POMOC SPOŁECZNA I ŚWIADCZENIA RODZINNE W POLSCE – NARZĘDZIA WŁĄCZAJĄCEJ ZMIANY CZY UTRWALANIA NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNYCH?

Rafał Pląsek

Abstrakt


W tekście zaprezentowano narzędzia realizacji pomocy społecznej w Polsce: świadczenia pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne w zestawieniu z wysokościami uprawniających do nich progów dochodowych oraz samych świadczeń. Ich analiza połączona została z krytyczną lekturą ustawodawstwa socjalnego oraz m.in. wyników badań Głównego Urzędu Statystycznego. Autor twierdzi, iż aktualny kształt oraz funkcjonowanie polskiego systemu pomocy społecznej nie umożliwia skutecznej (definiowanej jako wsparcie społecznej inkluzji) pomocy potrzebującym.

Słowa kluczowe


pomoc społeczna, świadczenia rodzinne, nierówności społeczne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Andrzejewski M. (2012), Analiza pieczy zastępczej przez pryzmat nowych regulacji prawnych, „Teologia i Moralność” t. 11: 105–125.

Dudkiewicz M. (2011), Pracownicy socjalni: pomiędzy instytucją pomocy społecznej a środowiskiem lokalnym, Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.

Foucault M. (1987), Historia szaleństwa w dobie klasycyzmu, Warszawa: PIW.

Geremek B. (1989), Litość i szubienica, Warszawa: Czytelnik.

Golczyńska-Grondas A., Kretek-Kamińska A. (2009), Kontrakt Socjalny – założenia a realizacja. Przykład Łódzki, „Przegląd Socjologiczny”, t. 1/LVIII: 149–173.

Grewiński M. (2013), System pomocy społecznej pomiędzy ideami – jakie wyzwania dla Polski?, „Empowerment. O polityce aktywnej integracji”, 1: 6–10.

GUS (2015a), Pomoc społeczna i opieka nad dzieckiem i rodziną w 2014 roku, Warszawa: GUS.

GUS (2015b), Ubóstwo ekonomiczne w Polsce w 2014 r. (na podstawie badania budżetów gospodarstw domowych), Warszawa: GUS.

IPiSS (2013), Poziom i struktura zmodyfikowanego minimum socjalnego w 2012 r., Warszawa: IPiSS.

IPiSS (2015a), Poziom i struktura minimum egzystencji w 2014 r., Warszawa: IPiSS.

IPiSS (2015b), Poziom i struktura minimum socjalnego w 2014 r., Warszawa: IPiSS.

Jarosz M., Kozak M.W. (2015), Eksplozja nierówności?, Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN, Oficyna Naukowa.

Kizwalter T. (2014), W stronę równości, Kraków: Universitas.

Pląsek R. (2014), W służbie kontroli? Przemiany polskiego systemu opieki społecznej w latach 1945–1989, „Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja”, t. 24: 95–108.

Rokicka E. (2014), Rozwój gospodarczy i społeczny a jakość życia. Wybrane kontrowersje teoretyczne i metodologiczne, „Przegląd Socjologiczny”, t. 1/LXIII: 81–107.

Rymsza M. (2011a), Pomoc społeczna i praca socjalna w Polsce: perspektywy i bariery rozwoju, [w:] M. Grewiński, J. Krzyszkowski (red.), Współczesne tendencje w pomocy społecznej i pracy socjalnej, Warszawa: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.

Rymsza M., red. (2011b), Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce. Między służbą społeczną a urzędem, Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. 2003 Nr 228 poz. 2255).

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593).

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2011 nr 149 poz. 887).

Tarkowska E. (2010), Ubóstwo dzieci w Polsce, [w:] Polski Raport Social Watch 2010. Ubóstwo i wykluczenie społeczne w Polsce, Warszawa.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.