years 1865-1939. Ownership of the palace by Princess Constance of Zamoyskich Sanguszko (1864-1946) and Stanislaw Eustachy Sanguszko (1842-1903) still awaits studying. For researchers of the mansion Podhorce history, the most difficult challenges are related to detailed examining of source documents presenting fortunes of the palace on a background of important historical events. In the years 1865-1939 breakthrough moments for the Podhorce mansion were: World War I, the war of 1920, the celebration of the 250th anniversary of the Battle of Vienna, the outbreak of World War II. However the administration and care of goods in Podhorce is the issue least studied.


Słowa kluczowe


Podhorce; Podhorodecki palace; Podhorecki collections; Wladyslaw Jerome Sanguszko (1803-1870); Constance of Zamoyskich Sanguszko (1864-1946)

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Kontrakt kupna sprzedaży między J.O. Władysławem księciem Sanguszką z jednej strony a J. O. Eustachym księciem Sanguszką z drugiej strony 20 września 1867 r., Sanguszko Eustachy. Dobra podhoreckie, dzierżawa, kontrakty kupna –sprzedaży 1866-1867, Archiwum Narodowe w Krakowie (dalej ANKr), Archiwum Sanguszków (dalej Arch. Sang.), sygn. Podh. IV/XVI, nr 2.

Kronika Podhorecka 1876-1906, ANKr, Arch. Sang, sygn. Podh. II 185, s. 6-11.Zanotowanie najważniejszych robót koło zamku Podhoreckiego z lat 1869-1887.

Inwentarz rysunkowy zamku w Podhorcach (sporządzony przez Leona Rzewuskiego) 1859, ANKr, Arch. Sang., sygn. Podh. II 158, s. I-IV. A. Biernacki, Sanguszko Roman Władysław Stanisław Andrzej (1901-1984), PSB, t. 34, red. H. Markiewicz, Wrocław-Kraków-Warszawa 1992-1993, s. 509-510; R. Aftanazy, op. cit., s. 430.

Sanguszko Konstancja z Zamoyskich ur. 1864 żona Eustachego Sanguszki, ANKr, A. Sang koresp. 45 s. 1-980.

Korespondencja. Konstancja z Zamoyskich Sanguszkowa (1864-1946) – układ według nadawców A-P, 1890-1931, ANKr, ARS 95, s. 1-680.

Korespondencja. Konstancja z Zamoyskich Sanguszkowa (1864-1946) – układ według nadawców Sa, 1890-1931, ANKr, ARS 96, s. 1-1217.

Korespondencja. Konstancja z Zamoyskich Sanguszkowa (1864-1946) – układ według nadawców Sa-Rz, 1890-1931, ANKr, ARS 97, s. 1-1420.

Korespondencja. Konstancja z Zamoyskich Sanguszkowa (1864-1946) –pojedyncze listy w układzie alfabetycznym, listy nierozpoznane w układzie chronologicznym, 1890-1931, ANKr, ARS 98, s. 1-1268.

Księga zwiedzających zamek podhorecki 1826-1834, ANKr, Arch. Sang., sygn. Podh. II 76, b. s.

Księga autografów zwiedzających zamek w Podhorcach 1835-1898, ANKr, Arch. Sang., sygn. Podh. II 189, s. 1-338.

Księga autografów zwiedzających zamek w Podhorcach 1923-1930, ANKr, Arch. Sang., sygn. Podh. II 191,b. s.

Księga autografów zwiedzających zamek w Podhorcach 1887-1935, ANKr, Arch. Sang., sygn. Podh. II 204, b. s.

R. i J. Mękiccy, Inwentarz zabytków ruchomych zamku w Podhorcach, Podhorce 1939, Ośrodek Dokumentacji Zabytków w Warszawie, nr inw. 732, s. 2.

R. i J. Mękiccy, Wyciąg z inwentarza zabytków ruchomych Zamku w Podhorcach, Podhorce 1939, Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, nr ewid. 2840, s. 1.

[b. a.] , Zniszczenie zamku w Podhorcach , „Gazeta Wieczorna”, nr 4699/1919, b. s.

[b. a.] Podhorce z ich okolicą, „Rozmaitości”, nr 114/1819, s. 453-455.

[b.a.] Podhorce, „Rzeczypospolita”, nr 44/1920, b. s.

Aftanazy R., Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej, t. 7, Wrocław-Warszawa-Kraków 1995, s. 427-490.

Bania Z., Dzieje Pałacu w Podhorcach z XVIII-XX wieku, Ocalić dla przeszłości: Studia ofiarowane profesorowi Ryszardowi Brykowskiemu, Warszawa 2003, s. 105-112.

Bania Z., Pałac w Podhorcach, „Rocznik Historii Sztuki”, t. 13/1981, s. 97-170.

Bania Z., Podhorce po 20 latach, „Zeszyty Archeologiczne i Humanistyczne Warszawskie”, nr 1/2008, s.11-15.

Bania Z., Pojęcie rezydencji w architekturze polskiej XVII i XVIII wieku na przykładzie Podhorców i Brodów, Sztuka Ziem Wschodniej Rzeczypospolitej, red. J. Lileyko, Lublin 2000, s.381-391.

Bańburski K., Szpunar A., Zamek w Podhorcach w posiadaniu Rzewuskich i Sanguszków, „Zamoysko-Wołyńskie Zeszyty Muzealne, t. 2/2004, s. 139-153.

Biernacki A., Sanguszko Roman Władysław Stanisław Andrzej (1901-1984), PSB, t. 34, red. H. Markiewicz, Wrocław-Kraków-Warszawa 1992-1993, s. 509-510.

Chwalewik E., Zbiory Polskie, t. 2, Warszawa-Kraków 1927, s. 68.

Czołowski A., Dawne zamki i twierdze na Rusi Halickiej, Teka Konserwatorska. Rocznik Koła C.C. Konserwatorów Starożytnych Pomników Galicji Wschodniej, t.1, Lwów 1892, s.96-100.

Czołowski A., Zamek w Podhorcach, „Sztuka: miesięcznik ilustrowany poświęcony sztuce i kulturze”, z. 4/1912, s. 137-152.

Downar-Dukowicz M., Śliwiński J., Zbroje z pałacu w Podhorcach, Poznań 2013, s. 1-411.

E.W., Podhorce. Dawne i nowe dzieje., „Życie i Sztuka: pismo dodatkowe, ilustrowane”, nr 36/1903, s. 1-4.

Grabikowski M., Zamek w Podhorcach w okresie wielkiej wojny 1914-1920: kronika Burgrabiego Marcina Grabikowskiego, Gumniska 1931 s. 1-59.

Hanaka A., Leon Rzewuski kustosz kolekcji w Podhorcach, „Muzealnictwo”, nr 48/2007, s. 71-74.

Jankowski A., Ogrody siedemnastowiecznej rezydencji w Podhorcach –wynik badań sondażowych, ”Monument: studia i materiały Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków”, nr 2/2005, s. 469-477.

Kieniewicz S., Rzewuski Leons (Leon) (1808-1869), PSB, t. 34, red. H. Markiewicz, Wrocław-Warszawa-Kraków 1992-1993, s. 127-130.

Kieniewicz S., Sanguszko Eustachy Stanisław (1842-1903), PSB, t. 34, red. H. Markiewicz, Wrocław-Kraków-Warszawa 1992-1993 s.478-480.

Kieniewicz S., Sanguszko Władysław Hieronim (1803-1870), Polski Słownik Biograficzny (dalej PSB), t. 34, red. H. Markiewicz, Wrocław-Kraków-Warszawa 1992-1993, t. s. 514-517.

Kryczyński W. , Zamek w Podhorcach, Złoczów 1894 s. 1-90.

Marszalska J. M., Biblioteka i archiwum Sanguszków: zarys dziejów, Tarnów 2000, s. 7-204.

Marszalska J. M., Sanguszkowa Konstancja z d. Zamoyska (1864-1946), Słownik Pracowników Książki Polskiej , red. H. Tadeusiewicz, Suplement II, Warszawa 2000, s. 137-138.

Marszalska J. M., Sanguszkowa z Lubomirskich Izabela (1808-1890), PSB, t. 34, red. H. Markiewicz, Wrocław-Kraków-Warszawa 1992-1993, s. 521-522.

Nowak J., Fragment płotu namiotu Stanisława Mateusza Rzewuskiego ze zbiorów zamku w Podhorcach, „Kronika Zamkowa”, nr 1-2/55-56/2008, s. 53.

Ostrowski J. K., Petrus J.T., Podhorce: dzieje wnętrz pałacowych i galerii obrazów, Kraków 2001, s. 7-189.

Ostrowski J. K., Pałac w Podhorcach, Kresy bliskie i dalekie, Kraków 1998, s. 96-105.

Ostrowski J. K., Pokój Zielony w pałacu Podhoreckim – XVIII-wieczne Muzeum Szymona Czechowicza, Artes atque humaniora : studia Stanislao Mossakowski sexagenario dicata, red. A. Rottermund, Warszawa 1998, s. 343-351.

Ostrowski K., Dzieje galerii podhoreckiej, Rezydencje w średniowieczu i czasach nowożytnych, red. E. Opaliński, T. Wiślicza, Warszawa 2001, s. 165-187.

Paduch K., Księga autografów zwiedzających zamek w Podhorcach w latach 1887-1935, Materiały z międzynarodowej studencko-doktoranckiej konferencji naukowej III Lubelska Jesień Historyczna 24-26. 10. 2014, red. M. Doleckiej, K. Jakimowicza, A. Sykały, Lublin 2015, s. 91-105.

K. Paduch, Księga autografów zwiedzających pałac w Podhorcach w latach 1923 – 1930, „"Saeculum Christianum" R. 22/2015. s. 253-264.

Remeszyło-Rybczyńska O., Kształtowanie się i obecny stan spuścizny architektonicznej i artystycznej wsi Podhorce w obwodzie lwowskim, „Monument studia i materiały Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków”, nr 2/2005, s. 443-467.

Ross J., Kaplica zamkowa w Podhorcach, „Biuletyn Historii Sztuki”, nr 1/1974, s. 42-53.

Sas Zubrzycki J., Pamiątki Narodowe w Podhorcach, „Gazeta Wieczorna”, nr 4335/1918, b. s.

Sas Zubrzycki J., Pamiątki Narodowe w Podhorcach, „Gazeta Wieczorna”, nr 4339/1918, b. s.

Sas Zubrzycki J., Pamiątki Narodowe w Podhorcach, „Gazeta Wieczorna”, nr 4341/1918, b. s.

Sas Zubrzycki J., Pamiątki Narodowe w Podhorcach, „Gazeta Wieczorna”, nr 4343/1918, b. s.

Sas Zubrzycki J., Pamiątki Narodowe w Podhorcach, „Gazeta Wieczorna”, nr 4345/1918, b. s.

Sas Zubrzycki J., Pamiątki Narodowe w Podhorcach, „Gazeta Wieczorna”, nr 4349/1918, b. s.

Sikora D., Ogród w Podhorcach, ”Monument: studia i materiały Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków”, nr 2/2005, s. 415-441.

Sołtys A. Z., Archiwalia sanguszkowskie w zbiorach Archiwum Diecezjalnego w Tarnowie, Wokół Sanguszków: dzieje-sztuka-kultura. Materiały I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej 29-30 czerwca 2006, Ratusz, Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Tarnów 2007, s. 9-12.

J. Bochenek, Katedra w Okresie Okupacji, Tarnów 1974, s. 18.

Sołtys A. Z., Klisze z Podhorzec, „Spotkania z Zabytkami”, nr 1/1997, s. 13-15.

Sołtys A., Dokumentacja fotograficzna pałacu w Podhorcach w zbiorach tarnowskich, „Dagerotyp”, nr 10/2001, s. 44-52.

Szydłowski T., Ruiny Polski: opis szkód wyrządzonych przez wojnę w dziedzinie zabytków sztuki na ziemiach Małopolski i Rusi Czerwonej, [Kraków 1919], s. 90-98.

Szyszko-Bohusz A., Podhorce, „Sztuki Piękne: miesięcznik poświęcony architekturze, rzeźbie, malarstwu, grafice i zdobnictwu, organ Polskiego Instytutu Sztuk Pięknych”, R. 1/1924-1925, s. 149-164.

Umański L., Zamek Trzech Hetmanów, „Czerwony Sztandar”, nr 49/1941, s. 6.

Z. L. [Z. Luba-Radzymiński], Podhorce, „Gazeta Narodowa”, nr 205/1883, b. s.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.