Zasady etyczne

Standardy etyczne przyjęte przez redakcję „Seminare” są wzorowane na Kodeksie postępowania COPE (Committee on Publication Ethics Code of Conduct). Redakcja jest bowiem przekonana, że zapewnienie najwyższych standardów etycznych jest niezbędne dla prowadzenia rzetelnych badań naukowych.

Obowiązki redakcji

Redakcja bierze odpowiedzialność za wszystkie materiały publikowane w „Seminare”. W szczególności:

 • wychodzi naprzeciw oczekiwaniom czytelników i autorów;
 • stale podnosi poziom formalny i merytoryczny „Seminare”;
 • wspiera pluralizm stanowisk i wolność naukową;
 • troszczy się o integralność dorobku naukowego;
 • chroni standardy naukowe przed nieuprawnioną ingerencją biznesu;
 • w razie potrzeby publikuje poprawki, wyjaśnienia, odwołania i przeprosiny.

Obowiązki rady naukowej

Członkowie rady naukowej wspierają redakcję we wszystkich sprawach związanych z publikacją czasopisma. W szczególności:

 • promują czasopismo w swoich środowiskach akademickich;
 • zabiegają o wysoki poziom naukowy czasopisma;
 • wspierają redakcję „Seminare” w wyznaczaniu zakresu tematycznego i profilu czasopisma;
 • wspierają redakcję we wszystkich kwestiach, z którymi zwróci się ona do rady naukowej.

Relacje z czytelnikami

 • Redakcja dokłada starań, by ułatwić czytelnikom dostęp do publikowanych materiałów poprzez wprowadzenie polityki open access oraz zwiększanie liczby platform naukowych i repozytoriów, na których deponowane są publikacje „Seminare”.
 • Redakcja informuje czytelników o fundatorach badań, których wyniki są publikowane w czasopiśmie.
 • Redakcja utrzymuje kontakt z czytelnikami i współpracownikami poprzez rozsyłanie ogłoszeń oraz za pomocą mediów społecznościowych.

Relacje z autorami

 • Redakcja dokłada starań, by publikowane w czasopiśmie materiały cechowały się wysokim poziomem naukowym.
 • Decyzje ws. publikacji zgłoszonych materiałów lub ich odrzucenia są podejmowane w oparciu o obiektywne kryteria, takie jak jakość naukowa, oryginalność, przejrzystość oraz zgodność z profilem czasopisma.
 • Udostępnia informacje nt. procesu recenzowania.
 • Prezentuje mechanizm odwoływania się autorów od decyzji redakcji „Seminare”.
 • Jasno przedstawia oczekiwania względem autorów.
 • Zaakceptowane zgłoszenia nie są odrzucane bez ważnych powodów.

Relacje z recenzentami

 • Redakcja informuje recenzentów ws. kryteriów oceny zgłaszanych manuskryptów i regularnie dokonuje ewaluacji tych kryteriów oraz grona recenzentów.
 • Redakcja przyjmuje formę recenzji double blind, a co za tym idzie, troszczy się o zachowanie anonimowości recenzentów.
 • Redakcja zapewnia poufność materiałów otrzymanych od recenzentów.

Odwołania

 • Redakcja sprawnie rozstrzyga skargi i przedstawia mechanizm odwoławczy od jej decyzji.
 • Od decyzji redakcji przysługuje następująca procedura odwoławcza: w przypadku zgłoszenia zarzutów dotyczących materiałów publikowanych w „Seminare” redakcja rozpatruje je i odpowiada zainteresowanym drogą elektroniczną na adres podany przez autora przy zgłaszaniu manuskryptu. Jeżeli zarzuty dotyczą redakcji „Seminare”, wówczas redaktor naczelny w jej imieniu, po ustosunkowaniu się do zarzutów, przekazuje je do rozpatrzenia przez prezesa Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego. Jeżeli prezes uzna to za stosowne, może poprosić o opinię Zarząd TNFS. Prezes stanowi zwyczajną instancję odwoławczą, a jego rozstrzygnięcia są ostateczne.

Otwartość na polemikę

 • Redakcja udostępnia łamy czasopisma osobom, które zdecydują się podjąć polemikę z artykułami opublikowanymi w „Seminare”. Daje też autorom możliwość ustosunkowania się do niej.
 • Polemika ta może być przedstawiona na profilach społecznościowych czasopisma lub w formie artykułów polemicznych. Artykuły polemiczne są publikowane w najbliższym możliwym terminie.
 • Jeżeli publikacja spotyka się z uzasadnioną krytyką merytoryczną, redakcja daje możliwość autorowi wycofania lub skorygowania artykułu w wersji elektronicznej dostępnej na witrynie czasopisma.

