Data publikacji : 2015-09-20

PRACOWNICY DUSZPASTERSTWA RODZIN I ICH ZADANIA

Grzegorz PYŹLAKDział: Artykuły

Abstrakt

Działalność duszpasterska Kościoła od początku była zwrócona ku rodzinie. Sobór Watykański II, widząc naglącą potrzebę pomocy małżeństwom i rodzinom, dokonał przełomu w działalności duszpasterskiej wobec małżeństw i rodzin. Wzywa chrześcijan do podnoszenia wartości małżeństwa i rodziny, zarówno świadectwem własnego życia, jak również współdziałaniem z ludźmi dobrej woli. Do zadań tych powołani są zarówno duchowni, jak i świeccy, do których należy przede wszystkim troska o to, aby rodzina była świadoma własnej tożsamości.
Do pracy w duszpasterstwie rodzin zaangażowani są biskupi, kapłani, diakoni, zakonnicy i zakonnice oraz osoby życia konsekrowanego. Natomiast wśród osób świeckich posłannictwo Kościoła wobec rodziny pełnią specjaliści o inspiracji katolickiej, jak: lekarze, prawnicy, psychologowie, pracownicy społeczni, doradcy. Posługa osób świeckich wobec narzeczonych, małżeństw i rodzin naznaczona jest charyzmatem apostolskim. Osoby świeckie oprócz udziału we wprowadzaniu Ewangelii w realia życia małżeńskiego i rodzinnego mogą służyć duszpasterzom rodzin nieocenioną pomocą w przekazywaniu nauki Kościoła. Posługa ta jest wspierana przez kapłaństwo sakramentalne, z którym związane jest głoszenie słowa Bożego i szafarstwo sakramentów. Współdziałanie i uzupełnianie się w pracy z małżeństwami i rodzinami duchownych i świeckich daje alternatywę na prze- ciwstawianie się deprawacji życia małżeńskiego i rodzinnego oraz rozwój dusz- pasterstwa rodzin.

Słowa kluczowe

duchowni i świeccy pracownicy duszpasterstwa rodzin ; zadania pracowników duszpasterstwa rodzin ; małżeństwo ; rodzina ; zrzeszenia rodzin katolickich


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

PYŹLAK, G. (2015). PRACOWNICY DUSZPASTERSTWA RODZIN I ICH ZADANIA. Studia Nad Rodziną, 19(2(37), 67-87. https://doi.org/10.21697/snr.2015.37.2.04

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Autorzy artykułów składają pisemne oświadczenie:
- tekst jest całkowicie oryginalny i nie narusza żadnych praw osób trzecich;
- pełna i rzetelna informacja o autorstwie publikacji, źródłach jej finansowania, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów jest w odpowiedni sposób ujawniona w artykule;
- artykuł nie był nigdzie wcześniej publikowany, ani nie jest aktualnie przedmiotem żadnego innego postępowania wydawniczego.

W §4 Umowy pomiędzy Wydawnictwem UKSW a Autorem znajduje się zapis, że Autor artykułu nieopłatnie przenosi na UKSW autorskie prawo majątkowe do publikacji, nieograniczone w czasie i przestrzenie, na następujących polach eksploatacji:
1. Wydania i rozpowszechniania artykułu w formie papierowej i elektronicznej
2. Utrwalenia na maszynowych nośnikach informacji
3. Wprowadzenia do pamięci komputera
4. Wprowadzenia do czytelni on-line
5. Wprowadzenia do obrotu
6. Wprowadzania do internetowych baz czasopism, w tym pełnotekstowych.

Autorzy ponoszą także odpowiedzialność za uzgodnienie wszystkich potrzebnych praw (wydawniczych i autorskich) do zgłoszenia publikacji (cytowanie, przedruk ilustracji, tabel i wykresów z innych źródeł).


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie