Data publikacji : 2021-10-19

The Ombudsman and the Family

Peter TyndallDział: Artykuły

Abstrakt

W artykule rozpatrzona jest rola Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawach dotyczących rodzin. Autor korzysta z własnego doświadczenia z okresu pełnienia funkcji Rzecznika w dwóch porządkach prawnych common law Zjednoczonego Królestwa Brytyjskiego: obecnie Irlandii, a wcześniej Walii. Artykuł identyfikuje pozycję i działania Rzecznika Praw Obywatelskich tych krajów wśród szerszej społeczności Rzeczników, ze szczególnym uwzględnieniem działań promujących dobrą administrację poprzez zwalczanie niewłaściwych działań administracji. Analizowany jest wpływ działań Rzecznika na różne aspekty interwencji państwa w sprawy życia rodzinnego, na przykład w zakresie pieczy zastępczej, wsparcia dla dzieci z niepełnosprawnościami czy prowadzenia postępowań w przypadku doniesień o przemocy seksualnej wobec dzieci. Artykuł opisuje szerokie spektrum działań Rzecznika – od dochodzeń w sprawach indywidualnych po dochodzenia prowadzone z własnej inicjatywy w zakresie systemowych problemów dotyczących ochrony praw dziecka w Irlandii.

Słowa kluczowe

Ombudsman ; niewłaściwe działania administracji ; piecza zastępcza ; ochrona dzieci


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Tyndall, P. (1). The Ombudsman and the Family. Studia Nad Rodziną, 22(1(46), 11-20. https://doi.org/10.21697/snr.2018.46.1.02

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Autorzy artykułów składają pisemne oświadczenie:
- tekst jest całkowicie oryginalny i nie narusza żadnych praw osób trzecich;
- pełna i rzetelna informacja o autorstwie publikacji, źródłach jej finansowania, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów jest w odpowiedni sposób ujawniona w artykule;
- artykuł nie był nigdzie wcześniej publikowany, ani nie jest aktualnie przedmiotem żadnego innego postępowania wydawniczego.

W §4 Umowy pomiędzy Wydawnictwem UKSW a Autorem znajduje się zapis, że Autor artykułu nieopłatnie przenosi na UKSW autorskie prawo majątkowe do publikacji, nieograniczone w czasie i przestrzenie, na następujących polach eksploatacji:
1. Wydania i rozpowszechniania artykułu w formie papierowej i elektronicznej
2. Utrwalenia na maszynowych nośnikach informacji
3. Wprowadzenia do pamięci komputera
4. Wprowadzenia do czytelni on-line
5. Wprowadzenia do obrotu
6. Wprowadzania do internetowych baz czasopism, w tym pełnotekstowych.

Autorzy ponoszą także odpowiedzialność za uzgodnienie wszystkich potrzebnych praw (wydawniczych i autorskich) do zgłoszenia publikacji (cytowanie, przedruk ilustracji, tabel i wykresów z innych źródeł).


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie