„Forum Pedagogiczne” ukazuje się dwa razy do roku (półrocznik). Problemy poruszane w czasopiśmie pochodzą ze wszystkich subdyscyplin współczesnych nauk o wychowaniu (pedagogiki). "Forum Pedagogiczne" tworzy platformę dialogu i wymiany myśli na aktualne tematy związane z teorią i praktyka edukacyjną. Wersją pierwotną jest wersja papierowa. Publikowane są teksty w języku polskim i angielskim. Obowiązują standardy edytorskie oparte na regułach APA. Artykuły są poddawane podwójnemu anonimowemu recezowaniu (double blind review process). 

Autor nie jest zobowiązany do ponoszenia kosztów związanych z publikacją artykułu, nie otrzymuje też z tego powodu gratyfikacji finansowej. Przysługuje mu natomiast bezpłatny egzemplarz autorski tomu czasopisma, w którym opublikowano jego tekst.

   Metadata from Crossref logo        ORCID logo       Open Access
Wydawca
Cardinal Stefan Wyszyński University
Częstotliwość publikacji
półrocznik
ISSN:
2083-6325
eISSN:
2449-7142
DOI:
10.21697/fp

ROAD

PATRONAT
Czasopismo wydawane jest pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych, działającego przy Polskiej Akademii Nauk

Licencja CC

 • EBSCO
 • ERIH Plus
 • ICI Journals Master List
 • BazHum
 • CEJSH (Central European Journal of Social Sciences and Humanities)
 • CEEOL (Central and Eastern European Online Library)
 • PBN (Polska Bibliografia Naukowa)
 • POL-index
 • Edukacja
 • Edukacja i badania edukacyjne
 • Pedagogika specjalna
MEiN 40 ; 2021
Index Copernicus Value (ICV) 100; 2019

Aktualności

Numer 1/2022 Forum Pedagogicznego

2021-03-06

Szanowni Państwo, 

w związku z przypadającym w 2022 roku 100-leciem naukowo-badawczego wymiaru pedagogiki specjalnej, wiążącym się z powstaniem Państwowego Instytutu Pedagogiki Specjalnej w Warszawie pod kierunkiem Marii Grzegorzewskiej, numer 1/2022 Forum Pedagogicznego poświęcony będzie zagadnieniom edukacji, rehabilitacji, wspierania osób z niepełnosprawnościami, kształceniu pedagogów specjalnych, rozwijaniu pedagogiki specjalnej, w aspekcie naukowym – teoretycznym oraz wdrożeniowo-praktycznym.

Zapraszamy autorów do publikacji. Artykuły można zamieszczać poprzez stronę internetową czasopisma https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/fp/index lub przesyłać na adres redakcji: forumpedagogiczne@uksw.edu.pl do końca grudnia 2021 r.

ks. Jan Niewęgłowski, Redakcja oraz Pracownicy Katedry Pedagogiki Specjalnej

Czytaj więcej

Forum Pedagogiczne w nowym wykazie czasopism naukowym

2021-02-15

Informujemy, że w ogłoszonym 9 lutego 2021 r. Komunikacie Ministra Edukacji i Nauki w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych  „Forum Pedagogiczne” znajduje się na pozycji 30090. Autorzy za opublikowanie artykułu otrzymują 40 punktów.

Czytaj więcej

Zapraszamy do nadsyłania artykułów do nr 2/2021 Forum Pedagogicznego.

2021-02-15

Szanowni Państwo!

W związku z decyzją Sejmu RP, który ustanowił rok 2021 „Rokiem Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego”, numer jesienny Forum Pedagogicznego poświęcimy Jego osobie i nauczaniu.

Artykuły można zamieszczać na „Platformie Forum” lub przesyłać na adres: forumpedagogiczne@uksw.edu.pl  do końca maja br.

Biorąc pod uwagę charakter Forum interpretujmy myśl naszego Patrona w aspekcie społecznym i pedagogicznym.

Ks. Jan Niewęgłowski i Redakcja

Czytaj więcej

100 punktów na ICI Journals Master List za 2019

2020-10-22

W parametryzacji przeprowadzonej przez Index Copernicus International "Forum Pedagogiczne" uzyskało za 2019 rok 100 punktów. Wynik ogłoszono na ICI Journals Master List.

Czytaj więcej

Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP