EGZEMPLIFIKACJE WYBRANYCH TEORII ZACHOWAŃ AGRESYWNYCH CZŁOWIEKA – PERSPEKTYWA TRÓJWYMIAROWA

Małgorzata PRZYBYSZ-ZAREMBA

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/snr.2015.37.2.17

Abstrakt


W tekście zaprezentowano trójwymiarową perspektywę zachowań agresywnych człowieka. Autorka odniosła się do wybranych egzemplifikacji teorii wyjaśniających zachowania agresywne człowieka, których analizy dokonała zgodnie z powszechnie występującym w literaturze podziałem na: teorie/koncepcje biologiczne, psychologiczne oraz społeczne.

Słowa kluczowe


agresja; zachowania agresywne; teorie; koncepcje

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Adamczewska B., Geneza agresji, „Edukacja i Dialog” 2006, nr 1.

Aronson A., Człowiek istota społeczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.

Aronson E., Wilson T.D., Akert R.M., Psychologia społeczna. Serce i umysł, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 1997.

Bandura A., Teoria społecznego uczenia się, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

Błachut J., Gaberle A., Krajewski K., Kryminologia, Wydawnictwo InfoTrade, Gdańsk 2007.

Borzucka-Sitkiewicz K., Środowiskowe uwarunkowania agresywnych zachowań młodzieży (jako wyznacznik oddziaływań profilaktycznych i interwencyjnych), Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2010.

Buchanan A., Cycles of Child Maltreatment, Wiley, Chichester 1996.

Clarke D., Zachowania prospołeczne i antyspołeczne, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005.

Danielewska J., Agresja u dzieci – szkoła porozumienia, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2004.

Filipiak M., Socjologia zachowań dewiacyjnych, w: Przestępczość nieletnich. Źródła. Przejawy. Środki zaradcze, red. M. Filipiak, Wydawnictwo LTN, Lublin 1997.

Freud S., Psychopatologia życia codziennego. Marzenia senne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.

Fromm E., Serce człowieka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Wrocław 1999.

Fromm E., Anatomia ludzkiej destrukcyjności (przeł. J. Karłowski), Wydawnictwo Rebis, Poznań 1998.

Fromm E., Wojna w człowieku. Psychologiczne studium ludzkiej destruktywności, Jacek Santorski & Co, Warszawa 1993.

Gałkowska-Jakubik M., Tendencje konstruktywne i destruktywne w ujęciu Ericha Fromma, „Studia z psychologii w KUL”, Tom 13, red. P. Francuz, W. Otrębski, Wydawnictwo KUL, Lublin 2006.

Goffman E., Piętno. Rozważania o zranionej tożsamości, GWP, Gdańsk 2005. Hammer H., Psychologia społeczna. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Difin,

Warszawa 2005.

Hołyst B., Kryminologia, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2004. Hołyst B., Kryminologia, PWN, Warszawa 1999. http://aneksy.pwn.pl/psychologia/slownik.php?b=103 (dostęp 10.09.2013).

Kaufman M., The construction of masculinity and the triad of men’s violence, w: Men’s lives, red. M.S. Kimmel, M.A. Messner, Allyn and Bacon, Boston 1994.

Krahe B., Agresja, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005.

Makara-Studzińska M., Grzywa A., Turek R., Przemoc w związkach między kobietą a mężczyzną, „Postępy Psychiatrii i Neurologii” 2005, nr 14(2).

Merton R.K., Teoria socjologiczna i struktura społeczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.

Nowak A., Wysocka E., Problemy i zagrożenia społeczne we współczesnym świecie. Elementy patologii społecznej i kryminologii, Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice 2001.

Urban B., Zaburzenia w zachowaniu i przestępczości młodzieży, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2000.

Petrykowska M., Patologia społeczna, w: Patologie społeczne, red. M. Jędrzejko, Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, Pułtusk 2006.

Pospiszyl I., Patologie społeczne, PWN, Warszawa 2008.

Prajsner M., Wokół agresji, „Remedium” 2007, nr 2/3.

Stępnik A., Agresja – dwa ujęcia biologiczne, „Ruch dla Kultury” 2009, nr 9.

Szczepański M., Polska młodzież: między normą a patologią społeczną. Próba socjologicznego portretu zjawisk patologicznych, w: Psychospołeczne uwarunkowania zjawisk dewiacyjnych wśród młodzieży w okresie transformacji ustrojowej w Polsce, red. H. Machel, K. Wszeborowski, Wydawnictwo UG, Gdańsk 1999.

Szewetowska K., Stygmatyzacja społeczna, „Edukacja. Internet. Dialog” 2009, nr 4. www.eid.edu.

Wilson E.O., O naturze ludzkiej, przeł. B. Szacka, PIW, Warszawa 1988.

Współczesne teorie uzależnień od substancji psychoaktywnych, red. M. Jędrzejko, Akademia Humanistyczna im. A. Geysztora, Pułtusk-Warszawa 2009.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.