CZŁOWIEK JAKO DAR DLA DRUGIEGO W MYŚLI TADEUSZA STYCZNIA

Bartłomiej Wiktor KOZIEJ

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/snr.2015.37.2.05

Abstrakt


Podstawowym celem artykułu jest omówienie i ukazanie myśli polskiego etyka i teologa Tadeusza Stycznia dotyczącej miłości ludzkiej. W sposób szczególny starano się zwrócić uwagę na wymiar miłości jako bezinteresownego daru po- między kochającymi się: mężczyzną i kobietą, ukazując relację pomiędzy „ja” osoby kochającej i „ty” osoby kochanej. Podjęto również próbę ukazania miłości ludzkiej jako afirmacji drugiej osoby, wyrażającej się w sformułowaniu „Jak do- brze, że jesteś!”. Przedstawiono także rolę i znaczenie ciała ludzkiego jako języka, w którym człowiek najpełniej wyraża dar z siebie dla drugiej osoby. Istotne w tym kontekście stało się też przedstawienie relacji między „ja” osoby i swoim ciałem. Wyszczególniono znaczenie znaku ciała, które Styczeń przedstawia jako obraz ludzkiego ja. W tym kontekście przedstawiono wyjątkowość ludzkiej egzystencji na tle świata stworzonego, podkreślając, że „ja” osoby ludzkiej najlepiej wyraża się poprzez działanie, które staje się metodą, aby wejrzeć do wnętrza ludzkiego. Działanie to jest zaś możliwe dzięki ludzkiemu ciału, które staje się językiem ko- munikacji międzyosobowej. W końcu ukazano, jaką rolę w tym komunikowaniu się odgrywa ludzkie oblicze.


Słowa kluczowe


dar; teologia ciała; ciało; człowiek; osoba; komunikacja; miłość

Pełny tekst:

PDF (Italiano)

Bibliografia


Anderson C.– Granados J., Chiamati all’amore. La teologia del corpo di Giovanni Paolo II, Edizioni Piemme, Milano 2010, 94.

Borkowska-Nowak M., Dramatis personae osnową moralności… (Dramatis personae come la base della moralità), “Ethos”, 3 (2011) 216-226, 218-219.

Buttiglione R., Presentazione, in T. Styczeń, Comprendere l’uomo. La visione antropologica di Karol Wojtyla, Lateran University Press, Roma 2005, 16.

Caffarra C., La verità e fecondità del dono, in: L. Melina – S. Grygiel (a cura di), Amare l’amore umano. L’eredità di Giovanni Paolo II sul Matrimonio e la Famiglia, Edizioni Cantagalli, Siena 2007, 190.

Giovanni Paolo II, Lettera enciclica Redemptor Hominis, 10, in: Cristo redentore dell’uomo. L’enciclica Redemptor Hominis commentata con brani dal Magistero di Giovanni Paolo II, Litterae Communionis, Milano 1979, 84-88.

Granados J., I segni nella carne. Il matrimonio nell’economia sacramentaria, Edizioni Cantagalli, Siena 2011.

Granados J., La carne si fa amore. Il corpo, cardine della storia della salvezza, Edizioni Cantagalli, Siena 2010.

Krajewski K., Prawda jako podstawa etyki w myśli księdza Tadeusza Stycznia (Verità come la base di etica secondo pensiero di Tadeusz Styczeń), in Ethos 3 (2011) 135-149.

Manns F. e altri, Il matrimonio nella Bibbia, Borla, Roma 2005 (Dizionario di spiritualità Biblico-patristica 42), 227.

Merecki J., Il corpo, sacramento della persona, in: L. Melina – S. Grygiel (a cura di), Amare l’amore umano. L’eredità di Giovanni Paolo II sul Matrimonio e la Famiglia, Edizioni Cantagalli, Siena 2007, 177-178.

Merecki J., Tadeusza Stycznia objawienie osoby (Rivelare la persona secondo Tadeusz Styczeń), „Ethos” 3 (2011) 99-107.

Noriega J., La prospettiva morale del dono di sé, in J. Merecki – G. Granados (a cura di), L’esperienza sorgiva. Persona – Communione – Società. Studi in onore del prof. Stanisław Grygiel, Edizioni Cantagalli, Siena 2007, 54-55.

Noriega J., La prospettiva morale del dono di sé, in J. Merecki – G. Grandis, L’esperienza sorgiva. Persona-Comunione-Società. Studi in onore del prof. Stanisław Grygiel, Edizioni Cantagalli, Siena 2007.

Platone, Apologia, Simposio, Fedone, a cura di A. Cerinotti, Giunti Editore S.p.A., Firenze 2006.

Starnawski W., Tajemnica osoby (Mistero della persona), “Ethos”, 3 (2011) 108-116. Styczeń T., Autorytet religijny a wiara osobista i autonomia sumienia (Autorità religiosa nella fede personale e nell’autonomia della coscienza), „Ethos”, 3 (2011) 47-74.

Styczeń T., Ciało jako znak obrazu Stwórcy (Il corpo come un segno d’immagine del Creatore), in: Jan Paweł II – T. Styczeń (a cura di), Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Chrystus odwołuje się do początku. O Jana Pawła teologii ciała (Maschio e femmina li creò. Il Cristo fa riferimento al principio. Teologia del corpo di Giovanni Paolo II), Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1998, 85-138.

Styczeń T., Człowiek darem. Na marginesie Jana Pawła teologii ciała (L’uomo è dono. Note a margine della teologia del corpo di Giovanni Paolo II), „Znak”,

XXXIV, 5 (1982), 361-362.

Styczeń T., Karol Wojtyła: sull’etica come antropologia normativa. Essere se stessi è trascendere se stessi, in: S. Grygiel – P. Terenzi (a cura di), In cammino verso la sorgente, Edizioni Cantagalli, Siena 2007, 56-58.

Styczeń T., Osoba – podmiot we wspólnocie. Status quaestionis (La persona – il soggetto nella comunità. Status quaestionis), „Zeszyty Naukowe KUL”, 28 (1985) 3-26.

Styczeń T., Osoba – podmiot we wspólnocie. Status quaestionis (La persona – il soggetto nella comunità), „Zeszyty Naukowe KUL”, 28 (1985), 17.

Styczeń T., Piętnasta rocznica pontyfikatu Jana Pawła II (Quindicesimo anniver- sario del pontificato di Giovanni Paolo II), „Ethos”, 2-3 (1993) 33-45.

Styczeń T., Urodziłeś się, by kochać (Sei nato per amare), Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1993.

Styczeń T., Wolność w prawdzie (La libertà nella verità), Fundacja Jana Pawła II – Polski Instytut Kultury Chrześcijańskiej, Rzym 1988, 21-25.

Wierzbicki A., Doświadczenie moralne a wiara (Esperienza morale e la fede), „Ethos”, 3 (2011) 19-31.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.