INSTYTUCJA PRZEDSZKOLA WOBEC PROBLEMÓW RODZINY WIELKIEGO MIASTA

Lidia Marszałek

Abstrakt


Współczesna rodzina jest narażona na działanie wielu negatywnych czynników zewnętrznych, które w sposób gwałtowny i wieloraki wpływają na jej przemiany, powodując dezintegrację i dezorganizację. Wciąż narastające tempo życia, brak czasu i cierpliwości, jak również nieodpowiednie przygotowanie do pełnienia roli rodzica to często zbyt wysokie wymagania, którym większość osób nie jest w stanie sprostać. Osobiste pragnienia, aspiracje, pogoń za karierą, których uzyskanie ma zapewnić wyższy status materialny oraz większą akceptację i szacunek społeczny niosą ze sobą realne zagrożenia dla rodziny i wypełniania jej funkcji wobec dziecka. Warto jednak wskazać, że czas poświęco¬ny na wychowanie jest czasem bezcennym. Wspólnie spędzony czas sprzyja bliskości i budowaniu więzi. Dla prawidłowego i pełnego rozwoju dziecka najistotniejsza jest jakość wspólnie przeżytego czasu – nie tylko poświęcanie go na czynności pielęgnacyjne, ale też koncentracja na dziecku, wsłuchanie się w dziecko, w jego pragnienia i potrzeby. Jednak wielu rodziców ulega złudzeniu, że wokół jest wiele pilniejszych i ważniejszych spraw, wydaje się im, że jeszcze zdążą wycho-wać swoje dzieci. Niejednokrotnie też zdarza się, że rodzice po prostu uciekają od swoich dzieci, zasłaniając się pracą, obowiązkami i uspra¬wiedliwiając się jednocześnie, że przecież to, co robią, robią również dla dobra własnych dzieci, aby zapewnić im w przyszłości dobrobyt i bezpieczeństwo.
Wiele instytucji – placówki przedszkolne, szkoły, środki masowego przekazu, środowiska lokalne, stowarzyszenia, organizacje pozarzą¬dowe, ośrodki opiekuńczo-wychowawcze, domy kultury, ośrodki pomocy społecznej, placówki kulturalne usiłują nieść pomoc rodzinom w ich działalności opiekuńczo wychowawczej. Szczególną rolę w tym procesie pomocy odgrywa przedszkole. Działalność przedszkola w swych założeniach jest ściśle powiązana i podporządkowana wycho¬waniu i socjalizacji dziecku w rodzinie, gdyż to właśnie w rodzinie realizowane powinny być funkcje i zadania wpływające na życie, rozwój, wychowanie i edukację dzieci. Rodzina to pierwsze i podstawo¬we środowisko życia dziecka, przedszkole i inne instytucje oświatowe i opiekuńcze nie przejmują funkcji wychowawczej rodziny, lecz wspierają ją w działaniach. Koncepcja przedszkola musi być więc powiąza¬na z aktualną rzeczywistością społeczną i odpowiadać na współczesne potrzeby rodzin.
Prezentowany artykuł obejmuje omówienie aspektów funkcjonowania rodziny wielkiego miasta wraz z przedstawieniem wyników badań w zakresie oczekiwań rodziców wobec instytucji przedszkola.


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Adamski F., Małżeństwo i rodzina w Polsce powojennej. Główne tendencje przeobrażeń [w:] Jakość życia. Człowiek w cywilizacji technicznej, Krucina J. (red.), Wrocław 1977.

Adamski F., Rodzina. Wymiar społeczno-kulturowy, Kraków 2002.

Adamski F., Rodzina, [w:] Wychowanie do życia w rodzinie. Słownik pojęć, Ostrowska K. (red.), Kraków 2004.

Balicki J., Rodzina, [w:] Słownik społeczny, Szlachta B. (red.), Kraków 2004.

Biblioteczka Reformy, Ministerstwo Edukacji Narodowej o Przedszkolach, Warszawa, marzec 2000.

Brągiel J., Rodzinne i osobowościowe uwarunkowania sukcesu szkolnego dziecka z rodziny rozwiedzionej, Opole 1994.

Bulera M., Knasińska-Szymańska G., Nauczyciele i rodzice partnerami w trudnym okresie adaptacji dziecka w przedszkolu [w:] Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna w warunkach przemian początku XXI wieku, Jakubowicz-Bryx A.(red.), Bydgoszcz 2004.

Bulera M., Żuchelkowska K., Edukacja przedszkolna z partnerskim udziałem rodziców, Toruń 2006.

Chomczyńska-Miliszkiewicz M., Edukacja seksualna w społeczeństwie współczesnym. Konteksty pedagogiczne i psychologiczne, Lublin 2002.

