Data publikacji : 2021-10-19

Zasada zrównoważonego rozwoju a zadania administracji publicznej wobec osób starszych z perspektywy nauki prawa administracyjnego. Zagadnienia wybrane

Dział: Artykuły

Abstrakt

Starzenie się polskiego społeczeństwa jest faktem. Możemy mu przeciwdziałać jedynie w ograniczonym zakresie. Należy go więc uwzględnić zarówno przy projektowaniu polityki państwa, jak i przy tworzeniu prawa administracyjnego i wykonywaniu zadań administracji publicznej kierując się w tym zakresie zasadą zrównoważonego rozwoju. Będzie wymagało to ważenia interesów ludzi młodych, w wieku średnim i starszych z uwzględnieniem zasady zrównoważonego rozwoju. Zrównoważony rozwój, w kontekście starzejącego się społeczeństwa, powinien zakładać takie kształtowanie procesów rozwojowych, które pozwolą zachować równowagę między potrzebami i aspiracjami ludzi należącymi do różnych grup wiekowych oraz potrzebami obecnych i przyszłych pokoleń. Zrównoważony rozwój dotyczy bowiem różnych aspektów funkcjonowania społeczeństwa i musi mieć charakter długoterminowy.

Słowa kluczowe

zrównoważony rozwój ; starzenie się społeczeństwa ; zadania administracji publicznej


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Piskorz-Ryń, A. (1). Zasada zrównoważonego rozwoju a zadania administracji publicznej wobec osób starszych z perspektywy nauki prawa administracyjnego. Zagadnienia wybrane . Studia Nad Rodziną, 22(1(46), 51-65. https://doi.org/10.21697/snr.2018.46.1.05

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Autorzy artykułów składają pisemne oświadczenie:
- tekst jest całkowicie oryginalny i nie narusza żadnych praw osób trzecich;
- pełna i rzetelna informacja o autorstwie publikacji, źródłach jej finansowania, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów jest w odpowiedni sposób ujawniona w artykule;
- artykuł nie był nigdzie wcześniej publikowany, ani nie jest aktualnie przedmiotem żadnego innego postępowania wydawniczego.

W §4 Umowy pomiędzy Wydawnictwem UKSW a Autorem znajduje się zapis, że Autor artykułu nieopłatnie przenosi na UKSW autorskie prawo majątkowe do publikacji, nieograniczone w czasie i przestrzenie, na następujących polach eksploatacji:
1. Wydania i rozpowszechniania artykułu w formie papierowej i elektronicznej
2. Utrwalenia na maszynowych nośnikach informacji
3. Wprowadzenia do pamięci komputera
4. Wprowadzenia do czytelni on-line
5. Wprowadzenia do obrotu
6. Wprowadzania do internetowych baz czasopism, w tym pełnotekstowych.

Autorzy ponoszą także odpowiedzialność za uzgodnienie wszystkich potrzebnych praw (wydawniczych i autorskich) do zgłoszenia publikacji (cytowanie, przedruk ilustracji, tabel i wykresów z innych źródeł).


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie