Data publikacji : 2021-10-19

Prawo alimentacyjne seniorów na gruncie Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego oraz orzecznictwa sądowego

Dział: Artykuły

Abstrakt

Z uwagi na fakt, że tematyka związana z problemem starzenia się społeczeństw jest coraz częściej obecna w dyskursie publicznym, pojawiają się pytania dotyczące osób starszych. Padają one w różnym kontekście, natomiast za bezsporną kwestię należy uznać, iż seniorzy często ze względu na swój zaawansowany wiek, czy też problemy zdrowotne potrzebują pomocy materialnej. Co prawda państwo dysponuje odpowiednimi instrumentami pomocowymi, które są adresowane dla takiej grupy adresatów, to jednak należy podkreślić, że obowiązek alimentacyjny rodziny powinien być realizowany w pierwszej kolejności. Dlatego też problematyka obowiązku alimentacyjnego względem osób starszych została podjęta w niniejszym tekście, gdyż skupia się na obowiązkach wynikających z rodzinnej więzi. Analiza zagadnienia została omówiona na przykładzie orzecznictwa sądów powszechnych oraz Sądu Najwyższego, a także na podstawie zapisów Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego.

Słowa kluczowe

senior ; osoba starsza ; alimenty ; obowiązek alimentacyjny ; Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy ; orzecznictwo


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Czekalski, P. (1). Prawo alimentacyjne seniorów na gruncie Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego oraz orzecznictwa sądowego. Studia Nad Rodziną, 22(1(46), 113-127. https://doi.org/10.21697/snr.2018.46.1.09

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Autorzy artykułów składają pisemne oświadczenie:
- tekst jest całkowicie oryginalny i nie narusza żadnych praw osób trzecich;
- pełna i rzetelna informacja o autorstwie publikacji, źródłach jej finansowania, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów jest w odpowiedni sposób ujawniona w artykule;
- artykuł nie był nigdzie wcześniej publikowany, ani nie jest aktualnie przedmiotem żadnego innego postępowania wydawniczego.

W §4 Umowy pomiędzy Wydawnictwem UKSW a Autorem znajduje się zapis, że Autor artykułu nieopłatnie przenosi na UKSW autorskie prawo majątkowe do publikacji, nieograniczone w czasie i przestrzenie, na następujących polach eksploatacji:
1. Wydania i rozpowszechniania artykułu w formie papierowej i elektronicznej
2. Utrwalenia na maszynowych nośnikach informacji
3. Wprowadzenia do pamięci komputera
4. Wprowadzenia do czytelni on-line
5. Wprowadzenia do obrotu
6. Wprowadzania do internetowych baz czasopism, w tym pełnotekstowych.

Autorzy ponoszą także odpowiedzialność za uzgodnienie wszystkich potrzebnych praw (wydawniczych i autorskich) do zgłoszenia publikacji (cytowanie, przedruk ilustracji, tabel i wykresów z innych źródeł).


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie