Data publikacji : 2021-10-19

Opieka koordynowana/zintegrowana na gruncie ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej

Dział: Artykuły

Abstrakt

Podstawowa opieka zdrowotna w Polsce oparta jest na medycynie rodzinnej. Stanowi pierwszy, a w konsekwencji niezwykle istotny etap kontaktu pacjenta z systemem ochrony zdrowia. Kluczowe jest, więc prawidłowe jej umiejscowienie w systemie wraz z określeniem zadań oraz zasad organizacji. Z problematyką tą ściśle związane są pojęcia opieki koordynowanej i zintegrowanej, które wprost przekładają się na proces leczenia pacjenta oraz współdziałanie w tym zakresie między jednostkami ochrony zdrowia. Należy wręcz stwierdzić, że determinują organizację całego systemu opieki zdrowotnej, powodując podniesienie jakości i racjonalizację kosztów udzielanych świadczeń. Artykuł ten zarysowuje organi-zację i zakres działania podstawowej opieki zdrowotnej na gruncie ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej widzianej przez pryzmat tych dwóch kluczowych pojęć tj. opieki koordynowanej i zintegrowanej.

Słowa kluczowe

opieka zintegrowana ; opieka koordynowana ; podstawowa opieka zdrowotna ; medycyna rodzinna


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Sikorski, S. (1). Opieka koordynowana/zintegrowana na gruncie ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej . Studia Nad Rodziną, 22(1(46), 99-112. Pobrano z https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/snr/article/view/8712

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Autorzy artykułów składają pisemne oświadczenie:
- tekst jest całkowicie oryginalny i nie narusza żadnych praw osób trzecich;
- pełna i rzetelna informacja o autorstwie publikacji, źródłach jej finansowania, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów jest w odpowiedni sposób ujawniona w artykule;
- artykuł nie był nigdzie wcześniej publikowany, ani nie jest aktualnie przedmiotem żadnego innego postępowania wydawniczego.

W §4 Umowy pomiędzy Wydawnictwem UKSW a Autorem znajduje się zapis, że Autor artykułu nieopłatnie przenosi na UKSW autorskie prawo majątkowe do publikacji, nieograniczone w czasie i przestrzenie, na następujących polach eksploatacji:
1. Wydania i rozpowszechniania artykułu w formie papierowej i elektronicznej
2. Utrwalenia na maszynowych nośnikach informacji
3. Wprowadzenia do pamięci komputera
4. Wprowadzenia do czytelni on-line
5. Wprowadzenia do obrotu
6. Wprowadzania do internetowych baz czasopism, w tym pełnotekstowych.

Autorzy ponoszą także odpowiedzialność za uzgodnienie wszystkich potrzebnych praw (wydawniczych i autorskich) do zgłoszenia publikacji (cytowanie, przedruk ilustracji, tabel i wykresów z innych źródeł).


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie