Rodzina z problemem alkoholowym – studium przypadku. W kierunku pomocy i wsparcia

Małgorzata Przybysz-Zaremba
Studia nad Rodziną
Dział: Artykuły
https://doi.org/10.21697/snr.2018.47.2.05

Abstrakt

Rodzina z problemem alkoholowym określana jest również, jako dysfunkcyjna. Z przeglądu dotychczasowego stanu badań wynika, że nie jest ona zdolna wypełniać podstawowych funkcji (opiekuńczej, wychowawczej, socjalizacyjnej, małżeńskiej, ekonomicznej itp.). Oddziałuje w sposób dysfunkcyjny na poszczególnych jej człon-ków, w tym głównie na dzieci, kształtując u nich różne zaburzenia o charakterze internalizującym oraz lęk i depresję. Na podstawie wywiadu, przeglądu opinii psychologa oraz testu EPQ-R-S – kwe-stionariusz osobowości Hansa J. Eysenck i Sybila B.G. Eysenck (2006), który po-służył do określenia stopnia uzależnienia od alkoholu rodziców, dokonano analizy funkcjonowania rodziny z problemem alkoholowym, w tym zaburzeń w zachowaniu chłopca. Celem badania było poznanie stopnia oddziaływania rodziny alkoholowej (niekorzystnych czynników w niej tkwiących) na zaburzenia w zachowaniu chłopca. Z analizy materiału wynika, że rodzina z problemem alkoholowym, stanowi nie najlepsze środowisko dla rozwoju, życia i funkcjonowania chłopca. Nie gwaran-tuje ona prawidłowej opieki i wychowania, co implikuje nasilaniem się u niego wielu zaburzeń w zachowaniu, w tym pojawianie się zamiast „rodzenie się” myśli samobójczych. Cała rodzina wymaga pomocy specjalistycznej oraz wsparcia osób najbliższych. Propozycje i formy pomocy zostały opisane w części końcowej tekstu.

Słowa kluczowe:

rodzina, problem alkoholowy, pomoc, wsparcie

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Przybysz-Zaremba, M. (2021). Rodzina z problemem alkoholowym – studium przypadku. W kierunku pomocy i wsparcia . Studia Nad Rodziną, 22(2(47), 91–105. https://doi.org/10.21697/snr.2018.47.2.05

Cited by / Share


Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.