DZIECI RODZICÓW POZBAWIONYCH WOLNOŚCI

Aneta Domżalska

Abstrakt


Uwięzienie jednego z członków rodziny pociąga za sobą negatywne skutki nie tylko dla funkcjonowania osoby skazanej ale także dla całego systemu rodzinnego. Niniejszy artykuł prezentuje wybrane elementy funkcjonowania dzieci rodziców pozbawionych wolności, z uwzględnieniem ich sytuacji emocjonalnej, wychowawczej i społecznej. Opracowanie zawiera także wnioski i postulaty dotyczące opisanej problematyki.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Gabel K., Johnston D., (eds.), Children of Incarcerated Parents, New York 1995.

Gawęcka M., Meandry penitencjarnej pracy socjalnej, w: Fidelus A., red., W stronę readaptacji społecznej, Piotrków Trybunalski 2009.

Hołyst B., Wiktymologia, Warszawa 2006.

Kupczyk J., Procesy socjalizacji dzieci ojców wielokrotnie pozbawionych wolności, Poznań 1989.

Noble C., Prisoners’ Families:The Everyday Reality. Ipswich 1995.

Rzepliński A., Rodziny więźniów długoterminowych (Z badań nad społecznymi skutkami skazania), Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1981.

Sakowicz T., Dziecko w rodzinie naznaczonej przestępczością rodziców, w: Kałdon B., Kurlak I. (red.), Człowiek w obliczu trudnej sytuacji życiowej, Sandomierz 2011.

Sakowicz T., Rodziny więźniów w literaturze zachodniej, w: Kozaczuk F., Prawne i socjokulturowe uwarunkowania profilaktyki społecznej i resocjalizacji. Rzeszów 2009.

Sapia – Drewniak E.: Sytuacja szkolna dzieci osób karanych pozbawieniem wolności. Przegląd Penitencjarny i Kryminologiczny 1989, nr 17 (57).

Shaw R., Children of Imprisoned Fathers. London 1987.

Szymanowska A., Więzienie i co dalej. Warszawa 2003.

Centre for Social & Educational Research, Dublin Institute of Technology w: http://www.dit.ie/cser/media/ditcser/images/Parents-Children-

Prison.pdf

Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. Tekst jednolity Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej, Warszawa 2004.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.


ISSN (Print): 2083-6325 

ISSN (Online): 2449-7142