Data publikacji : 2018-10-07

Accezione giuridico-canonica del significato di «titolo»

PRZEMYSŁAW MICHOWICZDział: Rozprawy i Artykuły

Abstrakt

Przedmiotem prezentowanej pracy jest analiza pojęcia «tytuł» w użyciu legislacyjnym jak również w obiegowym języku prawniczym. Punktem wyjścia dla niniejszych rozważań była eksploracja semantycznego zastosowania omawianego pojęcia w prawie rzymskim. Przedmiotowe dociekania wykazały, że ściśle prawniczego znaczenia, termin titulus nabrał dopiero pod rządami Dioklecjana. W dalszej kolejności, autor podjął się hermeneutyki norm kodeksowych z 1983 roku. Wykazano wielość znaczeń omawianego terminu, z których najbardziej relewantne dla celów niniejszego elaboratu zostały syntetycznie ujęcie w formułę szeroko pojetego upoważnienia/autoryzacji.

Główne wnioski były możliwe do skreślenia po analizie doktrynalnego i praktycznego użycia terminu «tytuł». Zakres prawa małżeńskiego, szeroko rozumianej odpowiedzialności i teorii własności posłużyły jako modelowe schematy poprawnego semantycznego określenia wspomnianego pojecia w znaczeniu ściśle prawnym.


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF (Italiano)

MICHOWICZ, P. (2018). Accezione giuridico-canonica del significato di «titolo». Prawo Kanoniczne, 60(4), 101-116. https://doi.org/10.21697/pk.2017.60.4.06

Wskaźniki altmetryczne


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie