Data publikacji : 2018-11-26

K. Lendzion, O. Kotowska-Wójcik (red.), Waleczny duch kobiety. Społeczno-ekonomiczne aspekty ról kobiecych, wyd. UKSW, Warszawa 2015, ss. 189.

Anna LinekDział: Recenzje

Abstrakt

Od pewnego czasu można obserwować w Polsce ożywienie dyskusji i działań w zakresie problemu równości płci oraz roli kobiety w rodzinie i na rynku pracy. Pojawia się także coraz więcej opracowań i badań poświęconych tej tematyce, a wśród nich są te lepsze – rzetelne, poparte tzw. twardymi danymi i pogłębionymi analizami oraz te, których rola ogranicza się do zabrania głosu w sprawie. Do tej pierwszej grupy można zaliczyć publikację kilku autorek (wszystkie panie są pracownicami naukowo-dydaktycznymi ze stopniem naukowym doktora) pod redakcją Kingi Lendzion oraz Olgi Kotowskiej-Wójcik zatytułowaną Waleczny duch kobiety. Społeczno-ekonomiczne aspekty ról kobiecych. Książkę rozpoczyna wstęp (s. 7–19), w którym redaktorki przybliżają cel publikacji rozpoczynającej cykl wydawniczy zainicjowany przez Zespół ds. Dobrych Praktyk na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych UKSW oraz charakteryzują działalność zespołu1. Jak piszą redaktorki, publikacja jest owocem dyskusji toczącej się wokół zagadnień podjętych podczas międzynarodowej konferencji współorganizowanej przez Zespół ds. Dobrych Praktyk z cyklu zatytułowanego Kobieta w nauce. „Jej celem jest archiwizacja wypracowanych rozwiązań oraz umożliwienie szerszego dyskursu wokół sygnalizowanych obszarów tematycznych” (s. 8). Celem zasadniczym jest zatem promowanie kobiet w nauce oraz poszukiwanie i wskazywanie możliwych rozwiązań wszelkich trudności i dylematów związanych z godzeniem ról, jakie kobieta ma do spełnienia jako żona, matka i pracownica (naukowiec). Redaktorki wskazują na podejmowanie tej problematyki we wszystkich obszarach polityki Unii Europejskiej, zwłaszcza w zakresie badań naukowych i innowacji. Przywołują także apel przedstawicieli Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego do Parlamentu Europejskiego oraz rządów państw członkowskich „o wypracowanie i implementację sposobów zapewnienia równowagi pomiędzy pracą a życiem rodzinnym poprzez opracowanie i wdrożenie polityki prorodzinnej dotyczącej naukowców obu płci. Za najistotniejszą w tym zakresie uznano możliwość satysfakcjonującego godzenia życia zawodowego z rodzinnym” (s. 9).

Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Linek, A. (2018). K. Lendzion, O. Kotowska-Wójcik (red.), Waleczny duch kobiety. Społeczno-ekonomiczne aspekty ról kobiecych, wyd. UKSW, Warszawa 2015, ss. 189. Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne, 14(1). Pobrano z https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/ucs/article/view/2889

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Autor artykułu nieopłatnie przenosi na UKSW autorskie prawo majątkowe do publikacji (na podstawie umowy wydawniczej z Wydawnictwem Naukowym UKSW), nieograniczone w czasie i przestrzeni, na następujących polach eksploatacji:
1. Wydania i rozpowszechniania artykułu w formie papierowej i elektronicznej;
2. Utrwalenia na maszynowych nośnikach informacji;
3. Wprowadzenia do pamięci komputera;
4. Wprowadzenia do czytelni on-line;
5. Wprowadzenia do obrotu;
6. Wprowadzania do internetowych baz czasopism, w tym pełnotekstowych.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie