WIĘZI UCZUCIOWE Z RODZICAMI A JAKOŚĆ BLISKICH ZWIĄZKÓW MŁODYCH DOROSŁYCH Z RODZIN ROZWIEDZIONYCH

Maria KICZKA

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/snr.2015.37.2.11

Abstrakt


Celem prowadzonych badań było wykazanie zależności między jakością bliskiego związku młodych dorosłych pochodzących z rodzin rozwiedzionych a więzią uczuciową, jaka łączy ich z rodzicami. Badano także, czy czynnik pośredni, jakim jest percepcja atmosfery rodzinnej, jest czynnikiem modyfikującym relację między więzią uczuciową z rodzicami a jakością bliskiego związku. Oprócz metod kwestionariuszo- wych do badania więzi uczuciowych z rodzicami zastosowano także metodę projek- cyjną. Udział w badaniu brało 30 osób, młodych dorosłych pochodzących z rodzin rozwiedzionych, obecnie pozostających w bliskim, niesformalizowanym związku. Uzyskane wyniki potwierdziły występowanie współzależności między specyficznymi aspektami więzi uczuciowych z rodzicami – zarówno z matką, jak i z ojcem – a jakością bliskiego związku (poszczególnymi jego wymiarami – intymnością, namiętnością i zaangażowaniem). Aspektem, który okazał się modyfikować związek między specyfiką więzi uczuciowej a jakością bliskiego związku, okazała się być narracja obojga rodziców na temat sytuacji związanej z rozwodem w okresie okołorozwodowym. Rezultaty badań ukazują brak prostej zależności między faktem rozwodu ro- dziców w dzieciństwie lub adolescencji a jakością bliskiego związku w dorosłości.

Słowa kluczowe


rozwód; jakość związku; więzi uczuciowe; atmosfera rodzinna; relacja dziecko-rodzice; wczesna dorosłość

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Brągiel J., Skutki rozwodu rodziców – z perspektywy dorosłego życia, „Roczniki Socjologii Rodziny” 1999, s. 175-182.

Bruce M., Flora R., Stacey Ch., Divorce as it Influences the Intimate Relationships of College Students, „Undergraduate Research Journal for the Human Sciences” 2004, pozyskano z: http://www.kon.org/urc/bruce.html, pobrany 12.06.2014.

CBOS, Polacy o rozwodach. Komunikat z badań CBOS BS/36/2013, pozyskano z: http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2013/K_036_13.PDF, pobrany 12.06.2014.

Conway J., Dorosłe dzieci rozwiedzionych rodziców: jak uwolnić się od bolesnej przeszłości, Warszawa 1997.

Dwyer D., Bliskie relacje interpersonalne, Gdańsk 2005.

Dzierżanowski J., Psychospołeczna sytuacja dziecka w małżeństwach rozwodzą- cych się, w: Rodzina w nurcie współczesnych przemian, Opole 2010, s. 255-278.

Izdebski Z., Seksualność Polaków na początku XXI wieku, Kraków 2012.

Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy, Warszawa 2013.

Ottaway A., The Impact of Parental Divorce on the Intimate Relationships of Adult Offspring: A Review of the Literature, „Graduate Journal of Counseling Psychology” 2010, s. 35-49.

Piotrowska M., Wpływ rozwodu rodziców na dorosłe życie ich dzieci. Przegląd badań, „Rocznik Andragogiczny” 2010, s. 158-173.

Rocznik Demograficzny GUS, Warszawa 2013.

Rozwód? Przemyśl to. Rozwody w Polsce i na świecie, „Raport Fundacji Taty i Mamy” 2011; pozyskano z: http://www.rozwodprzemyslto.pl/wp-content/ uploads/2011/12/Raport.pdf, pobrany 12.06.2014

Schulman Sh., Scharf M., Lumer D., Maurer O., Parental divorce and young adult children’s romantic relationships: resolution of the divorce experience, „American Journal of Orthopsychiatry” 2001, s. 473-478.

Sokal U., Więzi uczuciowe dorosłych dzieci z rodzicami w rodzinach rozwiedzio- nych, Elbląg 2005.

Sternberg R., A triangular theory of love, „Psychological Review” 1986, s.119-135. Wojciszke B., Psychologia miłości, Gdańsk 2003.

Woźniak A., Reprezentacja rodziny u dzieci z rodzin rozbitych wskutek rozwodu, Poznań 2000.

Wpływ rozwodu rodziców na dorosłe życie ich dzieci, „Rocznik Andragogiczny” 2010, s. 158-173.

Zill N., Morrison D., Coiro M., Long-Term Effects of Parental Divorce on Parent- Child Relationships, Adjustment, and Achievement in Young Adulthood, „Journal of Family Psychology” 1993, s. 91-103.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.