Data publikacji : 2015-09-20

PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE W SYSTEMIE PIECZY ZASTĘPCZEJ W POLSCE

Agnieszka REGULSKADział: Artykuły

Abstrakt

W artykule została podjęta próba określenia podstawowych zmian organiza- cyjnych i prawnych dotyczących funkcjonowania placówek opiekuńczo-wycho- wawczych, co pozwoliło na wskazanie głównych kierunków deinstytucjonalizacji systemu pieczy zastępczej nad dzieckiem w Polsce. Nowe rozwiązania wprowa- dzone od 2012 roku ukazują wyraźną zmianę paradygmatu polityki prorodzinnej w tym obszarze: prymat pracy z rodziną naturalną w celu wyeliminowania dys- funkcji – przed opieką zastępczą. Wskazuje to na nową perspektywę w opiece nad osieroconymi dziećmi – odchodzenie od instytucjonalnych na rzecz rodzinnych form pieczy zastępczej.

Słowa kluczowe

placówki opiekuńczo-wychowawcze ; piecza zastępcza ; rodzina ; dziecko


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki


REGULSKA, A. (2015). PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE W SYSTEMIE PIECZY ZASTĘPCZEJ W POLSCE. Studia Nad Rodziną, 19(2(37), 261-270. https://doi.org/10.21697/snr.2015.37.2.14

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Autorzy artykułów składają pisemne oświadczenie:
- tekst jest całkowicie oryginalny i nie narusza żadnych praw osób trzecich;
- pełna i rzetelna informacja o autorstwie publikacji, źródłach jej finansowania, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów jest w odpowiedni sposób ujawniona w artykule;
- artykuł nie był nigdzie wcześniej publikowany, ani nie jest aktualnie przedmiotem żadnego innego postępowania wydawniczego.

W §4 Umowy pomiędzy Wydawnictwem UKSW a Autorem znajduje się zapis, że Autor artykułu nieopłatnie przenosi na UKSW autorskie prawo majątkowe do publikacji, nieograniczone w czasie i przestrzenie, na następujących polach eksploatacji:
1. Wydania i rozpowszechniania artykułu w formie papierowej i elektronicznej
2. Utrwalenia na maszynowych nośnikach informacji
3. Wprowadzenia do pamięci komputera
4. Wprowadzenia do czytelni on-line
5. Wprowadzenia do obrotu
6. Wprowadzania do internetowych baz czasopism, w tym pełnotekstowych.

Autorzy ponoszą także odpowiedzialność za uzgodnienie wszystkich potrzebnych praw (wydawniczych i autorskich) do zgłoszenia publikacji (cytowanie, przedruk ilustracji, tabel i wykresów z innych źródeł).


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie