„Forum Pedagogiczne” ukazuje się dwa razy do roku (półrocznik). Problemy poruszane w czasopiśmie pochodzą ze wszystkich subdyscyplin współczesnych nauk o wychowaniu (pedagogiki). "Forum Pedagogiczne" tworzy platformę dialogu i wymiany myśli na aktualne tematy związane z teorią i praktyka edukacyjną. Wersją pierwotną jest wersja papierowa. Publikowane są teksty w języku polskim i angielskim. Obowiązują standardy edytorskie oparte na regułach APA. Artykuły są poddawane podwójnemu anonimowemu recezowaniu (double blind review process). 

Wydawca
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
ISSN:
2083-6325
eISSN:
2449-7142
DOI:
10.21697/fp

PATRONAT
Czasopismo wydawane jest pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych, działającego przy Polskiej Akademii Nauk

  • BazHum
  • CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
  • AGRO
  • IC Journals Master List
  • ERIH Plus
  • PBN - Polska Bibliografia Naukowa
  • Edukacja
  • Edukacja i badania edukacyjne
  • Pedagogika specjalna
MNISW 20 ; 2019
Index Copernicus 95,26 ; 2018

Aktualności

„Forum Pedagogiczne" na liście czasopism naukowych

2019-09-07

Informujemy, że w ogłoszonym 31.07.2019 roku przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wykazie czasopism naukowych, „Forum Pedagogiczne” znajduje się na pozycji 27997. Za opublikowanie artykułu PT. Autorzy otrzymują 20 punktów.

Czytaj więcej

Zapowiedź działu tematycznego w numerze 1 z 2020 roku

2019-09-07

W numerze 1 z 2020 roku dział tematyczny będzie zatytułowany:  Wczesna edukacja dziecka – koncepcje, badania i kierunki rozwoju.

Jego problematyka oscyluje wokół szeroko rozumianych zagadnień związanych z edukacją przedszkolną i wczesnoszkolną. Zapraszamy Autorów do zgłaszania tekstów dotyczących nowych koncepcji, ustaleń i ram teoretycznych wzbogacających współczesne rozumienie i kierunki badań nad dzieciństwem, wczesną edukacją i jej uwarunkowaniami. Oczekujemy tekstów zawierających rozważania teoretyczne, penetrację literatury oraz wyniki badań jakościowych i ilościowych z następujących obszarów tematycznych:

1. Rozwój dziecka i czynniki związane z jego funkcjonowaniem w środowisku rodzinnym, przedszkolnym i szkolnym w świetle koncepcji człowieka, społeczeństwa i kultury.

2. Nauczyciel dzieci – koncepcje, wyzwania i oczekiwania społeczne – stan obecny i przyszłość.

3. Badania dotyczące dzieciństwa, rodziny i edukacji w dobie nowych technologii, globalizacji, sztucznej inteligencji, zmian klimatycznych.

Termin zgłaszania materiałów mija 31 grudnia 2019 roku.

Redaktor działu tematycznego: dr Ewa Kulawska, <e.kulawska@uksw.edu.pl>

Czytaj więcej

Zapowiedź działu tematycznego w numerze 2 z 2020 roku

2019-09-07

W numerze 2 z 2020 roku dział tematyczny będzie nosił tytuł: Rodzina i praca.

Termin zgłaszania materiałów mija 31 marca 2020 roku.

Redaktor działu tematycznego: prof. UKSW, dr hab. Barbara Baraniak,  <b.baraniak@uksw.edu.pl>

Czytaj więcej

Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP