Nr 1 (2015)

Spis treści

Od redakcji

Od redakacji PDF
Dariusz Stępkowski, Emilia Śmiechowska-Petrovskij 11-15

Dział tematyczny

Strategie nauczania filozofii PDF
Zbyszek Dymarski 17-33
Sokrates Café jako sposób kształtowania postawy filozoficznej nauczyciela filozofii i etyki PDF
Anna Grodek 35-47
Co to znaczy "nauczyć filozofii"? PDF PDF
Tomasz Niemirowski 49-56

Artykuły i rozprawy

Iłariona (Troickiego) wizja reformy szkolnictwa cerkiewnego PDF
Kamila Pawełczyk-Dura 57-69
Edukacja zawodowa w kreowaniu zmian szkolnictwa ponadgimnazjalnego i wyższego, zorientowanych na rynek pracy PDF
Barbara Baraniak 71-87
Czynnik metrorytmiczny i melodyczny z zapamiętywanie informacji. Badanie eksperymentalne PDF
Ludwika Konieczna-Nowak, Grażyna Dzwonkowska 89-97
Etos współczesnego nauczyciela w opinii nauczycieli i rodziców PDF
Joanna Pękala 99-118
Nadzieja podstawowa a poczucie sensu życia i lęk przed śmiercią u młodzieży akademickiej PDF
Rafał Pabich 119-134
Sztuka sakralna a przeżycie tanatologiczne - aspekt teologiczno-pedagogiczny PDF
Natialia Maria Ruman 135-145
Zasada ewangelicznej miłości podstawą działalności opiekuńczo-wychowawczej w projekcie "Adopcja Serca" PDF
Zbigniew Babicki 147-157
Zjawisko mobbingu międzyuczniowskiego a wartości wyniesione z domu rodzinnego PDF
Romualda Małgorzata Kosmatka 159-169
Metodyka edukacji osób w starszym wieku. Podstawowe wskazówki i zasady PDF
Marlena Kilian 171-185
Pomoc społeczna wobec zjawiska wykluczenia społecznego osób z chorobami psychicznymi PDF
Agnieszka Regulska 187-194
Adaptacja podręczników szkolnych do potrzeb uczniów niewidzących - stan i postulaty poznawczo-praktyczne PDF
Emilia Śmiechowska-Petrovskij 195-212

Colloquia

Udział polskich Kościołów ewangelikalnych w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego PDF (English)
Karolina Czech 213-225
Problemy technologii edukacji moralnej i metody łączenia teorii z praktyką wychowania moralnego w Polsce i na Ukrainie PDF (English)
Iryna Yankovych 227-233

Debiuty

Handel ludźmi - charakterystyka i skala zjawiska PDF
Ewelina Ligęza 235-250

Recenzje

Między wychowaniem a karierą zawodową, red. B. Jakimiuk, Lublin, Wydawnictwo KUL, 2013 PDF
Aleksandra Kulpa-Puczyńska 251-253
Aleksandra Podhorecka, W służbie oświacie – 50 lat Polskiej Macierzy Szkolnej, Londyn 2003. PDF
Hanna Markiewiczowa 255-260
Dariusz Stępkowski, Pedagogika ogólna i religia. (Re)konstrukcja zapomnianego wątku na podstawie teorii Johanna F. Herbarta i Friedricha D.E. Schleiermachera, Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego, Warszawa 2010 PDF
Eugeniusz Sakowicz 261-264
Maria Małgorzata Boużyk, Wychowanie otwarte na religię. Polska Szkoła Filozofii Klasycznej o roli religii w wychowaniu, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2013. PDF
Eugeniusz Sakowicz 265-269
Współcześni ludzie wobec wyzwań i zagrożeń XXI wieku, H. Liberska, A. Malina, D. Suwalska-Barancewicz (eds.), Difin, Warszawa 2014 PDF
Emilia Śmiechowska-Petrovskij 271-277
Myśl pedagogiczna neoscholastyki i neotomizmu, M. Krasnodębski (ed.), Wydawnictwo Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin, Warszawa 2014 PDF
Sebastian Taboł 279-282
W stulecie śmierci Jana Władysława Dawida, H. Markiewiczowa (ed.), Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, Warszawa 2014. PDF
Edyta Wolter 283-288

Kronika

Wykład otwarty prof. zw. dr hab. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej „Dzieci uzdolnione matematycznie: mity, wyniki badań i wnioski pedagogiczne” (Warszawa, 7 listopada 2014) PDF
Ewa Kulawska 289-290
IV Ogólnopolska Konferencja Metodyczno-Naukowa „Jak uczyć by nauczyć? O specyfice teorii i praktyki nauczania filozofii i etyki” (Warszawa, 21-22 listopada 2014) PDF
Dariusz Stępkowski, Joanna Pękala 291-296
Spotkanie Zespołu Pedagogiki Ogólnej (Kraków, 13 grudnia 2014) PDF
Dariusz Stępkowski 297-298
Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe „Teoria i praktyka edukacji globalnej” (Warszawa, 13 stycznia 2015) PDF
Zbigniew Babicki 299-300