ZAPOZNANE KWESTIE W TEORII PEDAGOGII OSOBY: CIELESNOŚĆ, PRZYGODNOŚĆ, PRZEBACZENIE

JAROSŁAW HOROWSKI

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/fp.2015.2.02

Abstrakt


W tekście podjęto próbę odpowiedzi na pytania: czy teoria osoby oraz te- oria pedagogii osoby są adekwatne do ludzkiej kondycji i czy są teoriami wspierającymi pedagogię osoby, czy może ową pedagogię utrudniają, zachęcając do urzeczywistnienia nieosiągalnego dla człowieka modelu osoby? Odpowiadając na nie, rozważam problem przebaczenia jako jednego z elementów aktualizacji osobowego wymiaru człowieka oraz problem wad moralnych, które rozwijają się w ludzkiej naturze obok cnót moralnych. Z przeprowadzonej analizy wyprowadzam wniosek, że osiągnięcie osobowej pełni jest dla człowieka niemożliwe. W konsekwencji pytam, o jakie wymiary powinna zostać poszerzona pedagogia osoby, aby była adekwatna do ludzkiej kondycji. Identyfikuję dwie kwestie, które zostały zapoznane w teorii pedagogii osoby: wychowanie do akceptacji własnej cielesności i związanej z nią przygodności oraz wychowanie do przebaczenia sobie i innym. Swoje rozważania wspieram ponadto refleksją teologiczną.


Słowa kluczowe


osoba; pedagogia; cielesność; przygodność; przebaczenie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Arendt H. (2010). Kondycja ludzka, tłum. Łagodzka A. Warszawa: Wydawnictwo Aletheia.

Bagrowicz J., Jankowski S. (2005). „Pan, Bóg Twój, wychowuje ciebie” (Pwt 8, 5). Studia z pedagogii biblijnej. Toruń: Wydawnictwo UMK.

Bagrowicz J. (2008). Wychowanie personalistyczne w chrześcijaństwie. W: Rusecki M. (red.). Personalizm polski. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Bell M. (2008). Forgiving someone for who they are (and not just what they’ve done). „Philosophy and Phenomenological Research”, nr 3, s. 625-658.

Górski K. (1936). Wychowanie personalistyczne. Poznań: Naczelny Instytut Akcji Katolickiej.

Granat W. (1976). U podstaw humanizmu chrześcijańskiego. Poznań: Księgarnia św. Wojciecha.

Grün A. (2001). Przebacz samemu sobie. Pojednanie – przebaczenie, tłum. Zychowicz J. Kraków: Wydawnictwo WAM.

Horowski J. (2013). O pedagogice chrześcijańskiej. Refleksja w kontekście poglądów Jacques’a Maritaina na temat filozofii chrześcijańskiej. „Paedagogia Christiana”, nr 1/31, s. 211-228.

Horowski J. (2009). Podmiotowość w pedagogice chrześcijańskiej o inspiracji tomi- stycznej. „Paedagogia Christiana”, nr 2, s. 28-39.

Maritain J. (1991). Dynamika wychowania, tłum. Ziernicki A. „Znak”, nr 9, s. 28-39. Maritain J. (1981). Humanizm integralny. Warszawa: Krąg.

Maritain J. (1993). Od filozofii człowieka do filozofii wychowania, tłum. Ziernicki

A. W: Adamski F. (red.). Człowiek – wychowanie – kultura. Wybór tekstów. Kraków: Wydawnictwo WAM.

Maritain J. (1988). Podmiotowość człowieka, tłum. Fenrychowa J. W: Maritain J. Pisma filozoficzne. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak.

Maritain J. (2005). Trzej reformatorzy. Luter, Kartezjusz, Rousseau, tłum. Michalski K. Warszawa: Fronda – Apostolicum.

Martini C.M. (1998). Dawid. Grzesznik i człowiek wiary, tłum. Oleksy J. Kraków: Wydawnictwo WAM.

Martini C.M. (1999). Głosić Jezusa. Medytacje nad Ewangelią św. Łukasza, tłum.

Wąski S., Błaszkiewicz F. Kraków: Wydawnictwo WAM.

Moore J. (2014). Brudny Bóg. Z Jezusem zmieniać świat, tłum. Pachocki K. Poznań: Święty Wojciech.

Mróz M. (2010). Tajemnica ludzkiej nieprawości. Aktualność nauki św. Tomasza z Akwinu o złu moralnym i wadach moralnych. Toruń: Wydawnictwo

Naukowe UMK.

Nowak M. (2005). Pedagogika personalistyczna. W: Kwieciński Z., Śliwerski B. (red.). Pedagogika. Podręcznik akademicki. T. 1. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Richards N. (1988). Forgiveness. „Ethics”, nr 99, s. 77-97.

Scheler M. (1997). Resentyment a moralność, tłum. Garewicz J. Warszawa: Czytelnik. Vanhoye A. (1990). Doskonałość, tłum. Romaniuk K. W: Leon-Dufour X. (red.).

Słownik teologii biblijnej. Poznań: Pallottinum.

Wojtyła K. (1986). Miłość i odpowiedzialność. Lublin: Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego KUL.

Wojtyła K. (1994). Osoba i czyn. W: Wojtyła K. „Osoba i czyn” oraz inne studia antropologiczne. Lublin: Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego KUL.

Woroniecki J. (2000). Katolicka etyka wychowawcza. T. II/1. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.

Woroniecki J. (1938). Wady moralne i stopnie ich nasilenia. „Szkoła Chrystusowa”, nr 11, s. 241-249.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.


ISSN (Print): 2083-6325 

ISSN (Online): 2449-7142