SYMULACJA ZGODY MAŁŻEŃSKIEJ JAKO PRZYCZYNA NIEWAŻNOŚCI ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA BĘDĄCEGO FUNDAMENTEM RODZINY

Grzegorz SUCHTA

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/snr.2015.37.2.06

Abstrakt


Rodzina jest podstawową komórką społeczeństwa. Fundamentem, z którego wyrasta każda rodzina, jest małżeństwo, zawierane dobrowolnie przez kobietę i mężczyznę. Stanowi ono podstawową i nierozerwalną wspólnotę na całe ży- cie. Celem związku małżeńskiego jest dobro małżonków i zrodzenie potomstwa. Małżeństwo ze swej istoty jest z ustanowienia Bożego i przez nikogo na ziemi nie może ulec rozłączeniu. Jednak w świetle prawa kanonicznego niekiedy rozpatruje się sytuację problemową dotyczącą ważności zawartego sakramentu małżeństwa. W chwili zawierania związku małżeńskiego, który powstaje w wyniku wypo- wiedzenia zgody małżeńskiej, możemy spotykać się z faktem braku zgodności słów z wewnętrznym przekonaniem osoby zawierającej sakrament. Występująca wówczas symulacja zgody małżeńskiej nazywana jest również fikcją, fałszer- stwem, kłamstwem. Powstaje w wyniku braku właściwej zgody, kiedy ma miejsce symulacja całkowita lub jest jej niewłaściwym rozumieniem i ma miejsce wtedy symulacja częściowa.
Życie pokazuje, że to, co zewnętrznie osoba czyni, nie zawsze ma potwierdzenie w jej wnętrzu. Ta niezgodność tego, co się czuje, i co wyraża się na zewnątrz, jest wyrazem braku autentyczności, dowodem niedojrzałości osób zawierających sakra- ment małżeństwa. Taka niekonsekwencja myśli i słów jest powodem cierpienia dla bliskich, rodziny i samych nupturientów. Ma miejsce wtedy zawarcie pozorowanego małżeństwa, które w świetle prawa kanonicznego nigdy ważnie nie zaistniało. Celem niniejszego artykułu będzie przybliżenie niepokojącego zjawiska, jakim jest symulacja zgody małżeńskiej mająca wpływ na ważność małżeństwa, ale także ukazanie skutków posługiwania się kłamstwem, które będzie prowadziło do destrukcji małżeństwa, a w konsekwencji destrukcji samej rodziny.


Słowa kluczowe


symulacja całkowita; symulacja częściowa; fikcja małżeńska; zgoda pozorna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Literatura

Źródła:

Jan Paweł II, Acta Apostolicae Sedis 93: 2001, 360. Jan Paweł II, Codex Iuris Canonici (25 I 1983).

Jan Paweł II, Adhortacja apostolska o zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym Familiaris consortio (22 XI 1981).

Katechizm Kościoła Katolickiego, Pallotinum 1994.

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Poznań – Warszawa 1980.

Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes (7 XII 1965).

Opracowania:

Bilikiewicz T., Psychiatria kliniczna, Warszawa 1979.

Dzierżoń G., Niezdolność do zawarcia małżeństwa jako kategoria kanoniczna, Warszawa 2002.

Gajda P., Prawo małżeńskie Kościoła katolickiego, Tarnów 2000.

Glinkowski B., Symulacja całkowita zgody małżeńskiej w orzecznictwie rotalnym Roty Rzymskiej (1965-1995), Poznań 2004.

Góralski W., Kościelne prawo małżeńskie, Warszawa 2000.

Góralski W., Studia nad małżeństwem i rodziną, Warszawa 2007.

Góralski W., Wspólnota całego życia, Biblioteka „Niedzieli”, Częstochowa 1995.

Góralski W., Symulacja zgody małżeńskiej w odniesieniu do bonum coniugum, w: Ecclesia et status, Lublin 2004, s. 401-414.

Góralski W., Systematyka tytułów nieważności małżeństwa w zakresie zgody małżeńskiej w KPK z 1983 r., „Prawo Kanoniczne” 1992, nr 1-2.

Góralski W., Exclusio boni prolis jako przyczyna nieważności małżeństwa w świetle nowszej jurysprudencji rotalnej, „Prawo Kanoniczne” 1975, nr 3-4, s. 101-122.

