Religia i krytyka – koncepcja Jacquesa Ellula w perspektywie pedagogiki ogólnej

Monika Humeniuk

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/fp.2018.1.14

Abstrakt


Dla pedagogiki ogólnej koncepcja Jacquesa Ellula stanowi ważny przykład rozwiązywania napięcia między zaangażowaniem religijnym a krytyczno-emancypacyjnym, które to zaangażowania zazwyczaj traktowane są w ujęciach teoretycznych rozłącznie. Potrafimy podać wiele przykładów kierunków w pedagogice czy ideologii edukacyjnych, które łączą się z określoną edukacją religijną i które dogmatycznie bronią się przed krytyką, jak również przykłady edukacji krytycznej, której realizatorzy z nieufnością odnoszą się do wspólnot o charakterze konfesyjnym i ich członków oddanych zasadom i praktykom religijnym. Dlatego też koncepcja Ellula, która łączy „anarchię i chrześcijaństwo”, z perspektywy pedagogiki ogólnej stanowi ważne uzupełnienie czynionych przez nią wysiłków tworzenia mapy kierunków i prądów współczesnej pedagogiki.

Słowa kluczowe


anarchia; chrześcijaństwo; Jacques Ellul; pedagogika ogólna; pedagogika krytyczna; pedagogika religii

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Amsterdamski S. (1983). Między historią a metodą. Warszawa: PIW.

Arnedt H. (1999). O przemocy. Nieposłuszeństwo obywatelskie, przekł.: A. Łagodzka, W. Madej. Warszawa: Fundacja Aletheia.

Asmus W. (1964). Lew Tołstoj, przekł. J. Walicka. Warszawa: Wiedza Powszechna.

Bartnik C. S. (2008). Personalizm. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Bierdiajew M. (1991). Rosyjska idea, przekł. zbiorowy. Warszawa: Fronda.

Chrost S. (2013). Homo capax Dei jako ideał wychowania. Kraków: Wydawnictwo Impuls.

Ellul J. (2015). Anarchia i chrześcijaństwo, przekł. J. Gru, A. Dudra. Kraków-Poznań: Oficyna Wydawnicza Bractwa Trojka.

Forest J. (2010). Będziemy sądzeni z miłości. Biografia Dorothy Day. Kraków: Wydawnictwo Znak.

Giroux H. A. (2010). W kierunku nowej sfery publicznej, przekł. E. Kiszkurno-Koziej, [w:] Giroux H. A., Witkowski L., Edukacja i sfera publiczna. Idee i doświadczenia pedagogiki radykalnej. Kraków: Wydawnictwo Impuls.

Granat W. (1985). Personalizm chrześcijański. Teologia osoby ludzkiej. Poznań: Księgarnia św. Wojciecha.

Hitchens Ch. (2017). Listy do młodego kontestatora, przekł. D. Żukowski, Kraków: Karakter.

Hryniewicz W. (1998). Hermeneutyka w dialogu. Szkice teologiczno-ekumeniczne, tom 2. Opole: Wydawnictwo św. Krzyża.

Kincheloe J. L., McLaren P. (2014). Teoria krytyczna i badania jakościowe. Rewizja, przekł. P. Pluciński, [w:] Denzin N. K., Lincoln Y. S. (red.). Metody badań jakościowych, tom 1, Warszawa: PWN.

Kołakowski L. (2010). Nasza wesoła apokalipsa. Wybór najważniejszych esejów. Kraków Wydawnictwo Znak.

Majewski J., Makowski J. (red.) (2003, 2004, 2006). Leksykon wielkich teologów XX i XXI wieku, tom 1-3, Warszawa: Biblioteka Więzi.

Mech K. (2014), Człowiek – Natura – Transcendencja. Kraków: Instytut Myśli Józefa Tischnera.

Milerski B. (2003). Pedagogika religii, [w:] Kwieciński Z., Śliwerski B. (red.), Pedagogika. Podręcznik akademicki, tom 1. Warszawa: PWN.

Milerski B. (2011). Hermeneutyka pedagogiczna. Perspektywy pedagogiki religii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe ChAT.

Milerski B., Karwowski M. (2016). Racjonalność procesu kształcenia. Teoria i badanie, tom 2. Kraków: Wydawnictwo Impuls.

Mondin B. (1988). Teologowie wyzwolenia, przekł. R. Borkowski. Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax.

Palka S. (1999). Pedagogika w stanie tworzenia, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Patalon M. (2002). Teologia a pedagogika. Teologia mediacji H. Niebuhra jako źródło inspiracji pedagogicznych. Słupsk: Wydawnictwo Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku.

Patalon M. (2007). Pedagogika ekumenizmu. Procesualność jako paradygmat interkonfesyjnej i interreligijnej hermeneutyki w ujęciu Johna B. Cobba Jr. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Rutkowiak J. (2001). Wielość języków pedagogiki a problem jej tożsamości, [w:] Jaworska T., Leppert R. (wyb.), Wprowadzenie do pedagogiki. Wybór tekstów. Kraków: Impuls.

Semczuk A. (1987). Lew Tołstoj. Warszawa: Wiedza Powszechna.

Skurczyński Ł. P., Żyć znaczy stawiać opór. Ellul dla początkujących, http://ewangelicki.pl/20162-3/zyc-znaczy-stawiac-opor-ellul-dla-poczatkujacych-lukasz-p-skurczynski/ dostęp: 23.12.2016.

Śliwerski B. (2003). Badania porównawcze teorii wychowania, [w:] Kwieciński Z., Śliwerski B. (red.), Pedagogika. Podręcznik akademicki, tom 2. Warszawa: PWN.

Tołstoj L. (1978). Aforyzmy, przekł. M. Biernacka, A. Raźny. Warszawa: PIW.

Vattimo G. (2016). Społeczeństwo przejrzyste, przekł. M. Kamińska, Wrocław: Wydawnictwo Naukowe DSW TWP.

Waldenfels H. (red.) (1987). Teologowie Trzeciego Świata: jedenaście szkiców biograficznych z Afryki, Azji i Ameryki Łacińskiej, przekł. B.Kita. Warszawa: Wydawnictwo Werbinum.

Whitehead A. N. (1997). Religia w tworzeniu, przekł. A. Szostkiewicz. Kraków: Wydawnictwo Znak.

Witkowski L. (1998). Radykalne wizje podmiotu w dramacie współczesności, [w:] Witkowski L., Edukacja wobec sporów o ponowoczesność, Warszawa: Kodruk.

Witkowski L. (2009). Wyzwania autorytetu w praktyce społecznej i kulturze symbolicznej (przechadzki krytyczne w poszukiwaniu dyskursu dla teorii). Kraków: Impuls.

Włodarczyk R. (2016). Ideologia, teoria, edukacja. Myśl Ericha Fromma jako inspiracja dla pedagogiki współczesnej, Kraków: Wydawnictwo Impuls.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.


ISSN (Print): 2083-6325 

ISSN (Online): 2449-7142