Familiaris Consortio, Adhortacja Apostolska Jana Pawła II, [w:] Jan Paweł II, Encykliki i adhortacje 1979-1981, Warszawa 1983.

Gretkowski A. (red.), Wychowanie do życia w rodzinie. Programy własne, Płock 2005.

Iwan R., Prawa, obowiązki i zagrożenia rodziny w nauczaniu Kard. S. Wyszyńskiego, „Chrześcijanin w Świecie” 121/1983.

Jan Paweł II, Encyklika Evangelium vitae, [w:] Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II, Kraków 1996.

Jundziłł I., Opieka nad rodziną w miejscu zamieszkania, Warszawa 1983.

Katechizm Kościoła Katolickiego, Warszawa 1994.

Kawula S., Kształty rodziny współczesnej. Szkice familiologiczne, Toruń 2006.

Kelm A., O opiece nad dzieckiem w rodzinie, Warszawa 1974.

Kodeks rodzinno-opiekuńczy, dział II „Prawa i obowiązki małżonków”.

Kogut W., Rozwijanie podmiotowości dziecka w rodzinie przygotowaniem do pełnienia odpowiedzialnych ról życiowych, [w:] Edukacja prorodzinna, Chymuk M., Topa D. (red.), Kraków 2000.

Kowalski W. R., Wychowanie do życia w rodzinie, [w:] Wychowanie do życia w rodzinie. Słownik pojęć, Ostrowska K. (red.), Kraków 2004.

Król T., Maśnik K., Węglarczyk G., Wychowanie do życia w rodzinie. Program nauczania dla klas V – VI szkoły podstawowej, Kraków 2002.

Kukołowicz T., Zadania rodziny [w:] Wychowanie do życia w rodzi¬nie. Słownik pojęć, Ostrowska K. (red.), Kraków 2004.

Nowa Encyklopedia Powszechna PWN, Warszawa 2004.

Okoń W., Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa 2004.

Ostrowska K., Wychowanie w rodzinie, [w:] Wychowanie do życia w rodzinie. Słownik pojęć, Ostrowska K. (red.), Kraków 2004.

Plopa M., Psychologia rodziny: teoria i badania, Kraków 2005.

Pedagogika rodziny, Kawula S. (red.), Toruń 2005.

Podstawy pedagogiki przedszkolnej, Kwiatowska M. (red.), Warszawa 1985.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23. grudnia 2008 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Załącznik nr 1), Dz. U. z 2008 r., Nr 4, poz. 17.

Rzadkowolska M., Przedszkole a dom rodzinny dziecka – współpraca przedszkola z domem rodzinnym dziecka w celu stworzenia klima¬tu sprzyjającego wszechstronnemu rozwojowi psychiki dziecka, Brześć Kujawski 2004.

Rzepka J., Czy należy realizować edukację seksualną? Kto, kiedy, w jaki sposób ma to robić? [w:] Zagadnienia prorodzinnej edukacji seksuologicznej. Materiały z Seminarium Naukowego, Studio Wydawnicze AGAT, Katowice 2002, Rzepka J. (red.), Mysłowice 2003.

Ryś M., Przygotowanie do małżeństwa i rodziny, [w:] Wychowanie do życia w rodzinie. Książka dla nauczycieli, rodziców i wychowawców, Ostrowska K., Ryś M. (red.), Warszawa 1999.

Skreczko A., Troska Prymasa Tysiąclecia o rodzinę polską, http://ktk.uwb.edu.pl/wystapienia/9.htm, strona dostępna 2.04.2010.

Śniadkowski M., W trosce o człowieka. Wychowanie do życia w rodzinie, Kielce 2000.

Tyszka Z., Wachowiak A., Podstawowe pojęcia i zagadnienia socjologii rodziny, Poznań 1997.

Waloszek D., Edukacja przedszkolna, [w:] Encyklopedia pedagogicz¬na XXI wieku, Pilch T. (red.), Warszawa 2003.

Wyszyński S., W sprawie wizytacji pasterskiej, Warszawa, Boże Narodzenie 1950.

Wyszyński S., Rodzina Bogiem silna, Warka, 7 V 1961.

Wyszyński S., Rodzina ‒ naród – społeczeństwo, [w:] Wyszyński S., Kazania Świętokrzyskie. U podstaw ładu życia i współżycia, Rzym 1976.

Wyszyński S., Prymat człowieka w ładzie społecznym, Londyn 1976.

Wyszyński S., Kościół w służbie narodu, Ośrodek „Corda Cordi”, Delegatura Biura Prasowego Episkopatu Polski, Rzym 1981.

Wyszyński S., Sumienie prawe. U podstaw odnowy życia narodowego, Poznań-Warszawa 1981.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.


ISSN (Print): 2083-6325 

ISSN (Online): 2449-7142