Data publikacji : 2021-10-19

Społeczne przesłanki zobowiązania osoby uzależnionej od alkoholu do poddania się leczeniu odwykowemu

Dział: Artykuły

Abstrakt

Celem artykułu jest omówienie tzw. społecznych przesłanek zobowiązania osoby uzależnionej do poddania się leczeniu w stacjonarnym lub niestacjonarnym zakładzie lecznictwa odwykowego. Określone „narzędzie” walki z alkoholizmem może budzić wątpliwości ze względu na ochronę wolności osobistych uzależnionego. Z drugiej jednak strony ustawodawca przewiduje wyjątki od zasady dobrowolnego podejmowania leczenia odwykowego w celu ochrony najbliższego otoczenia osoby uzależnionej. Szczególne znaczenie ma zapewnienie ochrony członków rodziny osoby uzależnionej, którzy są bezpośrednio narażeni na negatywne konsekwencje jej uzależnienia od alkoholu. W artykule przeanalizowano treść poszczególnych społecznych przesłanek zobowiązania osoby uzależnionej do poddania się leczeniu odwykowemu, do których w obowiązującym stanie prawnym należą: powodowanie rozkładu życia rodzinnego, powodowanie demoralizacji małoletnich, uchylanie się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny oraz systematyczne zakłócanie spokoju lub porządku publicznego. Największa część rozważań została poświęcona przesłance „powodowania rozkładu życia rodzinnego”, która wymagała ustalenia

Słowa kluczowe

uzależnienie od alkoholu ; przymusowe leczenie odwykowe


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Szlachetko, K., & Szlachetko, J. (1). Społeczne przesłanki zobowiązania osoby uzależnionej od alkoholu do poddania się leczeniu odwykowemu. Studia Nad Rodziną, 22(1(46), 67-84. https://doi.org/10.21697/snr.2018.46.1.06

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Autorzy artykułów składają pisemne oświadczenie:
- tekst jest całkowicie oryginalny i nie narusza żadnych praw osób trzecich;
- pełna i rzetelna informacja o autorstwie publikacji, źródłach jej finansowania, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów jest w odpowiedni sposób ujawniona w artykule;
- artykuł nie był nigdzie wcześniej publikowany, ani nie jest aktualnie przedmiotem żadnego innego postępowania wydawniczego.

W §4 Umowy pomiędzy Wydawnictwem UKSW a Autorem znajduje się zapis, że Autor artykułu nieopłatnie przenosi na UKSW autorskie prawo majątkowe do publikacji, nieograniczone w czasie i przestrzenie, na następujących polach eksploatacji:
1. Wydania i rozpowszechniania artykułu w formie papierowej i elektronicznej
2. Utrwalenia na maszynowych nośnikach informacji
3. Wprowadzenia do pamięci komputera
4. Wprowadzenia do czytelni on-line
5. Wprowadzenia do obrotu
6. Wprowadzania do internetowych baz czasopism, w tym pełnotekstowych.

Autorzy ponoszą także odpowiedzialność za uzgodnienie wszystkich potrzebnych praw (wydawniczych i autorskich) do zgłoszenia publikacji (cytowanie, przedruk ilustracji, tabel i wykresów z innych źródeł).


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie