Sytuacja byłych skazanych na rynku pracy

Aneta Domżalska

Abstrakt


W artykule zaprezentowano wybrane zagadnienia dotyczące aktywizacji zawodowej byłych skazanych, opracowane na podstawie wyników badań ilościowych i jakościowych, związanych z omawianym tematem. W tekście dokonano analizy zasobów i deficytów w obszarze kompetencji społecznych i zawodowych byłych więźniów, ukazując przy tym postawy społeczne wobec skazanych i byłych skazanych. Artykuł porusza także tematykę roli organizacji rządowych i pozarządowych, wspierających byłych więźniów w procesie readaptacji społecznej.

Słowa kluczowe


zatrudnienie, pomoc postpenitencjarna, aktywizacja, były skazany, readaptacja społeczna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Ambrozik W., Pomoc społeczna i pomoc postpenitencjarna jako wsparcie społecznej readaptacji skazanych. Pojęcia, geneza i rozwój, [w:] Resocjalizacja: teoria i praktyka pedagogiczna, red. B. Urban, J.M. Stanik, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

Banerski G., Uwarunkowania poziomu akceptacji społecznej osób karanych – wyniki badań, [w:] Zmiana na lepsze, red. G. Banerski, SMG/KRC Poland Media, Warszawa 2011.

Kujda M., Rynek pracy w warunkach monopsonu na przykładzie rejonu kieleckiego, Politechnika Rzeszowska, Rzeszów 1994.

Lasocik Z., Kilka słów o organizacjach pozarządowych, dostępny na: http://www.ipsir.uw.edu.pl/UserFiles/File/Katedra_Socjologii_Norm/TEKSTY/laso.pdf (otwarty 10.02.2013).

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Sytuacja na rynku pracy w grudniu 2012 r., dostępny na: http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5543,6030,sytuacja-na-rynku-pracy-w-grudniu-2012-r-.html (otwarty 10.02.2013).

Ministerstwo Sprawiedliwości, Centralny Zarząd Służby Więziennej, Roczna informacja statystyczna za rok 2011, dostępny na: http://sw.gov.pl/Data/Files/001142rdeb/rok-2011.pdf, s. 16 (otwarty 10.02.2013).

Muskała M., Więź osadzonych ze środowiskiem, Wydawnictwo Nowe Polskie Towarzystwo Pedagogiczne, Poznań 2006.

Polska Służba Więzienna, Informator Centralnego Zarządu Służby Więziennej, Warszawa 2011-2012.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dn. 3.01.2012 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej; tekst ujednolicony: „Dziennik Ustaw” 2012, nr 0, poz. 49.

Rzepniewski A., Praca socjalna kuratora dla dorosłych przy realizowaniu pomocy postpenitencjarnej, [w:] Zarys metodyki pracy kuratora sądowego, red. T. Jedynak, K. Stasiak, LexisNexis, Warszawa 2008.

Sosnowski M., L. Wieczorek, Skazani na rynku pracy, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Katowice 2008.

Szymanowska A., Więzienie i co dalej?, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2003.

Ustawa z dn. 24 maja 2000 r., Krajowy Rejestr Karny; tekst ujednolicony: „Dziennik Ustaw” 2008 r., nr 50, poz. 292.

Ustawa z dn. 27.07.2001, O kuratorach sądowych; tekst ujednolicony: „Dziennik Ustaw” 2001, nr 98, poz. 1071.

Ustawa z dn. 6.06.1997, Kodeks karny wykonawczy; tekst ujednolicony: „Dziennik Ustaw” 1997, nr 90, poz. 557.

Ustawa z dn. 6.06.1997, Kodeks karny; tekst ujednolicony: „Dziennik Ustaw” 1997, nr 88, poz. 553.

Ustawa z dn. 27.04.2006 r., O spółdzielniach socjalnych,; tekst ujednolicony, „Dziennik Ustaw” 2006, nr 94, poz. 651.

Ustawa z dn. 28.11.2003, O świadczeniach rodzinnych; tekst ujednolicony: „Dziennik Ustaw” 2006, nr 139, poz. 992.

Woźniakowska D., Skazani i byli skazani na rynku pracy – ocena problemu z punktu widzenia organizacji pozarządowych, Raport Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa 2006.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.


ISSN (Print): 2083-6325 

ISSN (Online): 2449-7142