KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO WIZJA PRACY

Barbara Baraniak

Abstrakt


Wizja pracy Kardynała Stefana Wyszyńskiego dowodzi, że nic nie straciła na swojej aktualności i wciąż może być na nowo odkrywana i inspirować do wzbogacania teorii nauk zainteresowanych pracą. Szczególnie istotne wciąż pozostają kwestie pracy dostrzeżone już przez Kardynała, a odniesione nie tylko do potrzeby doskonalenia wytworu pracy, ale przede wszystkim człowieka, uznane za unijny priorytet. Człowiek w procesie pracy winien być świadomy pełnego wachlarza kwalifikacji, a w szczególności tych najcenniejszych dla kompetencyjności pracownika w pracy zawodowej. Kwestę tę ilustrują kwalifikacje społeczno-moralne określane wyznaczające stosunek człowieka do pracy, stopień jego identyfikacji z zawodem, stosunek do przełożonych, współpracowników, warunków pracy. Cechy te pozostają ważne zarówno dla pracownika jak i pracodawcy, owocując obopólnymi korzyściami, np. satysfakcją z pracy, wyższym wynagrodzeniem i następnie przekładają się na efekty ekonomiczne zakładu pracy, wyrażone lepszą jakością pracy i jej wytworów. Owe przymioty pracy Kardynał Stefan Wyszyński nazwał cnotami pracy.1 Wspaniale wpisują się one w kategorię ethosu w modelu cech osobowościowych człowieka i istotnie wzbogacając teorię pedagogiki pracy.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Baraniak B. (red.), Wartości w pedagogice pracy, Warszawa 2008.

Baraniak B. (red.), Jubileusz 95-lat życia Tadeusza W. Nowackiego, Warszawa 2008.

Baraniak B., Edukacja prozawodowa, [w:] Pedagogika pracy, Współaut. S.M. Kwiatkowski, A. Bogaj, B. Baraniak, Warszawa 2007.

Baraniak B., Współczesne problemy, poradnictwa i edukacji zawodo¬wej, Warszawa 2007.

Daheim H.J., Berufssoziologi, [w:] Handbuch der empirischen Sozialforschung, t. 8. Stuttgart 1977.

Jan Paweł II, Laborem exercens, [w:] Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II, t. 1., wyd. II. Kraków 1996.

Furmanek W., Zarys humanistycznej teorii pracy, Warszawa 2006.

Kłoskowaka A., Kulura masowa. Krytyka i obrona, Warszawa 1980.

Kwiatkowski S.M., Symela K. (red.), Standardy kwalifikacji zawodo¬wych. Teoria – Metodologia – Projekty, Warszawa 2001.

Mayor F, Przyszłość świata, Warszawa 2001.

Naisbit J., Megatrendy, Poznań 1987.

Nowacki T., Leksykon pedagogiki pracy, Radom 2004.

Nowacki T., Jeruszka U. Podstawy dydaktyki pracy, Warszawa 2004.

T. Nowacki, Korabiowska-Nowacka K., Baraniak B, Nowy Słownik Pedagogiki Pracy, Warszawa 2000.

Ostrowska U., Dydaktyka jako dialog, [w:] E. Kubiak-Szymborska (red.), Wybrane zagadnienia edukacji nauczycielskiej, Bydgoszcz 1999.

Słownik filozoficzny, Warszawa 2001.

Słownik wyrazów obcych, Warszawa 1994.

Toffler A., Szok przyszłości, Poznań 1974.

Toffler A., Trzecia fala, warszawa 1986.

Turos L., Andragogika pracy, Warszawa 2006.

Wiatrowski Z., Praca w zbiorach wartości pracujących, bezrobot¬nych i młodzieży szkolnej, Włocławek 2004.

Wiatrowski Z., Podstawy pedagogiki pracy, Włocławek 2004.

Wiatrowski Z., Nauczyciel szkoły zawodowej. Dawniej – Dziś – Jutro, Bydgoszcz 1990, 1993.

Wiatrowski Z., Droga do współczesnego i rozumienia i uznawania kwalifikacji i kompetencji zawodowych, [w:] S.M. Kwiatkowski (red.), Kwalifikacje zawodowe na współczesnym rynku pracy, Warszawa 2004.

Wilsz J., Teoria pracy, Kraków 2009.

Wyszyński S., Duch pracy ludzkiej, Warszawa 1991.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.


ISSN (Print): 2083-6325 

ISSN (Online): 2449-7142