Góralski W., Wykluczenie dobra potomstwa w nowszym orzecznictwie rotalnym, „Ius Matrimoniale” 2004, t. IX nr 15, s. 115-136.

Kraiński W., Szczególne odmiany symulacji całkowitej zgody małżeńskiej w orzecznictwie Roty Rzymskiej, w: In fide et dilectione, Toruń 2006, s. 111-138.

Krukowski J., Kierunek rozwoju współczesnej jurysprudencji Roty Rzymskiej w sprawach małżeńskich z tytułu przymusu i bojaźni, „Prawo Kanoniczne” 1971, nr 1-2, s. 205-224..

Krupa W., Alkoholizm jako przyczyna nieważności małżeństwa, „Ius Matrimoniale” 1996, t. I, nr 6-7, s. 133-136.

Leszczyński G., Istotny element małżeństwa jako przedmiot symulacji częściowej (kan. 1101 §2 KPK), „Ius Matrimoniale” 2007, t. XII, nr 18, s. 81-95.

Leszczyński G., Exclusio boni fidei jako symulacja zgody małżeńskiej (kan. 1101 §2 KPK), „Ius Matrimoniale” 2007, t. XII nr 18, s. 223-232.

Leszczyński G., Niedojrzałość emocjonalna a wykluczenie dobra małżonków, „Ius Matrimoniale” 2002, t. VII, nr 13, s. 87-110.

Pakosz B., Alkoholizm, w: Słownik wyrazów obcych, Warszawa 1991.

Pastuszko M., Całkowita symulacja małżeństwa, Warszawa 1982.

Pastuszko M., Przyczyna całkowitej symulacji małżeństwa, w: Kościół i prawo, t. III, Lublin 1984, s. 125-154.

Pastuszko M., Próba wyjaśnienia pojęcia całkowitej symulacji małżeństwa, „Prawo Kanoniczne” 1971, nr 3-4, s. 13-31.

Pastuszko M., Całkowita symulacji małżeńska to trudny problem, „Prawo Kanoniczne” 1975, nr 1-2, s. 323-325.

Pastuszko M., Świadomość symulacji u całkowicie symulującego zawarcie małżeństwa, „Prawo Kanoniczne” 1974, nr 3-4, s. 97-106.

Pastuszko M., Czy wykluczenie głównych celów małżeństwa stanowi całkowitą symulację małżeństwa?, „Prawo Kanoniczne” 1974, nr 3-4, s. 259-360.

Pawluk T., Prawo małżeńskie, Olsztyn 1984.

Pawluk T., Prawo Kanoniczne według kodeksu Jana Pawła II, Olsztyn 1984.

Przesłanie nadziei – przewodnik dla duszpasterstwa trzeźwości, red. M. Dziewiecki, Warszawa 1993.

Stankiewicz A., Pozytywny akt woli przy symulacji zgody małżeńskiej, „Studia Paryskie” 1999, t. IX, s. 191-209.

Stankiewicz A., Pozytywny akt woli przy symulacji zgody małżeńskiej, „Ius Matrimoniale” 1999, t. IV, nr 10, s. 61-81.

Szafrański W., Rzymskokatolickie prawo małżeńskie po drugim Soborze Watykańskim, Lublin 1971.

Szafrański W., Pewność moralna w kościelnym wyroku sądowym, „Prawo Kanoniczne” 1958, nr 1-2, s. 281-307.

Sztafrowski E., Chrześcijańskie małżeństwo, Warszawa 1985.

Sztychmiler R., Obowiązki małżeńskie, Warszawa 1999.

Sztychmiler R., Istotne obowiązki małżeńskie, Warszawa 1997.

Świto L., Exclusio boni polis, Olsztyn 2003.

Świto L., Istota bonum prolis, „Prawo Kanoniczne” 2002, nr 3-4, s. 53-105.

Tokarski J., Słownik wyrazów obcych PWN, Warszawa 1980.

Viladrich P. J., Konsens małżeński, Warszawa 2002.

Viladrich P. J., Konsens małżeński. Sposoby prawne oceny i interpretacji w kano- nicznych procesach o stwierdzenie nieważności małżeństwa, Warszawa 2002.

Żurowski M., Kanoniczne prawo małżeńskie Kościoła Katolickiego, Katowice 1987.

Żurowski M., Kanoniczne prawo małżeńskie okresu posoborowego, Katowice 1976.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.