Praktyczna perspektywa integralnej wizji edukacji przedszkolnej

Lidia Marszałek

Abstrakt


Znaczącym wyzwaniem dla współczesnej pedagogiki przedszkolnej jest konieczność integralnej edukacji, przyjętej za przewodnią ideę wszelkich oddziaływań pedagogicznych. Wyzwanie to nie jest nowością zarówno dla przedszkolnej pedagogiki, jak
i pedagogii – obie bowiem w swej najgłębszej istocie wyrastają z idei integralności i ideę tę realizują w różnorodnych formach i zakresach. Integralny charakter pedagogiki przedszkolnej w jej podstawowych założeniach implikuje tożsame odniesienia w obrębie przedszkolnej pedagogii, znajdując odzwierciedlenie w całej działalności przedszkola. Treści edukacji zakładają oprócz dostarczania dzieciom wiedzy o świecie i rozwijania ich sprawności intelektualnej również kształtowanie sprawności fizycznej i postaw prozdrowotnych, budzenie postaw prospołecznych zarówno w odniesieniu do rodziny, wspólnoty, jak też szerszych grup społecznych, wprowadzanie w świat wartości estetycznych, kształtowanie sfery emocjonalnej i kompetencji moralnych. Integracja treści edukacji opiera się więc
o zasadę wielostronności, dbałości o właściwe relacje składników treści oraz doboru tychże treści z różnych dziedzin wychowania. Analiza współczesnej problematyki integralności człowieka dowodzi jednak, że w obszarach pedagogiki i pedagogii przedszkolnej pomija się niezwykle istotny wymiar człowieka – jego wymiar duchowy. Prezentowany artykuł stanowi próbę praktycznych odniesień do współczesnej pedagogii przedszkolnej w aspekcie stymulowania duchowego rozwoju dziecka jako sfery życiowej przestrzeni, pozwalającej mu na realizowanie własnego człowieczeństwa.


Słowa kluczowe


dziecko, wiek przedszkolny, edukacja przedszkolna, duchowość, rozwój integralny

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Assagioli R., Psychosynthesis. A collection of basic writings, Synthesis Center, Amherst 2000.

Białek E. D., Zrównoważony rozwój dziecka w świetle nowych wyzwań, Oficyna Wydawnicza Impuls, Cracow 2009.

Dalhlberg G., Moss P., Pence A., Beyond quality in early childhood education and care. Postmodernperspectives, Routledge/Falmers, London, 2001.

Gnitecki J., Wyzwalanie edukacji zintegrowanej w reformowanej szkole, [in:] Edukacja zintegrowana w reformowanej szkole, H. Moroz (ed.), Oficyna Wydawnicza Impuls, Cracow 2001.

Karbowniczek J., Kwaśniewska M., Surma B., Podstawy pedagogiki przedszkolnej z metodyką, WAM Publ., Cracow 2011.

Karwowska-Struczyk M., Edukacja przedszkolna. W poszukiwaniu innych rozwiązań, Warsaw University Press, Warsaw 2012.

Klim-Klimaszewska A., Pedagogika przedszkolna. Nowa podstawa programowa, Instytut Wydawniczy ERICA, Warsaw 2012.

Kwiatowska M., Pedagogika przedszkolna jako wiedza o kierowaniu rozwojem dzieci w instytucjach przedszkolnych, [in:] Podstawy pedagogiki przedszkolnej, Kwiatowska M. (ed.), WSiP, Warsaw 1988.

Murzyn A., Prymat dziecka nad metodologią i organizacją. Wokół serii pedagogicznej “Nauczyciele – Nauczycielom”, [in:] Dziecko w świecie wartości, part 2, Dymara B., Łopatkowa M., Pulinowa M.Z., Murzyn A. (ed.), Oficyna Wydawnicza Impuls, Cracow 2003.

Obuchowski K., Człowiek intencjonalny, PWN Scientific Publ., Warsaw 1993.

Pasternak W., Głębia i pewność: o pedagogice teonomicznej u progu trzeciego tysiąclecia, PTP Scientific Publ., Poznań 1999.

Pasternak W., O pedagogice wyższych stanów świadomości, PTP Scientific Publ., Zielona Góra 2003.

Pasternak W., Świadomość jako inteligentna energia duchowa, [in:] O naturze świadomości: materiały ogólnopolskiego interdyscyplinarnego seminarium, PTP Scientific Publ., Cracow 1997.

Sawicki M., Rozważania o szkole, KRAM Publ., Warsaw 2005.

Socha P., Psychologia rozwoju duchowego – zarys zagadnienia, [in:] Duchowy rozwój człowieka. Fazy życia, osobowość, wiara, religijność, Socha P. (ed.), Jagiellonian University Press, Cracow 2000.

Waloszek D., Pedagogika przedszkolna – metamorfoza statusu i przedmiotu badań, UP Scientific Publ., Cracow 2006.

Więckowski R., Pedagogika wczesnoszkolna, WSiP, Warsaw 1998.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.


ISSN (Print): 2083-6325 

ISSN (Online): 2449-7142