Data publikacji : 2016-11-15

Praktyczna perspektywa integralnej wizji edukacji przedszkolnej

Lidia Marszałek



Dział: Colloquia

Abstrakt

Znaczącym wyzwaniem dla współczesnej pedagogiki przedszkolnej jest konieczność integralnej edukacji, przyjętej za przewodnią ideę wszelkich oddziaływań pedagogicznych. Wyzwanie to nie jest nowością zarówno dla przedszkolnej pedagogiki, jak
i pedagogii – obie bowiem w swej najgłębszej istocie wyrastają z idei integralności i ideę tę realizują w różnorodnych formach i zakresach. Integralny charakter pedagogiki przedszkolnej w jej podstawowych założeniach implikuje tożsame odniesienia w obrębie przedszkolnej pedagogii, znajdując odzwierciedlenie w całej działalności przedszkola. Treści edukacji zakładają oprócz dostarczania dzieciom wiedzy o świecie i rozwijania ich sprawności intelektualnej również kształtowanie sprawności fizycznej i postaw prozdrowotnych, budzenie postaw prospołecznych zarówno w odniesieniu do rodziny, wspólnoty, jak też szerszych grup społecznych, wprowadzanie w świat wartości estetycznych, kształtowanie sfery emocjonalnej i kompetencji moralnych. Integracja treści edukacji opiera się więc
o zasadę wielostronności, dbałości o właściwe relacje składników treści oraz doboru tychże treści z różnych dziedzin wychowania. Analiza współczesnej problematyki integralności człowieka dowodzi jednak, że w obszarach pedagogiki i pedagogii przedszkolnej pomija się niezwykle istotny wymiar człowieka – jego wymiar duchowy. Prezentowany artykuł stanowi próbę praktycznych odniesień do współczesnej pedagogii przedszkolnej w aspekcie stymulowania duchowego rozwoju dziecka jako sfery życiowej przestrzeni, pozwalającej mu na realizowanie własnego człowieczeństwa.

Słowa kluczowe

dziecko ; wiek przedszkolny ; edukacja przedszkolna ; duchowość ; rozwój integralny


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF (English)

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Test


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie