Nr 2/1 (2016)

Spis treści

Od redakcji

Od redakacji PDF
Dariusz Stępkowski, Emilia Śmiechowska-Petrovskij 11-18

Dział tematyczny

Stan umiędzynarodowienia badania ETiK i jego koncepcja teoretyczno-empiryczna PDF
Dietrich Benner, Roumiana Nikolova 19-35
ETiK-International Warszawa. Historia badania, problemy badawcze i analiza wyników PDF
Dariusz Stępkowski, Stanislav Ivanov, Anna Ksionek 37-56
ETiK-International Wiedeń. Problemy badawcze, przeprowadzone badanie i analiza wyników PDF
Georg Ritzer, Ines Maria Breinbauer, Henning Schluss, Thomas Krobath 57-70
Doświadczenia nieciągłości a refleksyjne uczenie się na podstawie dylematów moralnych. Studium jakościowe w ramach badania ETiK-International Edynburg PDF
Andrea English 71-94
ETiK-International Szanghaj. Zamierzenie badawcze i raport z konstruowania zadań testowych dostosowanych do kontekstu chińskiego PDF
Zhengmei Peng, Tao Peng 95-116
Wstępna międzynarodowa walidacja Testu Kompetencji Moralno-Etycznej Piętnastolatków PDF
Stanislav Ivanov 117-125

Artykuły i rozprawy

Wychowanie moralne czy nauczanie moralno-etyczne? Rozważanie o zadaniach oświaty publicznej PDF
Dariusz Stępkowski, Wanda Kamińska 127-137
Rozwój zdolności sądzenia czy rozumowania? Wokół pytania o fundamenty kompetencji etyczno-moralnych PDF
Jarosław Horowski 139-153
O potrzebie etyki w pedagogice PDF
Piotr Magier 155-167
Przeszkody na drodze ku postkonwencjonalnym poziomom moralności i poznania PDF
Marzanna Bogumiła Kielar 169-183
Zastosowanie metody zadaniowej do rozwijania kompetencji dzialania moralnego PDF
Maria Kuchcińska 185-198
Preferencje aksjologiczne nauczycieli a postrzeganie wartości przez uczniów PDF
Marcin Fankanowski 199-214
Krytyka kształcenia moralno-etycznego jako pozytywny moment wychowania człowieka w humanistycznej koncepcji Bogdana Suchodolskiego PDF
Andrzej Sztylka 215-228
Uczeń czy książka? Pedagogika Jacka Woronieckiego jako podpowiedź dla wspołczesnych systemów wychowania PDF
Maria Małgorzata Boużyk 229-243
Ważność etyki normatywnej dla kształtowania kultury moralnej młodego pokolenia. Refleksja w świetle nauczania Karola Wojtyły – św. Jana Pawła II i jego uczniów PDF
Mariusz Sztaba 245-265
Etyka integralna Kena Wilbera. Zarys ideii i jej pedagogiczne implikacje PDF
Aneta Gop 267-279

Colloquia

Ku filozofii edukacji moralnej PDF (English)
Andrej Rajský 281-291
Prospołeczne rozumowanie i zachowanie moralne. Rola edukacji etycznej PDF (English)
Martin Brestovanský 293-308
Deetyzacja życia i ograniczenie wychowania moralnego do niezbędnego i wykonalnego minimum PDF (English)
Hasan Ünder 309-315
Edukacja etyczna i inne propozycje szkolnego programu nauczania w konstruowaniu życia wspólnego PDF (English)
Nejla Doğan 317-328
Uwagi dotyczące roli fenomenologii Husserla w dzisiejszych czasach PDF (English)
David Rybák 329-335

Recenzje

Po co wychowaniu filozofia? [Naděžda Pelcová. Człowiek i wychowanie w refleksji fenomenologicznej, tłum. A. Bystrzycka. Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2014, 263 s.] PDF
Witold Starnawski 337-340

Kronika

II Seminarium Polskiej Myśli pedagogicznej „realizm filozoficzny jako podstawa koncepcji i kierunków rozwoju polskiej myśli pedagogicznej” (Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 29 kwietnia 2016 roku) PDF
Dariusz Stępkowski 341-346