Data publikacji : 2022-08-14

Świętość małżeństwa i rodziny

Dział: Artykuły

Abstrakt

Podjętą w opracowaniu refleksję nad świętością małżeństwa i rodziny rozpoczyna uwaga skoncen- trowana nad powszechnym powołaniem do świętości jako darem Boskiej miłości skierowanym do wszystkich członków Kościoła. Ponieważ świętość Chrystusa polega na zjednoczeniu Jego człowieczeństwa z Boską osobą Słowa, analogicznie świętość człowieka, jako dar udzielony mu przez Boga, ma swoje źródło w przyjętym sakramencie chrztu. Przez chrzest dokonuje się ontyczna przemiana człowieka jednocząc go z Chrystusem. Pośród zróżnicowanych form świętości realizowanej w różnorakich formach życia i działania wierzących szczególny rodzaj wezwania do świętości stanowi powołanie małżonków, realizowane w ich konkretnym akcie wzajemnego darowania siebie. Akt ten odtwarza oblubieńczy dar miłości Chrystusa udzielony Jego Kościołowi. Rodzicielska i wychowawcza funkcja małżonków wskazuje na podwójny wymiar: naturalny i transcendentny. W aspekcie natury małżonkowie w akcie rodzenia i wychowania potomstwa włączają się czynnie w rozwój społeczny, przekazując wartości humanizujące osobę i społeczeństwo. W wymiarze transcendentnym rodzicielski i edukacyjny akt małżonków stanowi współpracę w stwórczym akcie Boga, powołującego człowieka na „obraz i podobieństwo” Boga (Rdz 1, 27), i do udziału w dziele doskonalącym kształtowanie świata, zgodnie z wolą Stwórcy (por. Rdz 1, 28). Z tej racji w rodzinie chrześcijańskiej – w sposób szczególny w jej funkcji wychowawczej – powinien być respektowany prymat chrześcijańskiego wychowania dzieci, dzięki któremu formacja osobowa nabywa wymiaru integralnego.


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Rychlicki, C. (1). Świętość małżeństwa i rodziny. Studia Nad Rodziną, 24(1-2(55-56), 87-97. https://doi.org/10.21697/snr.2020.55-56.1-2.6

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Autorzy artykułów składają pisemne oświadczenie:
- tekst jest całkowicie oryginalny i nie narusza żadnych praw osób trzecich;
- pełna i rzetelna informacja o autorstwie publikacji, źródłach jej finansowania, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów jest w odpowiedni sposób ujawniona w artykule;
- artykuł nie był nigdzie wcześniej publikowany, ani nie jest aktualnie przedmiotem żadnego innego postępowania wydawniczego.

W §4 Umowy pomiędzy Wydawnictwem UKSW a Autorem znajduje się zapis, że Autor artykułu nieopłatnie przenosi na UKSW autorskie prawo majątkowe do publikacji, nieograniczone w czasie i przestrzenie, na następujących polach eksploatacji:
1. Wydania i rozpowszechniania artykułu w formie papierowej i elektronicznej
2. Utrwalenia na maszynowych nośnikach informacji
3. Wprowadzenia do pamięci komputera
4. Wprowadzenia do czytelni on-line
5. Wprowadzenia do obrotu
6. Wprowadzania do internetowych baz czasopism, w tym pełnotekstowych.

Autorzy ponoszą także odpowiedzialność za uzgodnienie wszystkich potrzebnych praw (wydawniczych i autorskich) do zgłoszenia publikacji (cytowanie, przedruk ilustracji, tabel i wykresów z innych źródeł).


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie