PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE W SYSTEMIE PIECZY ZASTĘPCZEJ W POLSCE

Agnieszka REGULSKA

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/snr.2015.37.2.14

Abstrakt


W artykule została podjęta próba określenia podstawowych zmian organiza- cyjnych i prawnych dotyczących funkcjonowania placówek opiekuńczo-wycho- wawczych, co pozwoliło na wskazanie głównych kierunków deinstytucjonalizacji systemu pieczy zastępczej nad dzieckiem w Polsce. Nowe rozwiązania wprowa- dzone od 2012 roku ukazują wyraźną zmianę paradygmatu polityki prorodzinnej w tym obszarze: prymat pracy z rodziną naturalną w celu wyeliminowania dys- funkcji – przed opieką zastępczą. Wskazuje to na nową perspektywę w opiece nad osieroconymi dziećmi – odchodzenie od instytucjonalnych na rzecz rodzinnych form pieczy zastępczej.


Słowa kluczowe


placówki opiekuńczo-wychowawcze; piecza zastępcza; rodzina; dziecko

Bibliografia


Andrzejewski M., Domy na piasku. Domy dziecka. Od opieki nad dzieckiem do wspierania rodziny, Poznań 2007.

Badora S., Dom dziecka, w: Formy opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy społecznej, ed. Brągiel J., Badora S., Opole 2005.

Gomułka E., Trudności we wspieraniu rozwoju dziecka w placówce opiekuńczej, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, 2012, Vol. 52, No 9, pp. 23-26.

Hanyga-Janczak P., Dom dziecka jako placówka opiekuńczo-wychowawcza, in: Problemy teorii i praktyki opiekuńczej, ed. Matyjas B., Kielce 2005, pp. 215-224.

Hrynkiewicz J., Odrzuceni. Analiza procesu umieszczania dzieci w placówkach opieki, Warszawa 2006.

Kaczmarek M., Pomoc i interwencja w rodzinie, czyli co każdy pracujący z dzieckiem i rodziną wiedzieć powinien, Warszawa 2011.

Kaczmarek M., Piecza zastępcza: stare problemy w nowym opakowaniu, „Remedium” 2014, No 1 (261), pp. 5-7.

Kolankiewicz M., Zapiski o instytucjonalnej opiece nad dziećmi, „Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka” 2006, No 17.

Krajewska B., Instytucje wsparcia dziecka i rodziny: zagadnienia podstawowe, Kraków 2009.

Krysiak A., Majzer P., Wspieranie wychowanka placówki opiekuńczo-wychowawczej w drodze do samodzielności, w: Mentoring w doradztwie zawodowym, ed.

H. Skłodowski, Łódź 2007.

Meissner-Łozińska J., Domy dziecka wobec współczesnych tendencji w dziedzinie opieki nad dzieckiem, in: Opieka i pomoc społeczna wobec wyzwań współczesności, ed. W. Walc, B. Szluz, I.

Marczykowska, Rzeszów 2008, pp. 34-45. Nowakowski K., Sobieniowska A., Kompetencje społeczne wychowanków placówek wsparcia dziennego, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2013, Vol. 53, No 10, pp. 38-41.

Opieka zastępcza nad dzieckiem i młodzieżą – od form instytucjonalnych do rodzinnych, ed. M. Racław-Markowska, S. Legat, Warszawa 2004.

Regulska A., Obszary wykluczenia społecznego dzieci i młodzieży wychowywanych w systemie opieki zastępczej, in: Uwarunkowania różnic społeczno-ekonomicznych, ed. K. Leszczewska, J. Truszkowska, Łomża 2011, pp. 213-222.

Regulska A., Placówka opiekuńczo-wychowawcza, in: Leksykon Pedagogiki Rodziny, ed. J. Kułaczkowski, Warszawa 2011.

Rodzinne i instytucjonalne środowiska opiekuńczo-wychowawcze, ed. D. Wosik- Kawala, Lublin 2011.

Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych [Regulation of the Minister of Social Policy on the institutions of care and education of 14 February 2005] (Dz. U. z 2005 r., Nr 37, poz. 331).

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych [Regulation of the Minister of Social Policy on the institutions of care and education of 19 October 2007] (Dz. U. z 2007 r., Nr 201, poz. 1455).

Rymsza M., Reformowanie systemu opieki zastępczej w Polsce: od konsensusu do konfrontacji, in: Pomoc społeczna wobec rodzin. Interdyscyplinarne rozważania o publicznej trosce o dziecko i rodzinę, ed. D. Trawkowska, Toruń 2011. System opieki kompensacyjnej w zjednoczonej Europie, ed. S. Badora, D. Marzec, Kraków 2002.

Szymanowska J., System opieki nad dzieckiem i rodziną: założenia, stan realizacji, „Praca Socjalna”, 2010, Vol. 25, No 6, pp. 30-41.

Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku [The Social Assistance Act of 12 March 2004] (Dz. U. z 2004 r., Nr 64, poz. 593).

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej [The Act of 9 June 2011. of family support and foster care system] (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z późn. zm.).

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.