Środowisko przyrodnicze współczesnym problemem nie tylko nauk pedagogicznych, ale i pedagogiki pracy, włącznie z naukami o pracy

Barbara Baraniak

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/fp.2016.2.27

Abstrakt


Dotychczas mało doceniane, wręcz niedostrzegane przez większość nauk o pracy, w tym przez pedagogikę pracy, środowisko przyrodnicze obecnie przeżywa renesans. Poszukuje się przyjaźniejszych mu metod pracy, powszechniej stosuje niekonwencjonalne systemy grzewcze, nie tylko w działalności gospodarczej, ale i w gospodarstwach domowych. Wreszcie odchodzi się od opakowań i wytworów niebiodegradowalnych na rzecz ulegających biodegradacji w krótkim czasie. Owe założenia kierują się w stronę pracy i życia człowieka oraz wynikają z potrzeby uczynienia ich przyjaznymi środowisku przyrodniczemu. Zadania te wpisują się w działania kilku dyscyplin wiedzy, w tym pedagogicznych i nauk o pracy, rozpatrujących pracę z wielu punktów widzenia i starających się na tej podstawie ukazać oczekiwania wobec przyrody, w tym samej pracy oraz pracującego i żyjącego w środowisku przyrodniczym człowieka.

Słowa kluczowe


środowisko, środowisko naturalne, środowisko przyrodnicze, człowiek, praca, pedagogika pracy, nauki o pracy, świadomość, świadomość ekologiczna (prośrodowiskowa), kształtowanie świadomości ekologicznej (prośrodowiskowej)

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Baraniak B. (2015b). Człowiek w procesie pracy z perspektywy kierowania i zarządzania. W:

Baraniak B., Galas B., Krajewska B., Janiec S., Babicki Z., Nawrat D. Człowiek i jego współczesne problemy kontekstami pedagogiki pracy i pedagogiki społecznej. Warszawa: Wydawnictwo UKSW.

Baraniak B. (2008). Edukacja w przygotowaniu człowieka do pracy zawodowej. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.

Baraniak B. (2016). Gospodarka – zawody – praca problemami wpisanymi w poradnictwo zawodowe promujące środowisko przyrodnicze. W: Baraniak B. i in. (red.). Poradnictwo zawodowe w kształtowaniu świadomości ekologicznej społeczeństwa. Od teorii do praktyki. Warszawa: Wydawnictwo UKSW.

Baraniak B. (2015a). Praca ważną kategorią naukową (poznawczą) i badawczą pedagogiki pracy. W: Baraniak B., Wolter E., Sałyga M., Kulpa-Puczyńska A., Brzeziński J., Janiec S. Edukacja i praca człowieka implikacjami dla pedagogiki pracy i pedagogiki społecznej. Warszawa: Wydawnictwo UKSW.

Baraniak B. (2001). Programy kształcenia zawodowego: teoria, metodologia, aplikacje. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.

Baraniak B. (2016). Teoria poradnictwa zawodowego w strukturze treściowej pedagogiki pracy – subdyscypliny naukowej wrażliwej na środowisko przyrodnicze. W: Baraniak B. i in. (red.). Poradnictwo zawodowe w kształtowaniu świadomości ekologicznej społeczeństwa. Od teorii do praktyki. Warszawa: Wydawnictwo UKSW.

Baraniak B. (2010 wyd. I, 2013 wyd. II). Współczesna pedagogika pracy z perspektywy edukacji, pracy i badań. Warszawa: Wydawnictwo UKSW.

Baraniak B., Figurski J. (2004). Praca doradcy zawodowego w placówkach oświatowych. W: Bednarczyk H., Figurski J., Żurek M. (red.). Pedagogika pracy. Doradztwo zawodowe. Warszawa: Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP, Radom: Instytut Technologii Eksploatacji.

Bednarczyk H., Symela K. (2002). Radomskie spotkania z Profesorem Tadeuszem W. Nowackim. „Pedagogika Pracy”, nr 52.

Borkowska S. (2006). Motywacja i motywowanie. W: Król H., Ludwiczyński A. (red.). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału organizacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Braun S., Bauer K. (1999). Ochrona środowiska w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Krosno: Fundacja Centrum Edukacji Ekologicznej Wsi w Krośnie.

Cieślakowski S., Kupidura T. (2003). Nauczanie ergonomii a organizacja bezpiecznych warunków pracy. „Pedagogika Pracy”, nr 43.

Denek K. (2008). Poza ławką szkolną. Żary: Wydawnictwo Naukowe Łużyckiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej.

Franciszek (2015). Encyklika Laudato si’. Warszawa.

Furmanek W. (2015). Pedagogika wobec wyzwań współczesności. W: „Annales UMCS”, sectio J, Paedagogia – Psychologia, t. XXXVI, 1–2.

Gromkowska-Melosik A. (2006). Pedagogika ekologiczna. W: Kwieciński Z., Śliwerski B. (red.). Pedagogika. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.Kacak I., Skoczylas K. (2013). Badania świadomości prośrodowiskowej pracowników MSP sektora metalowego. „Edukacja Ustawiczna Dorosłych”, nr 4.

Kargulowa A. (2004). O teorii i praktyce poradnictwa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Keating D.P. (1998). Human development in the learninig society. W: Hargreaves A., Lieberman A., Fullan M., Hopkins D. (red.). International handbook of educational change, cz. 2. Dordrecht: Springer.

Komunikat Komisji Europejskiej „Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączaniu społeczeństwa” (2010). Bruksela, dostępny na: http://ec.europa.eu/europa/strategia/index.pl.http (otwarty 15.01.2015).

Kośmicki E. (1992). Podstawowe problemy etyki ekologicznej. W: Andrzejewski B. (red.). Humanistyka i ekologia. Poznań: Fundacja Warta.

Naisbitt W.J. (1997). Megatrendy. Poznań: Zysk i S-ka.

Nowacki T. (2004). Leksykon pedagogiki pracy. Radom: Instytut Technologii Eksploatacji.

Nowacki T. (1976). Metodologia pedagogiki pracy. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Nowacki T. (1973). Organizacja i zadania Instytutu Kształcenia Zawodowego. Warszawa.

Nowacki T. (1964). Wychowanie a cywilizacja techniczna. Warszawa: Książka i Wiedza.

Nowacki T. (1972). Zagadnienia poradnictwa i zawodoznawstwa. „Nauczyciel i Wychowanie”, nr 4.

Nowacki T. (1999 wyd. I, 2001 wyd. II, 2003 wyd. III). Zawodoznawstwo. Radom: Instytut Technologii Eksploatacji.

Nowacki T., Jeruszka U. (2004). Podstawy dydaktyki pracy. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej.

Nowacki T., Korabiowska-Nowacka K., Baraniak B. (2000). Nowy słownik pedagogiki pracy. Warszawa.

Okoń W. (1992). Słownik pedagogiczny. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej.

Parzęcki R. (2003). Plany edukacyjno-zawodowe młodzieży w stadium eksploracji. Zamierzenia – Wybory – Relacje. Włocławek: Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku.

Pocztowski A. (2013). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania. Dz.U. z dn. 28.08.2014 r., poz. 1145 – rozporządzenie weszło w życie z dniem 1.01.2015 r.

Skills for Green Jobs (2010). Europass synthesis report. Publication office of the European Union. Luxemburg.

Sławińka K. (2013). Podnoszenie świadomości ekologicznej i z zakresu prawa pracy u osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W: Badowska A. (red.). Ochrona pracy jako przedmiot badań pedagogiki pracy. Radom: Instytut Technologii Eksploatacji.

Sławińska K., Symela K. (2014). Ochrona środowiska w projektach edukacyjnych. „Edukacja Ustawiczna Dorosłych”, nr 3.

Toffler A., Toffler H. (1998). Budowa nowej cywilizacji. Polityka trzeciej fali. Poznań: Zysk i S-ka.

Toffler A. (1974). Szok przyszłości. Poznań: Kurpisz.

Toffler A. (2006). Trzecia fala. Poznań: Kurpisz.

Uchwała nr 162 Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 1972 r. w sprawie utworzenia Instytutu Kształcenia Zawodowego. „Monitor Polski”, nr 32.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. Dz.U. 2001, nr 62, poz. 628.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 kwietnia 2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Dz.U. 2008, nr 69, poz. 415.

Wiatrowski Z. (1980 wyd. I; 1985 wyd. II). Pedagogika pracy w zarysie. Bydgoszcz: WSP, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Wiatrowski Z. (2005 wyd. IV). Podstawy pedagogiki pracy. Bydgoszcz: WSP.

Wojtasik B. (2001). Podejmowanie decyzji zawodowych przez młodzież i osoby dorosłe w nowej rzeczywistości społeczno-politycznej. Wrocław: Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego.

Wojtasik B. (red.). (1998). Z podstaw poradoznawstwa. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Vitruvius P.M., Verfasste mit „De architectura libri decem”, dostępny na www.empik.com/zehn-buecher-architektur-pollio-marcus-vitruvius (otwarty 1.06.2015).

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.


ISSN (Print): 2083-6325 

ISSN (Online): 2449-7142