Wspieranie dobrych praktyk akademickich

 • Redakcja dba o to, by publikacja zgłoszonych materiałów dokonywała się zgodnie z międzynarodowymi standardami etycznymi.
 • Redakcja żąda od autorów informacji ws. decyzji właściwych organów (np. komisji etycznych) w przypadku, gdy publikowane materiały dotyczą badań, na które konieczne są takie zezwolenia.
 • Osoba zgłaszająca manuskrypt potwierdza, że jest jego autorem, że jest on oryginalny, tzn. nie był wcześniej publikowany w innym języku oraz nie został równocześnie zgłoszony do żadnej innej redakcji. Jeśli manuskrypt jest wynikiem pracy zespołu autorów, składają oni oświadczenie, w którym przypisują poszczególnym autorom określony procent wkładu w przygotowanie manuskryptu i wskazują na zakres wykonanych prac przez poszczególnych członków zespołu.
 • Redakcja zdecydowanie sprzeciwia się nagannym praktykom naruszającym zasady etyczne badań naukowych w postaci guest authorship i ghostwriting oraz plagiatowaniu.
 • Materiały zgłaszane do redakcji są sprawdzane pod kontem oryginalności przy pomocy Jednolitego Systemu Antyplagiatowego (JSA).

Ochrona danych osobowych

 • Redakcja „Seminare” przykłada wielką wagę do poszanowania zasad etycznych, szczególnie zaś zasad stojących na straży poszanowania prywatności i godności każdego człowieka. Ponadto redakcja troszczy się, by badania na ludziach i zwierzętach, których wyniki są publikowane w „Seminare”, odbywały się z poszanowaniem zasad etycznych. Dlatego w przypadku, gdy wymagana jest opinia właściwej komisji etycznej, autorzy są zobowiązani przedstawić ją redakcji. W przypadkach wątpliwych redakcja może odwołać się do komisji zdolnej ocenić dany przypadek.
 • Redakcja „Seminare” dba także o przestrzeganie polityki prywatności i chroni dane osobowe osób z nią współpracujących. Dane te są wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb związanych z procesem wydawniczym. Redakcja chroni dane osobowe zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym względzie w Unii Europejskiej (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.).
 • Naruszenie ochrony danych osobowych można zgłaszać na adres: redakcja(at)seminare.pl lub sekretarz(at)tnfs.pl.

Zwalczanie nieetycznych praktyk

 • Redakcja podejmuje kroki przeciw osobom, które w ramach procesu redakcyjnego dają podstawy do podejrzeń o naruszenie zasad etycznych obowiązujących w nauce. Dotyczy to zarówno materiałów opublikowanych, jak i nieopublikowanych.
 • W wątpliwych przypadkach redakcja zwraca się do zainteresowanych osób z prośbą o ustosunkowanie się do zarzutów. Jeśli wyjaśnienia nie są satysfakcjonujące, zwraca się do pracodawców lub odpowiedniego organu o zbadanie sprawy.
 • Redakcja dokłada wszelkich starań, by wyjaśnić problematyczne kwestie w atmosferze życzliwości, transparentności i uczciwości.

Zapewnienie integralności dorobku naukowego

 • W przypadku publikacji istotnych nieścisłości wprowadzających czytelników w błąd, fałszywych oświadczeń lub danych badawczych, redakcja niezwłocznie informuje o zaistniałej sytuacji i dokonuje niezbędnych korekt lub uzupełnień.
 • Jeśli po przeprowadzeniu wyjaśnień okaże się, że wykroczenie w sposób istotny zmienia wyniki publikowanych badań, redakcja wycofuje opublikowany artykuł. Informacja na ten temat jest udostępniana czytelnikom i platformom indeksującym czasopisma naukowe.

Relacje z wydawcą

 • Redakcja „Seminare” jest niezależna od wydawcy w podejmowaniu decyzji nt. publikacji zgłoszonych materiałów. Niezależnie od czynników ekonomicznych, politycznych czy światopoglądowych redakcja podejmuje decyzje o publikacji materiałów w oparciu o ich jakość i przydatność dla czytelników.
 • Redakcja dopuszcza możliwość publikowania reklam, zawsze jednak dba o ich rzetelność i zachowanie wysokich standardów etycznych. Środki w ten sposób pozyskiwane są przeznaczane na wydatki związane z publikacją czasopisma.

Konflikt interesów

 • Redakcja dba, by na żadnym etapie procesu redakcyjnego nie doszło do konfliktu interesów. Chodzi tu zarówno o konflikty pomiędzy redaktorami i recenzentami a autorami, jak i autorami a sponsorami badań.
 • Redakcja zabiega, by proces recenzji zgłoszonych artykułów przebiegał możliwie najbardziej obiektywnie, tzn. recenzenci i autorzy nie znają swoich personaliów (double blind review). Nie zachodzi też między nimi zależność natury służbowej, rodzinnej, przyjacielskiej itp. Ponadto redakcja daje autorom prawo do wyłączenia potencjalnego recenzenta. Prośba taka powinna być stosownie uzasadniona.
 • W przypadku gdy autor zgłaszający artykuł jest członkiem redakcji „Seminare” lub jest w stosunku zależności do członka redakcji, wówczas wyłącza się takiego członka redakcji z procesu redakcyjnego dotyczącego zgłoszonego manuskryptu.
 • W celu uniknięcia konfliktu interesów autor jest zobowiązany do złożenia oświadczenia na temat źródeł finansowania badań, których wyniki przedstawił do publikacji w „Seminare”. Informacja ta jest publikowana w treści artykułu.
 • Wszelkie zarzuty związane z konfliktem interesów zarówno przed, jak i po publikacji powinny być zgłaszane do redakcji, która je rozpatruje i informuje zgłaszającego o podjętych decyzjach. Stronom przysługuje możliwość odwołania od decyzji redakcji do prezesa TNFS, którego rozstrzygnięcia są ostateczne.
Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.