Data publikacji : 2021-10-19

Podstawowa opieka zdrowotna na rzecz dzieci i młodzieży

Kamil MusiałDział: Artykuły

Abstrakt

Niniejszy artykuł stanowi analizę ustawodawstwa regulującego organizację podstawowej opieki zdrowotnej, w szczególności podstawowej opieki zdrowotnej na rzecz dzieci i młodzieży. W pierwszym rozdziale przedstawiono dotychczasowe rozwiązania polskiego ustawodawstwa w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, w szczególności prze-pisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Kolejny rozdział skoncentrowano na regulacjach krajowych oraz międzynarodowych dotyczących podstawowej opieki zdrowotnej na rzecz dzieci i młodzieży, w tym postanowieniach Konstytucji. W kolejnej części przedstawiono rozwiązania zawarte w ustawie o podstawowej opiece zdrowotnej, ze szczególnym uwzględnieniem opieki na rzecz dzieci i młodzieży. Regulacje te są rezultatem szerokich konsultacji, w szczególności ze środowiskiem medycznym. W artykule wskazano główne przyczyny uchwalenia ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej. Obecnie najważniejszym wyzwaniem dla stworzenia skutecznego systemu podstawowej opieki zdrowotnej na rzecz dzieci i młodzieży jest opracowanie efektywnych sposobów wypracowania projektów regulacji ustawowych w tym zakresie.

Słowa kluczowe

podstawowa opieka zdrowotna ; opieka zdrowotna w szkole ; lekarz POZ ; pielęgniarka POZ ; położna POZ ; zespół POZ ; dzieci i młodzież ; profilaktyka w opiece zdrowotnej


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Musiał, K. (1). Podstawowa opieka zdrowotna na rzecz dzieci i młodzieży. Studia Nad Rodziną, 22(1(46), 129-148. https://doi.org/10.21697/snr.2018.46.1.10

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Autorzy artykułów składają pisemne oświadczenie:
- tekst jest całkowicie oryginalny i nie narusza żadnych praw osób trzecich;
- pełna i rzetelna informacja o autorstwie publikacji, źródłach jej finansowania, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów jest w odpowiedni sposób ujawniona w artykule;
- artykuł nie był nigdzie wcześniej publikowany, ani nie jest aktualnie przedmiotem żadnego innego postępowania wydawniczego.

W §4 Umowy pomiędzy Wydawnictwem UKSW a Autorem znajduje się zapis, że Autor artykułu nieopłatnie przenosi na UKSW autorskie prawo majątkowe do publikacji, nieograniczone w czasie i przestrzenie, na następujących polach eksploatacji:
1. Wydania i rozpowszechniania artykułu w formie papierowej i elektronicznej
2. Utrwalenia na maszynowych nośnikach informacji
3. Wprowadzenia do pamięci komputera
4. Wprowadzenia do czytelni on-line
5. Wprowadzenia do obrotu
6. Wprowadzania do internetowych baz czasopism, w tym pełnotekstowych.

Autorzy ponoszą także odpowiedzialność za uzgodnienie wszystkich potrzebnych praw (wydawniczych i autorskich) do zgłoszenia publikacji (cytowanie, przedruk ilustracji, tabel i wykresów z innych źródeł).


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie