Data publikacji : 2015-09-20

WIĘZI UCZUCIOWE Z RODZICAMI A JAKOŚĆ BLISKICH ZWIĄZKÓW MŁODYCH DOROSŁYCH Z RODZIN ROZWIEDZIONYCH

Maria KICZKADział: Artykuły

Abstrakt

Celem prowadzonych badań było wykazanie zależności między jakością bliskiego związku młodych dorosłych pochodzących z rodzin rozwiedzionych a więzią uczuciową, jaka łączy ich z rodzicami. Badano także, czy czynnik pośredni, jakim jest percepcja atmosfery rodzinnej, jest czynnikiem modyfikującym relację między więzią uczuciową z rodzicami a jakością bliskiego związku. Oprócz metod kwestionariuszo- wych do badania więzi uczuciowych z rodzicami zastosowano także metodę projek- cyjną. Udział w badaniu brało 30 osób, młodych dorosłych pochodzących z rodzin rozwiedzionych, obecnie pozostających w bliskim, niesformalizowanym związku. Uzyskane wyniki potwierdziły występowanie współzależności między specyficznymi aspektami więzi uczuciowych z rodzicami – zarówno z matką, jak i z ojcem – a jakością bliskiego związku (poszczególnymi jego wymiarami – intymnością, namiętnością i zaangażowaniem). Aspektem, który okazał się modyfikować związek między specyfiką więzi uczuciowej a jakością bliskiego związku, okazała się być narracja obojga rodziców na temat sytuacji związanej z rozwodem w okresie okołorozwodowym. Rezultaty badań ukazują brak prostej zależności między faktem rozwodu ro- dziców w dzieciństwie lub adolescencji a jakością bliskiego związku w dorosłości.

Słowa kluczowe

rozwód ; jakość związku ; więzi uczuciowe ; atmosfera rodzinna ; relacja dziecko-rodzice ; wczesna dorosłość


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

KICZKA, M. (2015). WIĘZI UCZUCIOWE Z RODZICAMI A JAKOŚĆ BLISKICH ZWIĄZKÓW MŁODYCH DOROSŁYCH Z RODZIN ROZWIEDZIONYCH. Studia Nad Rodziną, 19(2(37), 221-242. https://doi.org/10.21697/snr.2015.37.2.11

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Autorzy artykułów składają pisemne oświadczenie:
- tekst jest całkowicie oryginalny i nie narusza żadnych praw osób trzecich;
- pełna i rzetelna informacja o autorstwie publikacji, źródłach jej finansowania, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów jest w odpowiedni sposób ujawniona w artykule;
- artykuł nie był nigdzie wcześniej publikowany, ani nie jest aktualnie przedmiotem żadnego innego postępowania wydawniczego.

W §4 Umowy pomiędzy Wydawnictwem UKSW a Autorem znajduje się zapis, że Autor artykułu nieopłatnie przenosi na UKSW autorskie prawo majątkowe do publikacji, nieograniczone w czasie i przestrzenie, na następujących polach eksploatacji:
1. Wydania i rozpowszechniania artykułu w formie papierowej i elektronicznej
2. Utrwalenia na maszynowych nośnikach informacji
3. Wprowadzenia do pamięci komputera
4. Wprowadzenia do czytelni on-line
5. Wprowadzenia do obrotu
6. Wprowadzania do internetowych baz czasopism, w tym pełnotekstowych.

Autorzy ponoszą także odpowiedzialność za uzgodnienie wszystkich potrzebnych praw (wydawniczych i autorskich) do zgłoszenia publikacji (cytowanie, przedruk ilustracji, tabel i wykresów z innych źródeł).


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie