„Forum Pedagogiczne” ukazuje się dwa razy do roku (półrocznik). Problemy poruszane w czasopiśmie pochodzą ze wszystkich subdyscyplin współczesnych nauk o wychowaniu (pedagogiki). "Forum Pedagogiczne" tworzy platformę dialogu i wymiany myśli na aktualne tematy związane z teorią i praktyka edukacyjną. Wersją pierwotną jest wersja papierowa. Publikowane są teksty w języku polskim i angielskim. Obowiązują standardy edytorskie oparte na regułach APA. Artykuły są poddawane podwójnemu anonimowemu recezowaniu (double blind review process). 

Wydawca
Cardinal Stefan Wyszyński University
ISSN:
2083-6325
eISSN:
2449-7142
DOI:
10.21697/fp

PATRONAT
Czasopismo wydawane jest pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych, działającego przy Polskiej Akademii Nauk

Licencja CC

 • EBSCO
 • ERIH Plus
 • IC Journals Master List
 • BazHum
 • CEJSH (Central European Journal of Social Sciences and Humanities)
 • CEEOL (Central and Eastern European Online Library)
 • PBN (Polska Bibliografia Naukowa)
 • POL-index
 • Edukacja
 • Edukacja i badania edukacyjne
 • Pedagogika specjalna
MNISW 20 ; 2019
Index Copernicus 95,26 ; 2018

Aktualności

"Forum Pedagogiczne" indeksowane przez międzynarodową bazę EBSCO

2020-07-23

Redakcja bazy EBSCO doceniła treści publikowane w "Forum Pedagogicznym". Od numeru 2/2019 wszystkie artykuły są ideksowane przez tę bazę. Z pewnością rozserzy to zasięg "Forum Pedagogicznego" i ułatwi do niego dostęp.

Czytaj więcej

Numer tematyczny 2021/1

2020-02-20

W roku 2021 pierwszy numer "Forum Pedagogicznego" będzie poświęcony tematowi: "Czasopisma i czasopiśmiennictwo we współczesnej pedagogice polskiej – aktualny stan i perspektywy przyszłości".

Jednym z istotnych wskaźników informujących o kondycji określonej dyscypliny naukowej są czasopisma fachowe i umiejętności czasopiśmiennicze osób uprawiających tę dyscyplinę. Niewątpliwie ma to zastosowanie również do pedagogiki. W tym kontekście rodzi się wiele pytań dotyczących zarówno współczesnego stanu czasopism pedagogicznych i czasopiśmiennictwa pedagogicznego w Polsce, jak i ich perspektyw rozwojowych. Oto niektóre z nich:

 1. Jakie miejsce zajmują czasopisma pedagogiczne w Polsce na tle periodyków z innych dyscyplin/dziedzin nauki?
 2. Kto tworzy współczesny rynek odbiorców czasopism pedagogicznych?
 3. Jakie tendencje dominują w czasopismach pedagogicznych pod wpływem ich parametryzacji?
 4. Jak czasopisma pedagogiczne oddziałują na rozwój pedagogiki?
 5. Jaki obraz polskiej pedagogiki powstaje dzięki czasopismom pedagogicznym?
 6. Jaką rolę odgrywają publikacje w czasopismach pedagogicznych przy parametryzacji jednostek?
 7. Jakie znaczenie ma pisanie artykułów w rozwoju kariery naukowej?
 8. Jakie silne i słabe strony uwidoczniają się w czasopismach pedagogicznych odnośnie umiejętności czasopiśmienniczych ich autorów?
 9. Jak przebiega umiędzynarodowienie polskich czasopism pedagogicznych?
 10. Jakie skutki powoduje presja do publikowania artykułów w języku angielskim?

Zapraszamy do refleksji nad tymi i innymi pytaniami dotyczącymi aktualnego stanu i perspektyw przyszłości czasopism pedagogicznych i czasopiśmiennictwa pedagogicznego w naszym kraju.

Redakcja przyjmuje materiały do 31 grudnia 2020 roku. Prosimy o przesyłanie ich przez platformę „Forum Pedagogicznego”.

Czytaj więcej

„Forum Pedagogiczne" na liście czasopism naukowych

2019-09-07

Informujemy, że w ogłoszonym 31.07.2019 roku przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wykazie czasopism naukowych, „Forum Pedagogiczne” znajduje się na pozycji 27997. Za opublikowanie artykułu PT. Autorzy otrzymują 20 punktów.

Czytaj więcej

Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP