W POSZUKIWANIU METODY PRACY NAUCZYCIELA

Lucyna Dziaczkowska

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/fp.2015.2.07

Abstrakt


Wykonywanie zawodu nauczyciela – jak żadnej innej profesji – pozostawia wyraźne ślady w życiu niemal każdego współczesnego człowieka. Działania nauczyciela mają charakter osobowotwórczy, nie są obojętne dla ludzkiej kondycji. Z tego powodu jest on moralnie zobowiązany do szczególnej troski o rozwój powierzonego mu ucznia i nieustanne stawianie sobie pytań o prawomocność własnej aktywności zawodowej. Powinien zabiegać o jej najlepszy kształt, ukierunkowując ją na dobro ucznia. Prezentowany artykuł stanowi głos w dyskusji na temat potrzeby i możliwości znalezienia metody pracy nauczyciela nastawionej na ten najważniejszy cel.


Słowa kluczowe


nauczyciel; osoba ucznia; metoda pracy

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Filek J. (2001). Filozofia jako etyka. Eseje filozoficzno-etyczne. Kraków: Wydawnictwo

„Znak”.

Guardini R. (1998). Wiarygodność wychowawcy, tłum. Koźbiał J. W: Rynio A. (red.). Pedagogika katolicka. Zagadnienia wybrane. Stalowa Wola: Oficyna Wydawnicza Fundacji Uniwersyteckiej.

Hessen S. (1997). Podstawy pedagogiki, tłum. Zieleńczyk A. Warszawa: Wydawnictwo „Żak”.

Konarzewski K. (1991). Nauczyciel. W: Konarzewski K. (red.). Sztuka nauczania. Szkoła. Warszawa: PWN.

Korczak J. (1998). Jak kochać dziecko. Warszawa: Wydawnictwo Jacek Santorski. Kwaśnica R. (1995). Wprowadzenie do myślenia o wspomaganiu nauczycieli w roz-

woju. „Studia Pedagogiczne”. T. LXI, s. 9-43.

Maritain J. (1991). Dynamika wychowania, tłum. Ziernicki A. „Znak”, nr 9 (436), s. 28-39.

Mounier E. (1998). Osoba – osobowość – jednostka, tłum. Zakrzewska L. W: Wołoszyn S. (red.). Źródła do dziejów wychowania i myśli pedagogicznej. T. III, ks. II. Kielce: Wydawnictwo „Strzelec”.

Ortega y Gasset J. (2004). Bunt mas, tłum. Niklewicz P. Warszawa: Wydawnictwo Literackie MUZA.

Piątek Ł. (2014). Dobromir „Mak” Makowski. Spowiedź byłego narkomana, do- stępny na: http://facet.interia.pl/meskie-tematy/news-dobromir-mak-makowski-

-spowiedz-bylego-narkomana,nId,1476929 (otwarty 14.07.2015).

Starnawski W. (2012). Godność ontyczna jako fundament i miara doskonalenia osoby. „Roczniki Pedagogiczne”, nr 4, t. 4 (40), s. 7-26.

Stępniewska-Gębik H. (2002). Inny i podmiot – dylematy edukacyjne. W: Brańka

Z. (red.). Podmioty opieki i wychowania. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej.

Stróżewski W. (1997). Mała fenomenologia autorytetu. „Ethos”, nr 37, s. 32-35. Świtalska A. (2015). RapPedagogia Dobromira Makowskiego w Międzyzdrojach.

[Fragment programu TVP Szczecin „Arka” z 21.06.2015], dostępny na: http:// szczecin.tvp.pl/17672715/arka (otwarty 14.07.2015).

Tarnowski J. (1995). Personalno-egzystencjalny wymiar wychowania chrześcijań- skiego. W: Gnitecki J. (red.). Kontestacje pedagogiczne. Nadzieje, złudzenia i dy- lematy współczesnej pedagogiki. Poznań: Wydawnictwo Naukowe PTP, Oddział w Poznaniu.

Wojtyła K. (1986). Miłość i odpowiedzialność. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL. Wojtyła K. (2000). „Osoba i czyn” oraz inne studia antropologiczne. Lublin:

Towarzystwo Naukowe KUL.

Wojtyła K. (2001). Zagadnienie podmiotu moralności. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.


ISSN (Print): 2083-6325 

ISSN (Online): 2449-7142