Data publikacji : 2015-09-20

SYMULACJA ZGODY MAŁŻEŃSKIEJ JAKO PRZYCZYNA NIEWAŻNOŚCI ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA BĘDĄCEGO FUNDAMENTEM RODZINY

Grzegorz SUCHTADział: Artykuły

Abstrakt

Rodzina jest podstawową komórką społeczeństwa. Fundamentem, z którego wyrasta każda rodzina, jest małżeństwo, zawierane dobrowolnie przez kobietę i mężczyznę. Stanowi ono podstawową i nierozerwalną wspólnotę na całe ży- cie. Celem związku małżeńskiego jest dobro małżonków i zrodzenie potomstwa. Małżeństwo ze swej istoty jest z ustanowienia Bożego i przez nikogo na ziemi nie może ulec rozłączeniu. Jednak w świetle prawa kanonicznego niekiedy rozpatruje się sytuację problemową dotyczącą ważności zawartego sakramentu małżeństwa. W chwili zawierania związku małżeńskiego, który powstaje w wyniku wypo- wiedzenia zgody małżeńskiej, możemy spotykać się z faktem braku zgodności słów z wewnętrznym przekonaniem osoby zawierającej sakrament. Występująca wówczas symulacja zgody małżeńskiej nazywana jest również fikcją, fałszer- stwem, kłamstwem. Powstaje w wyniku braku właściwej zgody, kiedy ma miejsce symulacja całkowita lub jest jej niewłaściwym rozumieniem i ma miejsce wtedy symulacja częściowa.
Życie pokazuje, że to, co zewnętrznie osoba czyni, nie zawsze ma potwierdzenie w jej wnętrzu. Ta niezgodność tego, co się czuje, i co wyraża się na zewnątrz, jest wyrazem braku autentyczności, dowodem niedojrzałości osób zawierających sakra- ment małżeństwa. Taka niekonsekwencja myśli i słów jest powodem cierpienia dla bliskich, rodziny i samych nupturientów. Ma miejsce wtedy zawarcie pozorowanego małżeństwa, które w świetle prawa kanonicznego nigdy ważnie nie zaistniało. Celem niniejszego artykułu będzie przybliżenie niepokojącego zjawiska, jakim jest symulacja zgody małżeńskiej mająca wpływ na ważność małżeństwa, ale także ukazanie skutków posługiwania się kłamstwem, które będzie prowadziło do destrukcji małżeństwa, a w konsekwencji destrukcji samej rodziny.

Słowa kluczowe

symulacja całkowita ; symulacja częściowa ; fikcja małżeńska ; zgoda pozorna


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

SUCHTA, G. (2015). SYMULACJA ZGODY MAŁŻEŃSKIEJ JAKO PRZYCZYNA NIEWAŻNOŚCI ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA BĘDĄCEGO FUNDAMENTEM RODZINY. Studia Nad Rodziną, 19(2(37), 121-140. https://doi.org/10.21697/snr.2015.37.2.06

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Autorzy artykułów składają pisemne oświadczenie:
- tekst jest całkowicie oryginalny i nie narusza żadnych praw osób trzecich;
- pełna i rzetelna informacja o autorstwie publikacji, źródłach jej finansowania, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów jest w odpowiedni sposób ujawniona w artykule;
- artykuł nie był nigdzie wcześniej publikowany, ani nie jest aktualnie przedmiotem żadnego innego postępowania wydawniczego.

W §4 Umowy pomiędzy Wydawnictwem UKSW a Autorem znajduje się zapis, że Autor artykułu nieopłatnie przenosi na UKSW autorskie prawo majątkowe do publikacji, nieograniczone w czasie i przestrzenie, na następujących polach eksploatacji:
1. Wydania i rozpowszechniania artykułu w formie papierowej i elektronicznej
2. Utrwalenia na maszynowych nośnikach informacji
3. Wprowadzenia do pamięci komputera
4. Wprowadzenia do czytelni on-line
5. Wprowadzenia do obrotu
6. Wprowadzania do internetowych baz czasopism, w tym pełnotekstowych.

Autorzy ponoszą także odpowiedzialność za uzgodnienie wszystkich potrzebnych praw (wydawniczych i autorskich) do zgłoszenia publikacji (cytowanie, przedruk ilustracji, tabel i wykresów z innych źródeł).


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie