Forum Pedagogiczne

Baner

OPIS CZASOPISMA
„Forum Pedagogiczne” ukazuje się dwa razy do roku (półrocznik). Problemy poruszane w czasopiśmie pochodzą ze wszystkich subdyscyplin współczesnych nauk o wychowaniu (pedagogiki). "Forum Pedagogiczne" tworzy platformę dialogu i wymiany myśli na aktualne tematy związane z teorią i praktyka edukacyjną. Wersją pierwotną jest wersja papierowa. Publikowane są teksty w języku polskim i angielskim. Obowiązują standardy edytorskie oparte na regułach APA. Artykuły są poddawane podwójnemu anonimowemu recezowaniu (double blind review process). 

INDEKSOWANE W:

ERIH Plus ; CEJSH ; POL-index ; ICI World of Journals ; BazHum

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 20

Index Copernicus Value 2018 – 95,26

PATRONAT:

Czasopismo wydawane jest pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych, działającego przy Polskiej Akademii Nauk

DOI: 10.21697/fp
ISSN (Print): 2083-6325 ISSN (Online): 2449-7142

Aktualności

 

Zapowiedź działu tematycznego w numerze 2 z 2020 roku

 

W numerze 2 z 2020 roku dział tematyczny będzie nosił tytuł: Rodzina i praca.

Termin zgłaszania materiałów mija 31 marca 2020 roku.

Redaktor działu tematycznego: prof. UKSW, dr hab. Barbara Baraniak,  <b.baraniak@uksw.edu.pl>

 
Opublikowane: 2019-09-07
 

Zapowiedź działu tematycznego w numerze 1 z 2020 roku

 

W numerze 1 z 2020 roku dział tematyczny będzie zatytułowany:  Wczesna edukacja dziecka – koncepcje, badania i kierunki rozwoju.

Jego problematyka oscyluje wokół szeroko rozumianych zagadnień związanych z edukacją przedszkolną i wczesnoszkolną. Zapraszamy Autorów do zgłaszania tekstów dotyczących nowych koncepcji, ustaleń i ram teoretycznych wzbogacających współczesne rozumienie i kierunki badań nad dzieciństwem, wczesną edukacją i jej uwarunkowaniami. Oczekujemy tekstów zawierających rozważania teoretyczne, penetrację literatury oraz wyniki badań jakościowych i ilościowych z następujących obszarów tematycznych:

1. Rozwój dziecka i czynniki związane z jego funkcjonowaniem w środowisku rodzinnym, przedszkolnym i szkolnym w świetle koncepcji człowieka, społeczeństwa i kultury.

2. Nauczyciel dzieci – koncepcje, wyzwania i oczekiwania społeczne – stan obecny i przyszłość.

3. Badania dotyczące dzieciństwa, rodziny i edukacji w dobie nowych technologii, globalizacji, sztucznej inteligencji, zmian klimatycznych.

Termin zgłaszania materiałów mija 31 grudnia 2019 roku.

Redaktor działu tematycznego: dr Ewa Kulawska, <e.kulawska@uksw.edu.pl>

 
Opublikowane: 2019-09-07
 

„Forum Pedagogiczne" na liście czasopism naukowych

 

Informujemy, że w ogłoszonym 31.07.2019 roku przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wykazie czasopism naukowych, „Forum Pedagogiczne” znajduje się na pozycji 27997. Za opublikowanie artykułu PT. Autorzy otrzymują 20 punktów.

 
Opublikowane: 2019-09-07
 
Więcej ogłoszeń...