„Podstawy współczesnej pedagogiki” Stefana Kunowskiego jako przykład kreowania pedagogiki ogólnej

Lucyna Dziaczkowska

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/fp.2018.1.04

Abstrakt


Artykuł stanowi analizę rozprawy Stefana Kunowskiego Podstawy współczesnej pedagogiki pod kątem jej reprezentatywności dla pedagogiki ogólnej. Na tym tle uwypukla koncepcję pedagogiki teoretycznej autora, stawiając pytania o istotę i zasadnicze treści tej koncepcji, podejmuje próbę jej oceny w kontekście zróżnicowanych ujęć pedagogiki ogólnej i aktualnych wyzwań rzeczywistości wychowawczej, konfrontuje się również ze stanowiskiem uznającym wskazaną koncepcję za przykład koncepcji wychowania chrześcijańskiego i część pedagogiki religijnej.

Słowa kluczowe


pedagogika ogólna; pedagogika teoretyczna; pedagogika religijna; pedagogika chrześcijańska

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Benner D. (2015). Pedagogika ogólna. Wprowadzenie do myślenia i działania pedagogicznego w ujęciu systematycznym i historyczno-problemowym, tłum. Stępkowski D. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Hejnicka-Bezwińska T. (2008). Pedagogika ogólna. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Kunowski S. (1981). Podstawy współczesnej pedagogiki. Łódź: Wydawnictwo Salezjańskie.

Leppert R. (2002). Pedagogiczne peregrynacje. Studia i szkice o pedagogice ogólnej i kształceniu pedagogów. Bydgoszcz: Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego.

Lewowicki T. (2005). O „ogólności” pedagogiki ogólnej – kilka uwag pod rozwagę. W: Ewolucja ogólności w dyskursach pedagogicznych. Hejnicka-Bezwińska T., Leppert R. (red.). Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, s. 47–52.

Materne J. (2001). Pedagogika ogólna a ogólna nauka o wychowaniu,. W: Rozwój pedagogiki ogólnej. Inspiracje i ograniczenia kulturowe oraz poznawcze. Bogaj A. Warszawa–Kielce: Wydawnictwo Instytutu Badań Edukacyjnych, s. 124–135.

Mysłakowski Z. (1935). Pedagogika ogólna. W: Encyklopedia wychowania. T. I: Wychowanie, cz. 2. Łempicki S., Gottlieb W., Suchodolski B., Włodarski J. Warszawa: „Nasza Księgarnia”, s. 701–785.

Mysłakowski Z. (1964). Wychowanie człowieka w zmiennej społeczności. Studia z filozofii wychowania. Warszawa: „Książka i Wiedza”.

Palka S. (2005). Współczesne polskie doświadczenia w uprawianiu pedagogiki ogólnej jako nauki i przedmiotu kształcenia (analiza porównawcza). W: Ewolucja ogólności w dyskursach pedagogicznych. Hejnicka-Bezwińska T., Leppert R. (red.) Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, s. 17–33.

Schulz R. (2007). Wykłady z pedagogiki ogólnej. T. II: O integralną wizję człowieka i jego rozwoju. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Sękowska Z. (1981). Wprowadzenie. W: Kunowski S. Podstawy współczesnej pedagogiki. Łódź: Wydawnictwo Salezjańskie.

Theiss W. (2001). Przedmowa do wydania drugiego. W: Kunowski S. Podstawy współczesnej pedagogiki. Łódź: Wydawnictwo Salezjańskie.

Wołoszyn S. (1995). Pedagogika ogólna czy system nauk pedagogicznych? Mechanizmy dyferencjacji i reintegracji. W: Pedagogika ogólna. Tradycja–teraźniejszość–nowe wyzwania. Hejnicka-Bezwińska T. (red.). Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Pedagogicznej, s. 47–54.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.


ISSN (Print): 2083-6325 

ISSN (Online): 2449-7142